Основана: 2017

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на специалността:

доц. д-р Елена Тренчева

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

доц. д-р Елена Тренчева (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмовия и телевизионен дизайн: Декор, реквизити и костюм, Визуален дизайн на сценарния проект, Костюмография), проф. д-р Станислав Семерджиев (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Драматургията), проф. д-р Светослав Овчаров (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмовата и телевизионна режисура),  проф. д-р Дочо Боджаков (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмовата и телевизионна режисура),  проф. д.н. Божидар Манов (Основи на Екранни изследвания и журналистика), доц. д-р Емил Рашев (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмовото и телевизионно операторство), доц. д-р Ема Константинова (Основи на аудиовизуалното производство, Остови на Филмовото и телевизионно продуцентство), доц. д-р Валерия Крачунова-Попова (Основи на Филмовият  и телевизионен звук), доц. Росица Илиева (Остови на Филмовият и телевизионен монтаж), проф. д.н. Мая Димитрова (Американско кино, Западноевропейско кино), проф. д.н. Мирослав Дачев (Семиотика, Световна култура), гл. ас. д-р Бояна Бъчварова (Декоростроене, Организация на работния процес на терен), проф. д-р Калин Гайдаров (Социална психология, Психология на личността, Детска психология), доц. д-р Иван Иванов (Руско кино, Балканско кино, Източноевропейско кино), доц. д-р Марияна Лазарова (Авторско право в аудиовизуалното производство), гл. ас. д-р Красимир Кастелов (История на българското кино, Увод в историята на киното), д-р Яна Джарова-Караколева (ТВ риалити формати, История на телевизията), д-р Мила Драгомирова (Теория на визуалното възприятие), д-р Александър Гергинов (История на костюма), ас. Христо Караиванов (Графичен дизайн, Перспектива), ас. Николай Йорданов (ТВ риалити формати), Живко Иванов (Основи на визуалните ефекти, 2D Визуални ефекти, 3D Визуални ефекти), Ива Денчева (Грим и прическа, Моделиране на реквизит), Златка Декова (Пластична анатомия), Зорница Асенова (Материали и патиниране, Конструиране на облеклото), Цветелина Лютакова (Техническо чертане, Софтуер за дизайн AutoCAD, Техническо чертане)

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Обучението по специалността „Филмов и телевизионен дизайн“ осигурява широкопро­филни теоретични знания и практически умения и придобиване на професио­нални навици за работа в екип. В учебния процес студентите защитават проекти, които реализират като годишни курсови работи – от създаване на визуална концепция и превизуализация за филмови или телевизионни произведения от различни жанрове, през техническата им реализация до постпродукция в Учебния аудиовизуален комплекс на Академията.

След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху рисуване и живопис, превизуализация и сторибординг, визуална драматургия и дизайн на документални и игрални филми, телевизионни реклами, сериали и предавания, музикални видеоклипове, 2D и 3D визуални ефекти, дигитален и виртуален дизайн, костюмография и грим. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от история на световното и българското кино, история на филмовия и телевизионен дизайн, световна и българска култура, психология, семиотика, митология и религия и др.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 4 години. Студентите се дипломират с публична защита на реализиран дизайн за филмово или телевизионно произведение и държавен изпит.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността „Филмов и телевизионен дизайн“ придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Художник-постановчик” и възможност за работа като художници по цялата верига на производствено-творческия процес при създаване на филмови и телевизионни произведения; експерти в областта на филмовото и телевизионно производство; експерти в други области на аудиовизията и новите медии; как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

 

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ – „Филмов и телевизионен дизайн“

При подаването на документите кандидатите задължително депозират комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

 

І кръг – практически изпит

Тест. Продължителност: 6 ча­са. Проверяват се артистичните и изобразителни възможности на кандидатите, както и разбирането им за спецификата на филмовото пространство, чрез задачи, включващи:

  1. Разработване на проект за филмов декор по зададен синопсис за филм (рисунка в свободно избрана техника и графичен план на пространството).
  2. Създаване на графичен сториборд в 6 кадъра на избран откъс от зададения синопсис или по предварително зададено описание от режисьорска книга.
  3. Изобразително решение на костюми на два основни персонажа от зададения синопсис.

Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втори кръг.

 

ІІ кръг – устен изпит

Тестовете на допуснатите до II кръг кандидати се разглеждат от комисията в присъствието на всеки от тях. Те анализират резултатите и отговарят на въпроси, свързани с  изобразителното решение на пространството, композицията на сториборд кадрите и изграждането на персонажа чрез костюма. Комисията разговаря с кандидатите и върху материалите от представеното портфолио. Целта на този кръг е да се получи задълбочена представа за възможностите, интересите, общата култура, самостоятелното мислене и художествена рефлективност на кандидатите. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

  1. АН­Д­РЕЙ­КОВ, Тодор – Ис­то­рия на ки­но­то, том І , С., 2006 и том 2, С., 2004
  2. ГЕР­ЧЕ­ВА, Красимира – Ки­но­то вче­ра и днес, С., 1995
  3. КАЛАНОВА, Мира – Пространство в действие : Функции на пространството в киноразказа. История и практика, С., Тера Балканика, 2014
  4. ТО­МОВ, Димитър – Ри­су­ва­не­то – об­ра­зо­ва­тел­ни и твор­чес­ки ас­пек­ти, С., Сбор­ник НХА, Па­но­ра­ма, 2002
  5. ТРЕНЧЕВА, Елена – От Метрополис до Матрицата, С., Панорама, 2007
  6. HEISNER, Beverly – Production Design in the Contemporary American Film : A Critical Study of 23 Movies and Their Designers, Beverly Heisner,McFarland, 1997