СЪБИТИЯ                 

Тодор Димитров-Мечкарски

Гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски

Катедра "Сценична реч"

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1995 – 1999 НУ „Иванчо Младенов“ гр. Враца;

1999 – 2007 СОУ “Козма Тричков” гр. Враца, профил “Туризъм и мениджмънт”;

2007 – 2011 НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” – София,

Бакалавър, специалност: „Актьорско майсторство за драматичен театър“;

2011 – Шанхайска театрална Академия, Китай, Шанхайско лятно училище,

специалност: „Традиционна китайска опера, китайски език и китайска култура“;

2011 – 2012 НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” – София,

Магистър, специалност: „Мениджмънт в сценичните изкуства“;

2014 – 2017 НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” – София,

Докторантура, специалност: „Театрознание и театрално изкуство“, тема: „Мисловните процеси – първична енергия на сценичното слово”;

2018 – University of London, Royal Central School of Speech and Drama, London, UK, program „The Creative Voice“;

2018 – University of London, Royal Central School of Speech and Drama, London, UK, program „Voice Fundamentals: Good Voice Use“;

2018 – University of London, Royal Central School of Speech and Drama, London, UK, program „Voice Fundamentals: Voice in Performance“;

2018 – Royal Academy of Arts, London, UK,

program „Urban identities: art, architecture and the right to the city“;

2018-2020 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, София,

Магистър, Специалност: „Логопедия“.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2007 – 2011 Българското Национално Радио, Дубльор, актьор, водещ и рецитатор;

2009 – 2010 НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”,Управител на дружество;

2011 – 2012 НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Експерт „Реклама и PR”;

2012 – 2013 НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Експерт „Връзки с обществеността”;

2014 – 2015 МОНТФИЗ АРТ ГРУП ЕООД, Преподавател по „Актьорско майсторство“ и „Сценична реч“, както и зам. директор по административната и учебната дейност на МОНТФИЗ и зам. директор на Независим театър;

2014 до днес – Управител на ¾ ДИМИТРОВИ ЕООД.

2011 до днес – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, преподавател по “Сценична реч”, „Правоговор“, „Техника на говора“, „Интерпретация на текст“ и „Художествено слово“ към катедра “Сценична реч”, факултет “Сценични изкуства”.

 

НАУЧНА РАБОТА

2017 – докторат на тема: „Мисловните процеси – първична анергия на сценичното слово“, Академична библиотека и архив на НАТФИЗ, С., 2017;

2019 – книга „Мисловните процеси – първична енергия на сценичното слово“, изд. ФАРАГО, С., 2019;

2019 – книга „Терминологични основи на сценичната реч“, изд. „ФАРАГО“, С., 2019.

 

ПУБЛИКАЦИИ

2017 – статия на тема: „Декодиране на текста – игра с видимото и невидимото“, ГОДИШНИК на НАТФИЗ;

2017 – Аудио-визуално приложение към книгата „Магията на словото“, автор Диана Борисова, изд. Бългаска книжница, С., 2017;

2018 – статия и съставителство (член на редколегията) на e-сборник с резултатите от изследването по проект ДФНИ К 02/11 „Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства” в НАТФИЗ, Велинград, май 2018 г.;

2019 – статия на тема: „Значението на дихателните практики в обучението по сценична реч“, ГОДИШНИК на НАТФИЗ.

 

НАУЧНИ ФОРУМИ

2018 – Доклад на Научен форум за резултатите от изследването – сценични и екранни изкуства, част от проект ДФНИ К 02/11 „Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства” в НАТФИЗ, Велинград, май 2018 г.

2018 – Доклад на тема „Диханието на актьора“ в Международна научно-практическа конференция по проблемите на актьорското изкуство „Актьор и йога“, Руски държавен институт за сценични изкуства (Российский государственный институт сценических искусств), 26-27 октомври, Санкт-Петербург, Русия.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОПИТ

2000 – 2007 детски директор на Детски театър “Пионер” – Враца;

2003 – 2007 председател на Ученически общински съвет – Враца;

2004 – 2007 член на Ботевски Организационен Комитет – Враца;

2005 – 2007 организатор в Младежки дом – Враца;

2005 – 2007 член на Националната организация на ученическите съвети в РБ;

2006 – член на инициативния комитет за възстановяването символа на град Враца, под патронажа на кмета на Община Враца;

2008 – 2011 член на Националното представителство на студентските съвети в РБ;

2008 – 2012 член на Общото събрание, Академичния съвет, Факултативния съвет на факултет „Сценични изкуства”;

2008 – 2012 председател на Студентски съвет;

2009 – координатор „Студентски съпътстващи групи” в Teachers` Academy NATFA`09 Sofia, Bulgaria организирана от The European League of Institutes of the Arts;

2009 – 2010 член на комисията по ремонт и преустройство „А” сграда;

2009 – 2012 член на атестационната комисия към Факултет „Сценични изкуства”;

2009 – 2012 организатор на студентския театрален и кино маратон;

2010 координатор на „Студентската група” в First Meeting of the Global Alliance of the Theatre Schools under the presidency of the NATFA, Bulgaria 25.06 – 01.07. 2010г.

2010 член на Комисията за атестацията на служителите;

2010 – 2012 председател на Домовия съвет на студентското общежитие;

2011 – 2017 член на Борда за определяне наградите на завършващите студенти;

2011 до днес член на катедра „Сценична реч”;

2014 – 2016 член на Експертния съвет по научна политика и качество на образованието;

2014 – организатор в МОНТФИЗ АРТ ФЕСТ, Созопол;

2015 – организатор на WINTER ART FEST, МОНТФИЗ, Велинград;

2015 – 2017 председател на Домовия съвет на студентското общежитие;

2015 – 2019 член на Общото събрание;

2015 – 2019 член на Академичния съвет на НАТФИЗ;

2016 – 2019 член на Консултативния съвет по качество на творческото развитие – Драматичен театър;

2018 – 2019 председател на Домовия съвет на студентското общежитие;

2019 до днес член на Консултативния съвет по “Кариерно развитие”

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ

„Сценична реч“ в класовете:

2011 – 2013 АКТ с художествен ръководител проф. Боньо Лунгов;

2011 – 2014 АДТ с художествен ръководител проф. Маргарита Младенова;

2013 – 2017 АКТ с художествен ръководител проф. Боньо Лунгов;

2014 – 2018 АДТ с художествен ръководител проф. Маргарита Младенова;

2015 – 2019 АДТ с художествен ръководител проф. д-р Атанас Атанасов;

2015 – 2019 ТД-ТТ с художествен ръководител проф. д-р Петя Цветкова;

2016 – 2020 АДТ с художествен ръководител доц. д-р Пенко Господинов;

2019 – 2023 АДТ с художествен ръководител проф. д-р Атанас Атанасов;

2019 – 2023 АКТ с художествен ръководител доц. д-р Константин Каракостов.

„Художествено слово“ в класовете:

2016 – 2017 магистърски клас по Публична реч;

2017 – 2018 магистърски клас по Публична реч.

„Правоговор“ в класовете:

2015 – 2019 АДТ с художествен ръководител проф. д-р Атанас Атанасов;

2015 – 2016 магистърски клас по Публична реч;

2016 – 2020 АДТ с художествен ръководител доц. д-р Пенко Господинов;

2017 – 2018 магистърски клас по Публична реч;

2018 – 2019 магистърски клас по Публична реч;

2018 – 2019 клас „Театрална продукция“;

2019 – 2020 магистърски клас по Публична реч;

„Техника на говора“ в класовете:

2015 – 2016 магистърски клас по Публична реч;

2016 – 2017 магистърски клас по Публична реч;

2017 – 2018 магистърски клас по Публична реч.

„Работа с текст“ в класовете:

2015 – 2019 ТД-ТТ с художествен ръководител проф. д-р Петя Цветкова.

„Интерпретация на текст“ в класовете:

2018 – 2019 магистърски клас по Публична реч.

 

 

АВТОР В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ

 

„Сценична реч“ (зад. АДТ);

„Сценична реч“ (зад. АКТ);

„Сценична реч“ (зад. ТТ – ТД и ТТ – П);

„Работа с текст“ (изб. АДТ, АКТ, ТД);

„Словесно общуване в мерена реч“ (изб. програма АДТ, АКТ);

„Художествено слово“ (зад. програма ПР);

„Техника на говора“ (зад. програма ПР);

„Правоговор“ (зад. програма ПР);

„Сценична реч“ (зад. програма АДТ);

„Словесно действие в реализиран спектакъл – проблеми и техники за преодоляването им“ (зад. IV курс АДТ);

„Словесното действие в театралния спектакъл“(зад. III курс АДТ);

“Естетика на словесното действие в театралния спектакъл” (модул АДТ);

„Анализ и устна интерпретация на художествен текст“ (модул ПР).

 

ПРОЕКТИ

2016 – 2018 Проект “Създаване и управление на специализирана е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства“ към Фонд „Научни изследвания“;

2018 – Проект по международна програма „Еразъм+“, Лондон, Великобритания.

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

2018 – „Диалектните форми –  обогатяване и ощетяване на книжовната реч.“, Симона Стоянова, магистърска специалност “Публична реч”, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”;

2018 – “Презентационните техники – фактор в мултикултурната бизнес комуникация”,  Деметра Андонова, магистърската специалност „Публична реч“, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“

2019 – “Влиянието на билингвалното игрово обучение върху когнитивното и речево развитие на децата”, Габриела Даганова, магистърската специалност „Публична реч“, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“.

 

РЕЦЕНЗИИ

2018 – Магистърска теза на тема: „Медийният образ на ромите в България“, автор Наталия Цекова, научен ръководител д-р Бистра Мизова, магистърска специалност “Публична реч”, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”;

2019 – Магистърска теза на тема: „Комуникацията в профилираните медийни канали (на примера на Военен телевизионен канал)“, автор Радослав Везирев, научен ръководител доц. д-р Валерия Кардашевска, магистърска специалност “Публична реч”, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”;

2019 – Магистърска теза на тема: „Вербални и невербални средства за въздействие  в медийното пространство“, автор Николай Илчев, научен ръководител доц. д-р Валерия Кардашевска, магистърска специалност “Публична реч”, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”.

 

УЪРКШОПИ

“Acting Coach”, Dee Canon, Кралската академия за драматично изкуство, Великобритания;

Ателие на тема творчеството на Борис Христов, ТР Сфумато, София;

Ателие “Шекспир”, Даниела Варон и Уолтън Уилсън, ТР Сфумато;

„Творческо писане“, Георги Господинов, МОНТФИЗ АРТ ФЕСТ, Созопол;

„Явяване на кастинг“, Башар Рахал, МОНТФИЗ АРТ ФЕСТ, Созопол;

„Презентационни умения“, д-р Десислава Стойчева, МОНТФИЗ АРТ ФЕСТ, Созопол.