СЪБИТИЯ                 

Тодор Димитров-Мечкарски

Ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски

Катедра "Сценична реч"

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1995 – 1999 НУ „Иванчо Младенов“ гр. Враца;

1999 – 2007 СОУ “Козма Тричков” гр. Враца, профил “Туризъм и мениджмънт”;

2007 – 2011 НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” – София,

Бакалавър, специалност: Актьорско майсторство за драматичен театър;

2011 Шанхайска театрална Академия, Китай, Шанхайско лятно училище,

специалност: „Традиционна китайска опера, китайски език и китайска култура“;

2011 – 2012 НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” – София,

Магистър, специалност: Мениджмънт в сценичните изкуства;

2014 – 2017 НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” – София,

Докторантура, специалност: Театрознание и театрално изкуство, тема: „Мисловните процеси – първична енергия на сценичното слово”;

2018 University of London, Royal Central School of Speech and Drama, program The Creative Voice;

2018 University of London, Royal Central School of Speech and Drama, program Voice Fundamentals: Good Voice Use program;

2018 University of London, Royal Central School of Speech and Drama, program Voice Fundamentals: Voice in Performance;

2018 Royal Academy of Arts, London, UK, program Urban identities: art, architecture and the right to the city .

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2007 – 2011 Българското Национално Радио, Дубльор, актьор, водещ и рецитатор;

2009 – 2010 НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”,Управител на дружество;

2011 – 2012 НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Експерт „Реклама и PR”;

2012 – 2013 НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Експерт „Връзки с обществеността”;

2014 – 2015 МОНТФИЗ АРТ ГРУП ЕООД, Преподавател по „Актьорско майсторство“ и „Сценична реч“;

2014 – 2015 МОНТФИЗ АРТ ГРУП ЕООД, Зам. директор по административната и учебната дейност на МОНТФИЗ и зам. директор на Независим театър;

2011 до днес – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, преподавател по “Сценична реч”, „Правоговор“, „Техника на говора“ и „Художествено слово“ към катедра “Сценична реч”, факултет “Сценични изкуства”.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОПИТ

2000 – 2007 детски директор на Детски театър “Пионер” – Враца;

2003 – 2007 председател на Ученически общински съвет – Враца;

2004 – 2007 член на Ботевски Организационен Комитет – Враца;

2005 – 2007 организатор в Младежки дом – Враца;

2005 – 2007 член на Националната организация на ученическите съвети в РБ;

2006 член на инициативния комитет за възстановяването символа на град Враца, под патронажа на кмета на Община Враца;

2008 – 2011 член на Националното представителство на студентските съвети в РБ;

2009, 2011, 2012 организатор на студентския театрален и кино маратон в НАТФИЗ;

2014 организатор в МОНТФИЗ АРТ ФЕСТ, Созопол;

2015 организатор на WINTER ART FEST, МОНТФИЗ, Велинград;

 

в НАТФИЗ:

2008 – 2012 член на Общото събрание, Академичния съвет, Факултативния съвет на факултет „Сценични изкуства”;

2008 – 2012 председател на Студентски съвет;

2009 координатор „Студентски съпътстващи групи” в Teachers` Academy NATFA`09 Sofia, Bulgaria организирана от The European League of Institutes of the Arts;

2009 – 2010 член на комисията по ремонт и преустройство „А” сграда;

2009 – 2012 член на атестационната комисия към Факултет „Сценични изкуства”;

2010 координатор на „Студентската група” в First Meeting of the Global Alliance of the Theatre Schools under the presidency of the NATFA, Bulgaria 25.06 – 01.07. 2010г.

2010 член на Комисията за атестацията на служителите;

2010 – 2012 председател на Домовия съвет на студентското общежитие;

2011 – 2017 член на Борда за определяне наградите на завършващите студенти;

2011 до днес, член на катедра „Сценична реч”;

2014 – 2016 член на Експертния съвет по научна политика и качество на образованието;

2015 – 2017 председател на Домовия съвет на студентското общежитие;

2015 – 2019 член на Общото събрание;

2015 – 2019 член на Академичния съвет на НАТФИЗ;

2016 до днес, член на Консултативния съвет по качество на творческото развитие – Драматичен театър;

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ

„Сценична реч“ в класовете:

2011 – 2013 АКТ с художествен ръководител проф. Боньо Лунгов;

2011 – 2014 АДТ с художествен ръководител проф. Маргарита Младенова;

2013 – 2017 АКТ с художествен ръководител проф. Боньо Лунгов;

2014 – 2018 АДТ с художествен ръководител проф. Маргарита Младенова;

2015 – 2019 АДТ с художествен ръководител проф. д-р Атанас Атанасов;

2015 – 2019 ТД-ТТ с художествен ръководител проф. д-р Петя Цветкова;

2016 – 2020 АДТ с художествен ръководител доц. д-р Пенко Господинов;

 

„Художествено слово“ в класовете:

2016 – 2017 магистърски клас по Публична реч;

2017 – 2018 магистърски клас по Публична реч;

 

„Правоговор“ в класовете:

2015 – 2019 АДТ с художествен ръководител проф. д-р Атанас Атанасов;

2015 – 2016 магистърски клас по Публична реч;

2016 – 2020 АДТ с художествен ръководител доц. д-р Пенко Господинов;

2017 – 2018 магистърски клас по Публична реч;

2018 – 2019 магистърски клас по Публична реч;

„Техника на говора“ в класовете:

2015 – 2016 магистърски клас по Публична реч;

2016 – 2017 магистърски клас по Публична реч;

2017 – 2018 магистърски клас по Публична реч;

 

„Работа с текст“ в класовете:

2015 – 2019 ТД-ТТ с художествен ръководител проф. д-р Петя Цветкова.

 

НАУЧНА И УЧЕБНА РАБОТА

Докторат на тема: „Мисловните процеси – първична анергия на сценичното слово“, АБА, НАТФИЗ, 2017

 

ПУБЛИКАЦИИ

ГОДИШНИК на НАТФИЗ, статия на тема: „Декодиране на текста – игра с видимото и невидимото“.

Аудио-визуално приложение към второ преработено и допълнено издание на книгата „Магията на словото“, автор Диана Борисова, изд. Бългаска книжница, София, 2017 г.

Статия и съставителство (член на редколегията) на e-сборник с резултатите от изследването по проект ДФНИ К 02/11 „Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства” в НАТФИЗ, Велинград, май 2018 г.

 

НАУЧНИ ФОРУМИ

Доклад на Научен форум за резултатите от изследването – сценични и екранни изкуства, част от проект ДФНИ К 02/11 „Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства” в НАТФИЗ, Велинград, май 2018 г.

 

АВТОР В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ

„Сценична реч“ (зад. АДТ);

„Сценична реч“ (зад. АКТ);

„Сценична реч“ (зад. ТТ – ТД и ТТ – П);

„Работа с текст“ (изб. АДТ, АКТ, ТД);

„Словесно общуване в мерена реч“ (изб. програма АДТ, АКТ);

„Художествено слово“ (зад. програма ПР);

„Техника на говора“ (зад. програма ПР);

„Правоговор“ (зад. програма ПР);

„Сценична реч“ (зад. програма АДТ);

„Словесно действие в реализиран спектакъл – проблеми и техники за преодоляването им“ (зад. IV курс АДТ);

„Словесното действие в театралния спектакъл“(зад. III курс АДТ);

“Естетика на словесното действие в театралния спектакъл” (модул АДТ);

„Анализ и устна интерпретация на художествен текст“ (модул ПР)

 

ПРОЕКТИ

Проект “Създаване и управление на специализирана е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства“ към Фонд „Научни изследвания“

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

„Диалектните форми –  обогатяване и ощетяване на книжовната реч.“, Симона Стоянова, магистърска специалност по “Публична реч” при НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

“Презентационните техники – фактор в мултикултурната бизнес комуникация”,  Деметра Андонова, магистърската специалност по „Публична реч“ при НАТФИЗ „Кр. Сарафов“

“Влиянието на билингвалното игрово обучение върху когнитивното и речево развитие на децата”, Габриела Даганова, магистърската специалност по „Публична реч“ при НАТФИЗ „Кр. Сарафов“

 

РЕЦЕНЗИИ

Магистърска теза на тема: „Медийният образ на ромите в България“, автор Наталия Цекова, научен ръководител д-р Бистра Мизова,  магистърска специалност по “Публична реч” при НАТФИЗ “Кр. Сарафов”“

 

УЪРКШОПИ:

  1. Workshop с тема “Acting Coach”, проведен от Dee Canon, преподавател по Актьорско майсторство в Кралската академия за драматично изкуство, Великобритания;
  2. Workshop на тема творчеството на Борис Христов, ТР Сфумато;
  3. Ателие “Шекспир” на Даниела Варон и Уолтън Уилсън, ТР Сфумато;
  4. Workshop по „Творческо писане“ с ръководител Георги Господинов, „Явяване на кастинг“ при Башар Рахал, „Презентационни умения“ при д-р Десислава Стойчева в рамките на МОНТФИЗ АРТ ФЕСТ, Созопол.

 

[smartslider3 slider=2]