Органи на управление на НАТФИЗ са Общото събрание, Академичният съвет и Ректорът

Общото събрание е висш орган на управление на НАТФИЗ.

Съставът, процедурата по свикването и заседанията на ОС са уредени в чл. 8 на Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ, а неговите правомощия – в чл. 9 на същия Правилник. Академичният съвет определя структурния състав на ОС съгласно Закона за висшето образование.

 

Актуален списък на общото събрание

Председател:

Зам. председател: