Резултати от кандидатдокторантски изпити 2020 / 2021 г. – Факултет “Сценични изкуства”

Резултати от кандидатдокторантски изпити 2020 / 2021 г. – Факултет “Екранни изкуства”

 

Резултати от приемни изпити за докторанти, Факултет “Сценични изкуства” – академична 2020/2021 година

Резултати от приемни изпити за докторанти, Факултет “Екранни изкуства” – академична 2020/2021 година

 

 

Необходими  документи

  1. Заявление до Ректора
  2. Автобиография с актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция
  3. Нотариално заверено копие от дипломата за магистърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  4. Нотариално заверено копие от дипломата за бакалавърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  5. Списък на публикациите, ако има такива
  6. Копие от документ за самоличност и две снимки
  7. Квитанция за платена такса (банкова сметка)

 


 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” провежда обучение на докторанти в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката по научната специалност “Театрознание и театрално изкуство” с шифър 05.08.01, “Кинознание, киноизкуство и телевизия” с шифър 05.08.03

Изкуствоведческият характер на обучението по научните специалност “Театрознание и театрално изкуство” и “Кинознание, киноизкуство и телевизия” определя следните основни профили в подготовката на докторанти:

 

Факултет “Сценични изкуства”
– “Театрознание”;
– “Актьорство за драматичен театър”;
– “Режисура за драматичен театър”;
– “Сценичен и екранен дизаин”;
– “Актьорство за куклен театър”;
– “Режисура за куклен театър”;
– “Сценография за куклен театър”;
– “Театър на движението”;
– “Сценична реч”;
– “Публична реч”

 

Факултет “Екранни изкуства”
– “Кинознание и филмова и телевизионна критика”;
– “Филмова и телевизионна драматургия”;
– “Филмова и телевизионна режисура”;
– “Филмов и телевизионен монтаж”;
– “Класическа и компютърна анимация”;
– “Филмово и телевизионно операторство”;
– “Фотография”

Приемането на докторанти се осъществява по акредитирани научни специалности в съответствие със ЗРАСРБ .

Обучението на докторанти се провежда в редовна и самостоятелна форма. По писмено заявено искане от лице, подготвило самостоятелно дисертационен труд, НАТФИЗ може да организира обсъждане в научно звено на труда му, според изискванията на ЗРАСРБ и след положително оценка да бъде приет като докторант в самостоятелна форма на обучение. Организацията и провеждането на конкурсните изпити и контролът върху процедурата по избор на докторанти се осъществява съгласно държавните изискванията и процедурите на Закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото приложение.

 

Годишни такси за обучение за учебната 2020/2021 г.:

Български докторанти:

– редовно обучение – 1850 лв.

Чуждестранни докторанти /в евро/:

– редовно обучение – 8000 евро