Основана: 1991 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на специалност “Драматургия”

проф. д-р Станислав Семерджиев

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

проф. д-р Станислав Семерджиев (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Драматургията, Сюжетостроене, Строеж на филмовата сцена, Драматургия за пълнометражен игрален филм), проф. д-р Светослав Овчаров (Основи на Филмовата и телевизионна режисура), проф. д.н. Божидар Манов (Основи на Екранни изследвания и журналистика), проф. д.н. Вера Найденова (Теория на филмовата адаптация), проф. д-р Дочо Боджаков (Основи на аудиовизуалното производство), проф. д-р Марин Дамянов (Драматургия на документален филм, Строеж на филмовата реч), доц. д-р Емил Рашев (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмовото и телевизионно операторство), доц. д-р Ема Константинова (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмово и телевизионно продуцентство), доц. д-р Росица Илиева (Основи на филмовия и телевизионен монтаж), доц. д-р Валерия Крачунова-Попова (Основи на Филмовия и телевизионен звук), доц. д-р Елена Тренчева (Основи на Филмовия и телевизионен дизайн), проф. д.н. Мая Димитрова (Американско кино, Западноевропейско кино), проф. д.н. Мирослав Дачев (Семиотика, Световна култура), проф. д-р Емилия Стоева (Терминологичен английски език), доц. д-р Иван Иванов (Руско кино, Балканско кино, Източноевропейско кино), доц. д-р Людмил Георгиев (Строеж на криминалния сюжет), доц. Юрий Дачев (Театрална драматургия), проф. д.н. Анелия Янева (Драматургия за танцов театър), проф. Боянка Арнаудова (Драматургия за музикален театър), доц. д-р Красимира Герчева (Естетика на анимационното кино), проф. д-р Калин Гайдаров (Психология на личността, Детска психология, Социална писохология), гл. ас. д-р Красимир Кастелов (История на българското кино, Увод в историята на киното), д-р Яна Джарова-Караколева (История на телевизията), ас. Николай Йорданов (Сюжетостроене), Александра Генова (Сюжетостроене), Мария Атанасова (Драматургия за интерактивини медии), Иван Атанасов (Драматургия за интерактивини медии), Хелия Чавдарова (Радиодраматургия), Елза Лалева (Драматургия за куклен театър), Петър Върбанов (Основи на актьорството)

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Обучението по специалността “Драматургия” разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: драматичен театър и игрално кино. В учебния план са предвидени и специализирани курсове по драматургия за куклен, музикален, пантомимен и танцов театър; документално и анимационно кино; телевизионни жанрове и интерактивни медии. Периметърът на задължителните дисциплини е пълноценно допълнен от психология, философия, естетика, митология и религия, сценична/екранна изразност, сценичен/екранен мениджмънт и теория на зрелищните изкуства. Като неотделим компонент за хармоничното развитие на студентите са включени и избираеми дисциплини, даващи теоретико-исторически знания в областта на литературата, театъра, киното, изобразителното изкуство и музиката.

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с поръдлжителност 4 години. Студентите се дипломират с публична защита на драматургичен материал (пиеса или сценарий) и есеистична разработка,  свързана с него – минимум 25 страници.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността “Драматургия” придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Драматург” и могат да работят като драматурзи, създаващи и/или адаптиращи текстове за нуждите на сценичните и екранни изкуства; редактори, експерти и консултанти при създаване на творби от сценичен и екранен тип; както и да продължат своето образование в образова-телно-квалификационна степен “Магистър”.

 

4. ПРИЕМ – Специализиран текст – „Драматургия“

При подаването на документите кандидатите задължително депозират комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

 

І КРЪГ – практически изпит (анонимен)

Тест с писмени драматургични задачи. Про­дъл­жи­тел­ност: 6 ча­са. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втори кръг.

Примерни задачи:

1. На­пи­ше­те заг­ла­вие на дра­ма­тур­гич­на твор­ба, чи­я­то ано­та­ция е:

След скан­дал с шефа, Ки­ро гу­би ра­бо­та­та си. Ко­га­то се при­би­ра, с ужас раз­би­ра, че балдъзата се е пре­нес­ла у тях с три­те си дъ­ще­ри и две­те си жен­с­ки ку­че­та. Же­ни­те раз­ра­зя­ват лю­та бит­ка за по­дял­ба­та на те­ри­то­ри­я­та. За ка­пак, тъ­ща­та ре­ша­ва, че тряб­ва тя да кон­т­ро­ли­ра положени­е­то и съ­що прис­ти­га. Един ден Киро просто из­чез­ва.
2. На­пи­ше­те в 100 думи ано­та­ция за дра­ма­тур­гич­на твор­ба със заг­ла­вие “Лабиринтът на измамата”.
3. Из­г­ра­де­те в 300 думи сю­жет за те­ле­ви­зи­он­на рек­ла­ма на „хапчета за кръвно налягане“.
4. Напишете в 300 думи (но в не повече от 30 реплики) диалог с подтекст между двама крадци, които планират обир на апартамент в присъствието на нищо неподозиращата жертва.

5. Раз­ка­же­те в 1000 думи сю­жет, раз­вит вър­ху след­на­та из­ход­на си­ту­а­ция:

Яна се при­би­ра в къщи с ви­ди­мо при­пов­диг­на­то нас­т­ро­е­ние и тор­би с по­куп­ки в ръ­це­те. От­ва­ря вра­та­та на кух­ня­та с крак и зам­ръз­ва на пра­га. На ма­са­та, про­бо­ден с лъс­кав са­му­райс­ки меч, ле­жи съп­ру­гът й.

 

ІІ КРЪГ – устен изпит

Тестовете на допуснатите до II-ри кръг кандидат-студенти се разглеждат от комисията в присъствието на всеки от тях. Те анализират резултатите и отговарят на въпроси, свързани с изграждането на сюжета, персонажите, конфликта, жанра и други драматургични компоненти. Комисията разговаря с кандидатите и върху материалите от представеното портфолио. Целта на този кръг е да се получи задълбочена представа за възможностите, интересите, общата култура, самостоятелното мислене и художествена рефлективност на кандидатите. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.

 

ПРЕ­ПО­РЪ­ЧИ­ТЕЛ­НА ЛИ­ТЕ­РА­ТУ­РА:

1. АРИСТОТЕЛ – За поетическото изкуство, С., НИ,1975

2. АРЪНСЪН, Елиът – Човекът – социално животно, С., Дамян Яков, 2009

3. ГОЛМАН, Даниъл – Емоционалната интелигентност, С., Изток-Запад, 2011

4. ДАМЯНОВ, Марин – Двойници и раздвоено съзнание в кинодраматургията, С., Action, 2020

4. ИЗКУСТВОТО НА ВОЙНАТА. Древни китайски трактати, С., Труд, 2009

5. КУН, Николай – Старогръцки легенди и митове, С. Плеяда 2011

6. ЛОРЪНС, Пол и Нейтън Нория – Мотивирани. Как човешката природа оформя решенията ни, С. Класика и стил, 2002

7. ПРОП, Владимир – Морфология на приказката, С., Хр. Ботев, 1995

8. ХЕГЕЛ, Георг Вилхелм Фридрих – Естетика, т. 1-2, С., Европа, 2004

9. ЧАЛДИНИ, Робърт – Влиянието. Психология на убеждаването, С., Изток-Запад, 2005

10. ЮНГ, Карл Густав – Архетиповете на колективното несъзнавано, Плевен, Евразия-Абагар, 2000

11. ЮНГ, Карл Густав – Психологически типове, С., Университетско Издателство, 1996