Синдикалните организации защитават интересите на работещите пред работодателя по всички въпроси на трудовите и осигурителните отношения. Синдикалните организации участват в подготовката на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения. Една от синдикалните организации и работодателят сключват Колективен трудов договор.

 

  • ВОН-КНСБ

Съюзната организация на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” към Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” към КНСБ защитава интересите на синдикалните членове в труда, заетостта, трудовите права, заплащането и социалното осигуряване. Организацията подписва Колективен трудов договор с работодателя и осъществява контрол върху неговото спазване. Представлява социалните и трудови интереси на членовете си пред работодателя. Осигурява безплатна трудово-правна и консултантска помощ.

Ръководител: проф. д-р Катерина Илкова

 

  • СО на САБ

Съюзът на артистите в България (САБ) е творческо-синдикална организация, която представлява интересите на своите членове пред техните работодатели и държавните институции.