Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за професор (Филмова и ТВ драматургия); научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за: главни асистенти:  Актьорство за драматичен театър – един, Режисура за драматичен театър – един; доценти: Сценична реч – един, Мениджмънт в сценичните изкуства – един, професор Мениджмънт в сценичните изкуства – всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 243, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 303

Публикувано в Държавен вестник бр. 35/ 24.04.2018 г.

 

 

ДЕСИСЛАВА СТОЙЧЕВА

 

1. обява

2. резюме от Д. Стойчева

3. рецензия от чл.-кор.проф. Пл. Марков

4. рецензия от проф. д.н. Ив. Кабаков

5. становище от проф.д.н. К. Николова

6. становище от проф. д.н. Н. Йорданов

7. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

8. становище от проф. д-р В. Дойчева

9. становище от доц. д-р Кр. Кръстанова

 

 

ЛИДИЯ ВЪРБАНОВА

 

1. обява

2. резюме от Л. Върбанова

3. рецензия от проф. Сн. Танковска

4. рецензия от проф. Здр. Митков

5. рецензия от доц. д-р Б. Томова

6. становище от чл.-кор. проф. Пл. Марков

7. становище от проф. д.н. Н. Йорданов

8. становище от проф. д.н. П. Лулански

9. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

 

 

ВАЛЕРИЯ КАРДАШЕВСКА

 

1. обява

2. резюме от В. Кардашевска

3. рецензия от проф.д.н. Ив.Мавродиева

4. рецензия от проф. Д. Мичева

5. становище от проф. д-р Е. Ангелова

6. становище от проф. д-р Б. Матанов

7. становище от проф. д-р В.Раева

8. становище от проф. Сн. Танковска

9. становище от доц. М. Енчева

 

 

МАРИН ДАМЯНОВ

 

1. обява  професор

2. резюме от Марин Дамянов

3. рецензия от проф .д.н. Б. Биолчев

5. рецензия от проф. д-р Ст. Семерджиев

4. рецензия от проф. д-р  Д. Боджаков

6. становище от акад. проф. Л. Стайков

7. становище от проф.д.н. М. Димитрова

8. становище от проф. Ив. Ничев

9. становище от доц. Ю. Дачев