Основана: 1990 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на специалността:

доц. д-р Росица Илиева

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

проф. д-р Станислав Семерджиев (Сюжетостроене, Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Драматургията), проф. д-р Дочо Боджаков (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмовата и телевизионна режисура), проф. д-р Светослав Овчаров (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на филмовата и телевизионна режисура), проф. д.н. Божидар Манов (Основи на Екранни изследвания и журналистика), доц. д-р Емил Рашев (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмовото и телевизионно операторство), доц. д-р Ема Константинова (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на филмовото и телевизионно продуцентство), доц. д-р Елена Тренчева (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмовия и телевизионен дизайн), доц. д-р Валерия Крачунова-Попова (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмовият  и телевизионен звук), проф. д.н. Мая Димитрова (Американско кино, Западноевропейско кино), доц. д-р Нина Алтъпармакова (Теория на монтажа, Монтаж на диалог с действие, Монтаж на паралелни действия, Монтаж на действие без диалог, Монтажни преходи и фрази), доц. Росица Илиева (Монтаж на танцови етюди, Многокамерен монтаж на диалог), доц. д-р Иван Иванов (Руско кино, Балканско кино, Източноевропейско кино), проф. д.н. Мирослав Дачев (Семиотика, Световна култура), проф. д-р Емилия Стоева (Терминологичен английски език),  доц. д-р Андроника Мартонова (Азиатско кино), проф. д-р Калин Гайдаров (Психология на личността, Социална психология, Детска психология), доц. д-р Марияна Лазарова (Авторско право в аудиовизуалното производство), гл. ас. д-р Красимир Кастелов (История на българското кино, Увод в историята на киното), инж. Валя Ковачева (Монтажен софтуер AVID), инж. Димитър Стойчев (Основи на филмовия и телевизионен монтаж, Adobe Creative Cloud), инж. Тони Тодоров (Методи и стандарти в цветното коригиране), д-р Яна Джарова-Караколева (ТВ риалити формати, История на телевизията), д-р Мила Драгомирова (Теория на визуалното възприятие), д-р Росица Младенова (Телевизионна адаптация, Монтаж на музикално произведение), ас. Николай Йорданов (ТВ риалити формати, Сюжетостроене), Александра Генова (Сюжетостроене), Живко Иванов (Основи на визуалните ефекти, 2D Визуални ефекти, 3D Визуални ефекти), Михаил Дервенски (Монтаж на трейлър), Добри Христов (Монтаж на ТВ риалити формати), Георги Стрезов (Екранна музика), Димитър Андреев (Монтаж на танцови етюди), Боряна Матеева (Латиноамериканско кино), Богомил Георгиев (Монтаж на ТВ реклама)

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Целта на обучението е подготовка и възпитание на асистенти и режисьори по монтажа, реализатори на художествено-творческия монтажно-озвучителен, технологично-производствен процес при създаване на аудиовизуални произведения за всички филмови и телевизионни жанрове. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху екранния и компютърен монтаж, монтаж на документален и игрален филм, монтаж на филмова адаптация и телевизионно предаване, и др. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от монтаж на телевизионна реклама, специални визуални ефекти и телевизионен музикален клип, методи и стандарти в цветното коригиране; история на: българското кино, пластичните изкуства, философията, митологията и религията; естетика и психология. В учебния процес студентите реализират самостоятелни годишни курсови работи и екранни монтажни произведения, като монтажисти в проектите на студентите по режисура – късометражни филми и телевизионни произведения от различни жанрове в Учебния аудиовизуален комплекс на академията.

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 4 години. Сту­ден­ти­те за­вър­ш­ват с публична дип­лом­на за­щи­та вър­ху ре­а­ли­зи­ран про­ект, съ­дър­жащ мон­таж­на ра­бо­та във фил­мо­во или те­ле­ви­зи­он­но про­из­ве­де­ние до ми­ни­мум 20 ми­ну­ти и те­о­ре­тич­на ра­бо­та – мини­мум 25 стра­ни­ци.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

За­вър­ши­ли­те сту­ден­ти при­до­би­ват об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен “Бакалавър” с про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция “Фил­мов и те­ле­ви­зи­о­нен мон­та­жист” и въз­мож­ност за ра­бо­та като асис­тен­ти, ръ­ко­во­ди­те­ли на мон­таж­ни еки­пи, ре­жисьо­ри на те­ле­ви­зи­о­нен пулт, ре­жисьо­ри по мон­та­жа, са­мос­то­я­тел­но или под ръ­ко­вод­с­т­во­то и изиск­ва­ни­я­та на фил­мов или те­ле­ви­зи­о­нен ре­жисьор-пос­та­нов­чик; ек­с­пер­ти в об­ласт­та на фил­мо­во­то и те­ле­ви­зи­он­но про­из­вод­с­т­во; ек­с­пер­ти в дру­ги об­лас­ти на ау­ди­о­ви­зи­я­та и но­ви­те ме­дии; как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

 

4. ПРИЕМ – СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ – „Филмов и телевизионен монтаж“

При подаването на документите кандидатите задължително депозират комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

 

І КРЪГ – практически изпит (анонимен)

Съз­да­ва­не на за­вър­шен ек­ра­нен раз­каз с ясно послание и заглавие, с про­дъл­жи­тел­ност до 5 ми­ну­ти (от ви­де­о­ма­те­ри­ал до 30 ми­ну­ти) с помощта на мон­та­жист от НАТ­ФИЗ. Видеоматериалът е еднакъв за всички кандидати, съдържа набор от филмови кадри без звук. Извън този материал кандидатите имат на разположение 6 музикални композиции, които могат да използват за озвучаване на разказа. Продължителност: 4 часа. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втори кръг.

 

ІІ КРЪГ – устен изпит

Монтираните филмови творби на допуснатите до II кръг кандидати се гледат от комисията в присъствието на всеки от тях. Те анализират резултатите и отговарят на въпроси, свързани с посланието, избора на заглавие, монтажното, изобразителното и звуковото решения и други компоненти на филмовия език. Комисията разговаря с кандидатите и върху материалите от представеното портфолио. Целта на този кръг е да се получи задълбочена представа за възможностите, интересите, общата култура, самостоятелното мислене и художествена рефлективност на кандидатите. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. АЙЗЕНЩАЙН, С. Монтажът, Изток-Запад, С., 2012
2. АЙЗЕНЩАЙН, С. Неравнодушната природа, Наука и изкуство, С., 1971.
3. АНДРЕЙКОВ, Т. История на киното, том 1, С., 2006 и том 2, С., 2004
4. ИГНАТОВСКИ, Вл. Картини от светлина, С., 2008
5. МАНОВ, Б. Дигиталната стихия, С., 2003
6. МАРТЕН, М. Езикът на киното,  Наука и изкуство ,С., 1962
7. НАЙДЕНОВА, В. Съвременният киносвят, Гражданин, С., 2006
8. ЯНАКИЕВ, Ал. Енциклопедия на българското кино А-Я, С.,

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФИЛМИ за подготовка за всички профили в бакалавърска степен:

 • 12 разгневени мъже – реж. Сидни Люмет
 • Алегро нон тропо – реж. Бруно Бодзето
 • Амадеус – реж. Милош Форман
 • Амаркорд – реж. Федерико Фелини
 • Американска нощ – реж. Франсоа Трюфо
 • Американски прелести – реж. Сам Мендес
 • Ана Каренина – реж. Джо Райт
 • Ангелско сърце – реж. Алън Паркър
 • Английският пациент – реж. Антъни Мингела
 • Апартаментът – реж. Били Уайлдър
 • Апокалипсис сега – реж. Френис Форд Копола
 • Апокалипто – реж. Мел Гибсън
 • Африканската кралица – реж. Джон Хюстън
 • Ах, този джаз – реж. Боб Фоси
 • Барака – реж. Рон Фрике
 • Бартън Финк – реж. Итън и Джоел Коен
 • Берлин, симфония на големия град – реж. Валтер Рутман
 • Бони и Клайд – реж. Артър Пен
 • Бягството на пилето – реж. Ник Парк и Питър Лорд
 • Великата илюзия – реж. Жан Реноар
 • Великият диктатор – реж. Чарлз Чаплин
 • Великолепната седморка – реж. Джон Стърджес
 • Влюбеният Шекспир – реж. Джон Мадън
 • Военен фотограф – реж. Крисчън Фрай
 • Войната на семейство Роуз – реж. Дани де Вито
 • Възнаграждение за страха – реж. Анри-Жорж Клузо
 • Гладиатор – реж. Ридли Скот
 • Гравитация – реж. Алфонсо Куарон
 • Гражданинът Кейн – реж. Орсън Уелс
 • Дилижансът – реж. Джон Форд
 • До последен дъх – реж. Жан Люк Годар
 • Догвил – реж. Ларс фон Трир
 • Жега – реж. Майкъл Ман
 • Жената от пясъците – реж. Хероши Тешигахара
 • Животът е прекрасен – реж. Роберто Бенини
 • Завръщането – реж. Алехандро Гонзалес Иняриту
 • Иван Грозни – реж. Сергей Айзенщайн
 • Играта на играчките – реж. Джон Ласитър
 • Играчът – реж. Робърт Олтман
 • Извънземното – реж. Стивън Спилбърг
 • Изкуплението Шоушенк – реж. Франк Дарабонт
 • Имало едно време в Америка – реж. Серджо Леоне
 • Имало едно време на Запад – реж. Серджо Леоне
 • Казабланка – реж. Тони Къртис
 • Калина алена – реж. Василий Шукшин
 • Коля – реж. Ян Сверак
 • Космическа одисея 2001 – реж. Стенли Кубрик
 • Крадци на велосипеди – реж. Виторио де Сика
 • Кратка среща – реж. Дейвид Лийн
 • Кръстникът – реж. Френсис Форд Копола
 • Ловът – реж. Томас Винтенберг
 • Метрополис – реж. Фриц Ланг
 • Мефисто – реж. Ищван Сабо
 • Механичен портокал – реж. Стенли Кубрик
 • Микрокосмос – реж. Клод Нурисдани, Мари Перену
 • Модерни времена – реж. Чарлз Чаплин
 • Мостовете на Медисън – реж. Клинт Истууд
 • Мулен Руж – реж. Баз Лурман
 • Нанук от Севера – реж. Робърт Флаерти
 • Не тъгувай! – реж. Георгий Данелия
 • Небето над Берлин – реж. Вим Вендерс
 • Невероятната съдба на Амели Пулен – реж. Жан-Пиер Жьоне
 • Незавършена пиеса за механично пиано – реж. Никита Михалков
 • Нетърпимост – реж. Дейвид Грифит
 • Нещо от сърце – реж. Френсис Форд Копола
 • Нос Страх – реж. Мартин Скорсезе
 • Някои го предпочитат горещо – реж. Били Уайлдър
 • Обикновен фашизъм – реж. Михаил Ром
 • Пеейки в дъжда – реж. Джийн Кели
 • Пепел и диамант – реж. Анджей Вайда
 • Пепел и сняг – реж. Грегори Голбърт
 • Песента на морето – реж. Том Мур
 • Пианото – реж. Джейн Кемпиън
 • Полет над кукувиче гнездо – реж. Милош Форман
 • Поляната с дивите ягоди – реж. Ингмар Бергман
 • Последният магнат – реж. Елия Казан
 • Походът на пингвините – реж. Люк Жаке
 • Принцеса Мононоке – реж. Хаяо Миядзаки
 • Психо – реж. Алфред Хичкок
 • Птиците – реж. Алфред Хичкок
 • Първичен инстинкт – реж. Пол Верховен
 • Пътят – реж. Федерико Фелини
 • Пътят на отмъщението – реж. Сам Мендес
 • Рашомон – реж. Акира Куросава
 • Рим – открит град – реж. Роберто Роселини
 • Седем – реж. Дейвид Финчър
 • Сиянието – реж. Стенли Кубрик
 • Солта на земята – реж. Вим Вендерс
 • Среднощен каубой – реж. Джон Шлезинджър
 • Строго охранявани влакове – реж. Иржи Менцел
 • Телма и Луиз – реж. Ридли Скот
 • Треска за злато – реж. Чарлз Чаплин
 • Триумф на волята – реж. Лени Рифенщал
 • Фани и Александър – реж. Ингмар Бергман
 • Фаренхайт 9/11 – реж. Майкъл Муур
 • Фотоувеличение – реж. Микеланджело Антониони
 • Цар Лъв – реж. Роджър Алърс, Роб Минкоф
 • Часовете – реж. Стивън Долдри
 • Човекът с киноапарата – реж. Дзига Вертов
 • Шофьор на такси – реж. Мартин Скорсезе

 

Класически български филми:

 • 24 часа дъжд – реж. Владислав Икономов
 • Kрадецът на праскови – реж. Въло Радев
 • Авантаж – реж. Георги Дюлгеров
 • Аз, Графинята – реж. Петър Попзлатев
 • Време разделно – реж. Людмил Стайков
 • Всичко е любов – реж. Борислав Шаралиев
 • Вчера – реж. Иван Андонов
 • Господин за един ден – реж. Николай Волев
 • Един снимачен ден – реж. Борислав Шаралиев
 • Звезди в косите, сълзи в очите – реж. Иван Ничев
 • Илюзия – реж. Людмил Стайков
 • Козият рог – реж. Методи Андонов
 • Куче в чекмедже – реж. Димитър Петров
 • Лачените обувки на незнайния войн – реж. Рангел Вълчанов
 • Оркестър без име – реж. Людмил Кирков
 • Отклонение – реж. Тодор Стоянов, Гриша Островски
 • Последно лято – реж. Христо Христов
 • Преброяване на дивите зайци – реж. Едуард Захариев
 • Привързаният балон – реж. Бинка Желязкова
 • Ти, който си на небето – реж. Дочо Боджаков