Органи на управление на НАТФИЗ са Общото събрание, Академичният съвет и Ректорът

Общото събрание е висш орган на управление на НАТФИЗ.

Съставът, процедурата по свикването и заседанията на ОС са уредени в чл. 8 на Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ, а неговите правомощия – в чл. 9 на същия Правилник. Академичният съвет определя структурния състав на ОС съгласно Закона за висшето образование.

 

Председател:

 

Хабилитирани преподаватели – 70 % (54 души)

 

Студенти и докторанти – 20 % (16 души)

 • Студент 3ТП Андреа Илиева
 • Студент 3АКТ Анна Махмурова
 • Докторант Боян Арсов
 • Студент 4РДТ Любослав Неделчев
 • Студент 3АКТ Мартин Йорданов
 • Студент 4РДТ Мартин Киряков
 • Студент 4ТТМ Михаил Тазев
 • Студент 4ТД Надежда Илиева
 • Докторант Надя Керанова
 • Студент 4АДТ Спартак Тодоров
 • Студент 4АДТ Теодор Ненов

 

Нехабилитирани преподаватели – 5 % (4 души)

 

Служители – 5 %

 • Ръководител Дигитален мултимедиен център, Димитър Стойчев
 • Директор Куклен театър НАТФИЗ, Валентина Германова
 • Директор Театър НАТФИЗ