⇒КЛАСИРАНЕ⇐

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – уч. 2019/2020 г.

 

 

 

 

Кандидат-студентите, желаещи да се запознаят лично с мотивите за оценка на писмените си работи, да подадат  молба до Ректора на НАТФИЗ. Молбите се приемат в деловодството на Академията. 

В молбата да бъдат посочени трите имена,  вх. номер  и  специалност.

На 17 септември  от 10 до 12 ч. Учебен отдел (А 313) ще се приемат кандидат-студентите, подали молби.

 

 

 

Специалности – О.К.С. БАКАЛАВЪР – факултет “ЕКРАННИ ИЗКУСТВА”

Резултати от II кръг

 

 

Специалност “Театрална продукция”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

Резултати от II кръг

 

 

Специалност “Режисура за драматичен театър”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

Резултати от II кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до III кръг

Резултати от III кръг

 

 

Специалност “Актьорство за куклен театър”

Резултати от III кръг

 

 

РЕЗУЛТАТ НА КАНДИДАТ – СТУДЕНТ, ДОПУСНАТ ДО СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ В НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО “КРЪСТЬО САРАФОВ“, специалност:  “Режисура за драматичен театър” – 2019/2020 г., 2 кръг

Име оценка
6 СУН ЗИЖУ КИТАЙ 2.00

 

 

РЕЗУЛТАТ НА КАНДИДАТ – СТУДЕНТ, ДОПУСНАТ ДО СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ В НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО “КРЪСТЬО САРАФОВ“, специалност:  “Режисура за драматичен театър” – 2019/2020 г.

Име оценка
6 СУН ЗИЖУ КИТАЙ 4.00

 

 

РЕЗУЛТАТИ

от изпит по специалност  “Актьорство за драматичен театър”

на основание чл.17, ал.3 от Наредбата за приемане студенти за 2019/2020 г.

Име Оценка
1 БОРИСЛАВ ПЛАМЕНОВ АПОСТОЛОВ 4.50
2 ИЛИЯН МЛАДЕНОВ НОНОВ 4.75
3 ВАНЕСА ЯВОРОВА КАРАИВАНОВА 2.00
4 АНИ МИНКОВА ПУЛЕВА 2.00
5 ХРИСТИНА ТИХОМИРОВА ТОДОРОВА 4.75
6 РАДОСТИНА ЙОРДАНОВА МИКЮРЛОВА 2.00

 

РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТ – СТУДЕНТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ В

НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО “КРЪСТЬО САРАФОВ“,

съгласно чл.4.,ал.1 на ПМС №103/1993 г. и чл. 3, ал.1 на ПМС № 228 /1997 г.  за учебната 2019 2020 г. ,

специалност:  “Актьорство за драматичен театър” – 2019/2020 г.

Вх. № Име оценка
1 2275 ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРИВНА КИРЧЕВА УКРАЙНА 2.50
2 4028 МАРИН ДЖИШЕВ МАКЕДОНИЯ 5.00
3 4077 БОРЧЕ МАНЕВ МАКЕДОНИЯ 4.50
4 4207 ЕКАТЕРИНА ЛАЗАРЕВСКА МАКЕДОНИЯ 4.50
5 ЯНГ ХАУЧЕН КИТАЙ 2.00
6 КОУ АНЦИ КИТАЙ 2.00

 

Специалност “Актьорство за драматичен театър”

Резултати от III кръг (мъже и жени)

 

 

Специалност “Актьорство за куклен театър”

Резултати от I кръг (жени)

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг (жени)

Резултати от I кръг (мъже)

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг (мъже)

Резултати от II кръг (жени)

Списък на кандидат-студентите допуснати до III кръг (жени)

Резултати от II кръг (мъже)

Списък на кандидат-студентите допуснати до III кръг (мъже)

 

 

Специалност “Театрознание и театрален мениджмънт”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

Резултати от II кръг

 

 

Специалност “Филмов и телевизионен монтаж”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Анимация”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Филмова и телевизионна режисура”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 


 

Специалност “Фотография”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

 

Специалност “Актьорство за драматичен театър” (мъже)

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

Резултати от II кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до III кръг

 

 

Специалност “Филмово и телевизионо операторство”

Резултати от I кръг

Списък на студентите допуснати до II кръг

 

 


Специалност “Мениджмънт в екранните изкуства”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

Резултати от II кръг

 

 

Специалност “Актьорство за драматичен театър” (жени)

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

Резултати от II кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до III кръг

 

 

Специалност “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

Резултати от II кръг

 

 

Специалност “Филмово и телевизионно продуцентство”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

 

Специалност “Драматургия”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 


 

 

Специалност “Филмов и телевизионен дизайн”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг


 

 

Специалност “Режисура в сценичните изкуства”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

Резултати от II кръг

 


 

Специалност “Екранни изследвания и журналистика”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг


 

Специалност “Театър на движението – Танцов театър”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

Резултати от II кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до III кръг

Резултати от III кръг


 

Специалност “Филмов и телевизионен звук”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 


 

 

 

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НАТФИЗ

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските – в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.

В НАТФИЗ всеки кандидатстудент може да кандидатства за две специалности от двата факултета – ф-т “Сценични изкуства” и ф-т “Екранни изкуства”.

За участие в приемните изпити се внася такса, определена с постановление на Министерски съвет. Внесената такса не се връща в случай, че кандидатът не се е явил на съответен изпит.

На основание РМС № 233 / 25.04.2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2019/2020 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит/кръг/.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 г.

 

Подаване на документи за кандидатстване: 23-28 август (включително)

 

Редовните приемни изпити в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември.

 


 

ЗА­ПИС­ВА­НЕ НА ПРИ­Е­ТИ­ТЕ СТУ­ДЕН­ТИ

 

Чл. 26. (1) Сро­кът за за­пис­ва­не на при­е­ти­те сту­ден­ти е от 12 до 14 сеп­тем­в­ри по график, обя­вен от Уче­бен от­дел.

(2) Сту­дент, неза­пи­сал се в оп­ре­де­ле­ния срок, гу­би сту­ден­т­с­ки­те си пра­ва.

(3) В слу­чай, че е кла­си­ран по две спе­ци­ал­нос­ти, сту­ден­тът се за­пис­ва в предпочитана­та от не­го спе­ци­ал­ност.

(4) След из­ти­ча­не­то на сро­ка за за­пис­ва­не, НАТ­ФИЗ ре­ша­ва да­ли ще пра­ви но­ва класа­ция.

Чл. 27. (1) При за­пис­ва­не­то в Уче­бен от­дел се пред­с­та­вят след­ни­те до­ку­мен­ти:

  1. Ори­ги­нал на дип­ло­ма­та за за­вър­ше­но сред­но об­ра­зо­ва­ние за об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен “ба­ка­ла­вър” и вис­ше об­ра­зо­ва­ние за об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен “ма­гис­тър”, ко­и­то се съх­ра­ня­ват в Уче­бен от­дел;
  2. Лич­на кар­та;
  3. Четири цвет­ни сним­ки, фор­мат 4х6 см.;
  4. Имен­ник за за­пис­ва­не;
  5. Лич­на сту­ден­т­с­ка кар­та;
  6. Сту­ден­т­с­ка книж­ка;
  7. Молба – декларация за здравно осигуряване;

(2) При за­пис­ва­не­то сту­ден­тът сключ­ва до­го­вор, с кой­то се уреж­дат от­но­ше­ни­я­та меж­ду не­го и НАТ­ФИЗ по вре­ме на обу­че­ни­е­то му.

(3) Сту­ден­ти­те, кан­ди­дат­с­т­ва­щи за ед­нов­ре­мен­но обу­че­ние по вто­ра спе­ци­ал­ност, за пре­мес­т­ва­не от дру­го вис­ше учи­ли­ще и за въз­с­та­но­вя­ва­не на сту­ден­т­с­ки пра­ва, сключ­ват спе­ци­а­ли­зи­ра­ни до­го­во­ри.

(4) Сту­ден­ти­те, кан­ди­дат­с­т­ва­щи за пре­мес­т­ва­не в дру­га спе­ци­ал­ност, сключ­ват догово­ри по об­раз­ци­те за но­ва­та спе­ци­ал­ност.

 

 

Работно време на касата на НАТФИЗ по време на кандидатстудентската кампания:

09.00 – 18.00 ч. (обедна почивка: 13.00 – 14.00 ч.)

 

Повече информация можете да намерите на тел. 02/ 9231 303, /243 /273 /274 /271

 

 

⇒ СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ

 

⇒ ПРИДОБИВКИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА НАТФИЗ