Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, обявява конкурси в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за: доцент (режисура за драматичен театър) – един, доцент (сценична реч) –  един и главен асистент ( сценична реч) – един  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За информация: тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. Раковски № 108А, ет. 3, стая А 303.

Публикувано в Държавен вестник бр. 85 от 29.10.2019 г.

 


 

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за: доцент (филмов и телевизионен звук) – един и доцент ( филмово и телевизионно продуцентство) – един и научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за: главен асистент ( анализ на текст за театър) – един и доцент ( история на европейския театър) – един със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 303

Държавен вестник бр. 57 от 19 юли 2019 г.


 

 

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за: главен асистент (Сценично движение – Танцов театър), професор (Сценична реч) и  професор (Сценично движение) – със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в НАТФИЗ, ул.”Раковски” 108 А, ет.3, стая А 303, тел. 9231 225

Публикувано в Държавен вестник бр. 34 от 23 април 2019 г.

 


 

Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кр. Сарафов” – София, обявява конкурси за главен асистент в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност Театрознание и театрално изкуство:  сценична реч – един, актьорство за куклен театър – един, сценография за куклен театър – един, пантомима – един,  със срок два месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в НАТФИЗ, ул.”Раковски” 108 А, ет.3, стая А 303, тел. 9231 225

Публикувано в Държавен вестник бр.22 от 15 март 2019 г.

 

 

 

МАРТИЧА БОЖИЛОВА

1.обява

2. автореферат на М. Божилова

3.рецензия от проф.д-р Ст. Семерджиев

4.рецензия от проф.д-р Ив. Драганов

5. становище от проф.д.н. Л. Халачев

6.становище от проф.д-р Н. Михайлова

7. становище от проф.д-р М. Мелтев

 

 

КАТЕРИНА ИЛКОВА

1. обява_професор_Сценична реч

2. резюме от доц.д-р К. Илкова

3. рецензия от проф.д-р Е. Ангелова

4. рецензия от проф.д-р Л. Гърбев

5. рецензия от доц.д-р В. Велев

6. становище от проф.д.н. М. Кортенска

7. становище от проф.д-р И. Колева

8. становище от проф.д-р К. Стефанова

9. становище от проф. д-р Св. Сойчева

 

 

ВЕЛИМИР ВЕЛЕВ

1. обява_професор_сценично движение

2.резюме от доц.д-р В. Велев

3.рецензия от проф.д.н. Б. Манов

4.рецензия от проф.д.н. Д. Синигерска

5.рецензия от проф.д-р К. Стефанова

6.становище от проф.д.н. В. Найденова

7.становище от проф.д.н. М.Дачев

8.становище от проф.д-р Е. Ангелова

9.становище от доц.д-р П. Господинов

 

 

АНТОН УГРИНОВ

1.обява

2.автореферат на Антон Угринов

3.рецензия от проф.д.н. М. Димитрова

4.рецензия от проф.д.н. Н. Йорданов

5.становище от проф.д.н. В. Дечева

6.становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

7.становище от проф. д-р Ат.Атанасов

 

БОЯНА БЪЧВАРОВА

1. обява

2. автореферат на Б. Бъчварова

3. рецензия от проф.д-р В. Дойчева

4. рецензия от доц. М. Райчинова

5. становище от проф.д.н. Н. Йорданов

6. становище от проф.д-р Ч. Петрушева

7. становище от доц. В. Статкова

 

 

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

1.обява_доктор

2.Автореферат на Йордан Георгиев

3.рецензия от проф. д.н. А. Топалджикова

4.рецензия от проф. д.н. Н. Йорданов

5.становище от проф. д-р В. Дойчева

6.становище от проф. д.н. Р. Попилиев

7.становище от проф. Кр. Спасов

 

 

ВАЛЕНТИНА ФИДАНОВА-КОЛАРОВА

1.Резюме от В.Фиданова-Коларова

2.рецензия от проф. д-р Св. Овчаров

3.рецензия от проф.д-р М. Мелтев

4.становище от проф. д-р Д. Боджаков

5.становище от проф. д-р Ем. Стоева

6.становище от проф. д-р Ем.Ангелова

7.становище от проф. д-р М. Дамянов

8.становище от проф. д-р Н. Маринчевска

 

 

АЛЕКСАНДЪР НИШКОВ

1.резюме от Ал. Нишков

2.рецензия от проф.д-р Ем. Стоева

3.рецензия от доц. д-р Р. Нейкова

4.становище от проф. д.н. М. Дачев

5.становище от проф. д-р Д. Боджаков

6.становище от проф.д-р М. Мелтев

7.становище от проф. д-р Н. Михайлова

8.становище от проф. д-р Св. Овчаров

 

 

НАДЕЖДА ПАНАЙОТОВА

1. обява – Надежда Панайотова

2. рецензия от проф. д.н.  А. Топалджикова

3.рецензия от проф. д-р Е. Ангелова

4. становище от проф. д-р Б. Матанов

5. становище от проф. Д. Борисова

6. становище от проф. Ив. Бенчева

 

 

ДАРИЯ ТАРХАНОВА

1. обява – Дария Тарханова

2. рецензия от проф. д.н. В. Райнова

3. рецензия от доц. д-р Б. Минков

4. становище от проф. д.н. К. Николова

5. становище от проф. Св. Кокалов

6. становище от доц М. Райчинова

 

 

ИВЕТ ЛАЗАРОВА

1. обява – доктор

2. автореферат на Ивет Лазарова

3. рецензия от проф. Ан. Савинова

4. рецензия от доц. д-р В. Велев

5. становище от проф. д.н. Д. Синигерска

6. становище от проф. Т. Янбастиева

7. становище от доц. Ал. Хонг

 

 

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

 

1. обява – доктор

2. автореферат на Деница Петрова

3. рецензия от проф. д-р Ст. Семерджиев

4. рецензия от проф. д-р Н.Михайлова

5. становище от проф. д.н. М. Димитрова

6. становище от доц. д.н. П. Александрова

7. становище от доц. д-р Р. Нейкова

 

 

ДЕСИСЛАВА СТОЙЧЕВА

 

1. обява

2. резюме от Д. Стойчева

3. рецензия от чл.-кор.проф. Пл. Марков

4. рецензия от проф. д.н. Ив. Кабаков

5. становище от проф.д.н. К. Николова

6. становище от проф. д.н. Н. Йорданов

7. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

8. становище от проф. д-р В. Дойчева

9. становище от доц. д-р Кр. Кръстанова

 

 

ЛИДИЯ ВЪРБАНОВА

 

1. обява

2. резюме от Л. Върбанова

3. рецензия от проф. Сн. Танковска

4. рецензия от проф. Здр. Митков

5. рецензия от доц. д-р Б. Томова

6. становище от чл.-кор. проф. Пл. Марков

7. становище от проф. д.н. Н. Йорданов

8. становище от проф. д.н. П. Лулански

9. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

 

 

ВАЛЕРИЯ КАРДАШЕВСКА

 

1. обява – доцент

2. резюме от В. Кардашевска

3. рецензия от проф.д.н. Ив.Мавродиева

4. рецензия от проф. Д. Мичева

5. становище от проф. д-р Е. Ангелова

6. становище от проф. д-р Б. Матанов

7. становище от проф. д-р В.Раева

8. становище от проф. Сн. Танковска

9. становище от доц. М. Енчева

 

 

МАРИН ДАМЯНОВ

 

1. обява –  професор

2. резюме от Марин Дамянов

3. рецензия от проф. д.н. Б. Биолчев

5. рецензия от проф. д-р Ст. Семерджиев

4. рецензия от проф. д-р  Д. Боджаков

6. становище от акад. проф. Л. Стайков

7. становище от проф. д.н. М. Димитрова

8. становище от проф. Ив. Ничев

9. становище от доц. Ю. Дачев

 

 

АЛЕКСАНДЪР МАНДЖУКОВ

 

1.обява –  доктор

2. рецензия от проф. Сн.Танковска

3. рецензия от доц.д-р Д. Никифорова

4. становище от проф.д.н. Н. Йорданов

5. становище от проф. д.н. Св. Иванов

6. становище от проф. д-р П. Цветкова