Прием по специалности за 2020/2021 академична година

едногодишно обучение

 

 

Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии

Мениджмънт в екранните изкуства

Режисура в сценичните изкуства

Театрално изкуство

Филмово и телевизионно изкуство

Публична реч

Фотографско изкуство

Образователен и терапевтичен куклен театър

Режисура в куклено-театралните практики

Екранна режисура (НОВО)

Екранна драматургия (НОВО)

 

 

Приемни изпити

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските – в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.

В НАТФИЗ всеки кандидатстудент може да кандидатства за две специалности от двата факултета – ф-т “Сценични изкуства” и ф-т “Екранни изкуства”.

 

⇒ НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НАТФИЗ

 

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 

За участие в приемните изпити се внася такса, определена с постановление на Министерски съвет. Внесената такса не се връща в случай, че кандидатът не се е явил на съответен изпит.

 

На основание РМС № 274 / 23.04.2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2020/2021 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит/кръг/.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Подаване на документи за кандидатстване: 24-28 август (включително)

 

Редовните приемни изпити в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември.

Графикът за изпитите се обявява на 31 август, до 14.00 ч.

 

 

За повече информация – info@natfiz.bg
и тел. 0889 002 331