СЪБИТИЯ                 

Ваня Божилова

Доц. д-р Ваня Божилова

 

Доц. д-р Ваня Божилова e доктор по педагогика и преподавател във Факултета по Педагогика на СУ «Св. Климент Охридски». Научните й интереси са в областите: образование и обучение на деца и възрастни, преподаване и учене във висшето образование, неформално образование, методи на преподаване, развитие на умения за учене, екипна работа в образователните организации и работа в мрежа. Автор е на 3 самостоятелни монографии и 6 в съавторство, на множество статии и студии в български и международни издания. Понастоящем е ръководител на магистърска програма „„Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование”.

Има опит от участието в няколко образователни мрежи и различни международни проекти. Провеждала е краткосрочни обучения по програми за преподавателска мобилност в Dublin City University и School of Education, Polytechnic of Porto. Член е на Управителния съвет на Дружество „Знание”, на екипа на Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) и на експертния съвет на електронното списание „Педагогически форум”. Участва като жури в различни конкурси за академични длъжности и постижения в областта на образованието.

За допълнителна информация: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika/katedri/teoriya_na_v_zpitanieto/prepodavateli/doc_d_r_vanya_bozhilova