Даниела Сотирова

Трудов стаж
            Дати (от-до) От 1979 – до момента
Име и адрес на работодателя Технически университет – София, Център по обществени науки, Катедра „Философия”, а от 1993 г. – в Стопански факултет, Катедра „Правни и хуманитарни науки“
Вид на дейността Преподавател
Заемана длъжност 1979 – асистент;

1984 – главен асистент;

1989 – 1992 – доцент по философия

Основни дейности и отговорности Лекции и семинари по учебните дисциплини „Философия”, „История на философията и съвременни философски учения” и Философия и методология на науката” за студенти и докторанти; водещ преподавател на спецкурсовете „Философска антропология” и „Приложна философия”.
• Заемана длъжност ·         От 2011 – професор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата

·         1995 – 1999 – заместник декан на Стопански факултет

·         1999 – 2004 – председател на Комисията по атестиране на преподавателите в Стопански факултет

·         1999 – 2008 – член на комисията по атестиране на преподавателите в Стопанския факултет

·         2009 – до сега – председател на Общото събрание на Стопански факултет на ТУ – София

Образование
Дати (от-до) 1973 – 1978
• Име и вид на образователната организация Санкт-Петербургски университет, Санкт-Петербург, Русия
Философия
• Наименование на придобита квалификация Магистърска степен
1984 г. Докторска степен (кандидат на философските науки), придобита от Санкт-Петербургски Университет, Софийски Университет и БАН, тема на дисертационния труд “Диалектика на всекидневното и научното съзнание”. Научен консултант: проф. д-р В.А. Щоф.
  Специализации в чужбина

·         Май-юни 1992 – Интеркултурен Отворен Университет, Холандия, специализация по дистанционно образование в хуманитарните науки по програма „Коперникус”.

 • Май 1994 – Стафордски университет, Великобритания, специализация по приложна философия, финансирана от „Отворено общество”.

·         Май-юни 1995 – Стафордски университет, Факултет по социални науки, Великобритания, специализация по „Темпус” по социални науки и социология на масовото висше образование /TEMPUS, IMG-94-BG-1098/. Посещения и участие в научни семинари в Манчестер Бизнес скул и Университета в Кийл.

 • Юни 1997 – Нидерландско Бизнес Училище и Европейски Институт по бизнес етика, Холандия, специализация по бизнес етика с обучение за консултант по разрешаване на етични дилеми в организации.
 • Май, 1998 – Нотингамски университет, Великобритания, специализация по мениджмънт на университетската институция.
 • Март 2000 – Гилфордски университет, Великобритания,  мениджмънт и маркетинг на висшето образование.
 • Октомври 2003 – Сорбона /Университет Париж 5/, Франция, европейската идентичност и  гражданското образование.
 • Декември 2003 – Автономен Университет в Барселона, Испания, потребителско образование и култура.
 • Май 2004 – Център по бизнес етика, Бентли Колидж, Масачузетс, САЩ.
 • Юни 2004 – Университет в Тарту, Естония, европейска идентичност и потребителско образование и култура.
 • Май 2005 – Университет в Любляна, Словения, европейската идентичност и  гражданското образование.
 • Декември 2005 – Сорбона /Университет Париж 5/, Франция, европейската идентичност и  гражданското образование.
 • Май 2006 – Университет в Рига, Латвия,  европейската идентичност и  гражданското образование.

 

Kурсове

1989 – Курс по информационни технологии

1995 – Курс по преподаване на икономически знания, Фондация за преподаване на икономика /Тhe Foundation for Teаching Economics, FTE, CA, USA/

1996 – Програма „Икономика за лидери”, Американски Университет в Благоевград

1999 – Курс по въвеждане във висшето образование на европейската система за трансфер на кредити (ECTS)

2006 – Курс по индивидуално консултиране /коучинг/ за висши мениджъри в публичната администрация

2007 – Курс по интеркултурни комуникации, International House Cultural Training, Британски съвет, Учебен център, София

 

Преподавателска дейност

 • Водещ преподавател от 1992 г. на дисциплината бизнес етика, въведена за първи път в български университет. Разработила учебните програми и водеща обучението в ТУ – София по: професионална етика, организационно поведение, фирмена култура, административна етика /етика в публичните услуги/, социални комуникации, култури и организации, кроскултурна бизнес етика. Водещ преподавател по бизнес етика на английски език за чуждестранни студенти в МФ на ТУ – София.
 • Водещ хоноруван преподавател по бизнес етика в Стопански факултет на Софийски Университет „Св.Кл. Охридски” – от 1997 г. до 2016 г.
 • Хоноруван преподавател в Медицински университет – София, в магистърските програми по „Oбществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи” по дисциплините организационно поведение, управленска етика и организационна култура на здравната организация – от 2003 г. до 2015 г.
 • Водещ хоноруван преподавател в НАТФИЗ  – магистърските програми по мениджмънт на сценичните изкуства по бизнес етика от 2005 г. до сега.

·         Водещ хоноруван преподавател в НБУ – Програма дистанционно обучение, Програма бизнес администрация и Програма маркетинг, НБУ, по дисциплината Бизнес етика, от 2008 г. до 2013 г.

 • Подготвена програма и учебни материали на английски език по „Consumer Ethics” /Потребителска етика/ – дисциплина за дистанционно магистърско обучение /part-time by open learning; Joint European Masters Degree Citizenship Education in Europe based in London Metropolitan University, started in October 2005/.

 

Лични умения и компетенции

Майчин език български
Други езици
  [английски, руски
Умения за четене [ отлично]
Умения за писане [отлично]
Умения за разговор [ отлично]
Работа с Windows, PowerPoint
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.

Интереси, познания и умения, свързани с театъра, модерните изкуства, интериорния и моден дизайн. Лекциите, посещавани в МоМа, Музеят Метрополотен, Гугенхайм и др., сътрудничеството ми на модна къща и галерия «Ирида», както и дългогодишната ми преподавателската работа в НАТФИЗ са свидетелство за тези интереси.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • Член на редколегия на сп. Философска мисъл, 1990-1992.
 • Български форум на бизнес лидери, консултант, от 2000 – 2002.
 • Професор-консултант на Интеркултурния Отворен Университет, Холандия, 1992 – 1994.
 • Експерт на European Distance Education Network /EDEN/ и на European Association of Distance Teaching Universities /EADTU/, 1995 г. – 1997.
 • Мениджър-консултант в Management Science Institution по проект на USAID, 2001 – 2004.
 • Преподавател и консултант в Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерския съвет,  2001 – 2009.
 • Водещ рубрика „Делова етика” в списание „Работа и работодатели”,  2001.
 • Лектор към Национален център за професионално образование към Българската-търговско промишлена палата, oт 2002.
 • Регистриран член на листата на национално научно жури към НАОА.
 • Рецензент на между университетски научен проект „Етиката в българската икономика”, УНСС 2009 г.
 • Гост-професор по международна бизнес етика в Технически университет на Лисабон, Институт по социални науки, април-май 2013 г.
 • Резензент и автор на становища на над 10 пъти с Научни журита за птофесор, доцент и докторска степен.
 • Член на редколегията на сп. „Етически изследвания“ – от 2015 г. до сега.
 • Участник в Катедрата по Биоетика към ЮНЕСКО – от 2013 г. до сега.

НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА

Участник в национални научни проекти, сред които:

  • 2007 – 2009 – Участие в проект на БАН, секция „Етика”, „Благосъстояние и морал”, финансиран от МОН
  • 2011 – Участник в проект на УНСС, Катедра „Философия” и БАН, Секция „Етика” „Етиката в българската наука”
  • Участие с доклад „Етичните кодекси на фирмите в България: разпространение и ефективност”.на 8-та Международна конференция „Морал и етични принципи в социалната пазарна икономика”, 20-22.10.2000.
  • Участие с доклад по покана на тема „Интелигентното работно място: етически и психологически аспекти”. Първа конференция „Интелигентното работно място”. Американски университет, София, април, 2010.
  • Участие със съобщение на: интердисциплинарна среща-дискусия на тема „Биоетиката в България – проблеми и перспективи”, организацирана от Секция „Етика”, БАН и Български център по биоетика на 4 юли 2006.
  • Член на научен комитет на национални и международни научни конференции /например, на Международната Конференция по европейската идентичност и гражданско образование в Университета в Патрас , Гърция, април, 2009/.
 • УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 • PHARE проект за развитие на дистанционното обучение в Централна и Източна Европа, към Национален център за дистанционно обучение, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1994.
 • Разбота по проект TEMPUS, IMG-94-BG-1098; конкретна задача: «събиране на информация и подготовка на учбни материали по хуманитарни дисциплини като социална антропология, бизнес етика, организационно поведение, философия на образованието, екологична етика», 1995.
 • Работа по PHARE – TEMPUS проект, 1999 – 2001, Тема – „Обучение по мениджмънт на университетския ръководен персонал”.
 • Работа по проект с BKHF (Британски ноу-хау фонд), 1997 – 2000, Тема „Развитие на институциите за обучение по мениджмънт в България”.
 • Работа по проект на Програма ФАР, Проект BG 9909-01, 2003 – 2006, Рзработване на курс за обучение на ново постъпили в държавната администрация „Основни административни умения” с модул „Административна етика и делово общуване”.
 • Работа по проекта CiCe /Children Identity and Citizenship in Europe/ – Европейски проект по „Еразмус”, програма за образование през целия живот, 2004 – 2008 г./:
 • Обучител и ръководител на екип в проект по Ефективно организационно поведение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ЕС) – 2011-2013 Г.

КОНСУЛТАНТСКА РАБОТА И ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ:

 • Ръководител на проект „Развитие на отговорни бизнес практики в България”, KPMG, Български Форум за Бизнес Лидери, 2000.
 • Ръководител на проект за разработване на първи модел на етичен кодекс за българските фирми, 2000.
 • Консултант на Арт галерия и модна къща „Ирида”, от 2002 г.
 • Ръководител и лектор на семинар на Българска асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО), 2002-2003 г.
 • Гост-лектор на две телевизионни предавания „Експертите за бизнес етиката и бизнес етикета” по EBF Икономика ТV – октомври-ноември 2008 г.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Автор на над 160 научни публикации в областта на бизнес етиката, фирмената култура, организационното поведение и свързани с тях философски, социални и управленски проблеми. От тях около 154 са самостоятелни, в т.ч.: 12 монографии и учебници, от които са 9 самостоятелни; 4 студии в колективни монографии; 19 статии в научни списания. 11 от публикациите ми са в чужбина /на английски и руски език/, а други 6 са публикувани на английски език в български издания.