Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за професор (Филмова и ТВ драматургия); научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за: главни асистенти:  Актьорство за драматичен театър – един, Режисура за драматичен театър – един; доценти: Сценична реч – един, Мениджмънт в сценичните изкуства – един, професор Мениджмънт в сценичните изкуства – всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 243, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 303

Публикувано в Държавен вестник бр. 35/ 24.04.2018 г.

 

Василена Стоянова

1.обява

2.автореферат Василена Горанова

3.рецензия от проф. д.н. Л. Халачев

4.рецензия от проф. д-р В. Рокоманов

5.становище от проф. д-р Т. Янев

6.становище от проф. Л. Христов

7.становище от проф. П. Милков

 

Петър Кауков

1. обява

2.автореферат на Петър Кауков

3.рецензия от чл.-кор.проф. Пл. Марков

4.рецензия от проф.д.н. Ал.Шурбанов

5.становище от проф.д.н. К. Николова

6.становище от проф.д.н. Кл. Протохристова

7.становище от проф.Кр. Спасов