Публично състезание с предмет: "Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов

Документи