Отговор на постъпили въпроси относно публична покана

ОТГОВОР НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПУБЛИЧНАТА  ПОКАНА 

1. Гаранцията за участие е в размер на 1% от прогнозната цена, без ДДС:

Прогнозна стойност на поръчката по трите обособени позиции - максималната стойност е до 42002  лв.без ДДС. Прогнозната стойност за всяка от обособените позиции е както следва:

1. За обособена позиция №1:  22 584 лв., без ДДС;

2. За обособена позиция №2: 14 627 лв., без ДДС;

3. За обособена позиция №3: 4 791 лв., без ДДС.

2. Проектодоговорът се парафира с подпис и печат на всяка страница и последната, без да се попълват данните на участника. 

3. При кандидатстване за повече от една обособена позиция, в основният плик се прилага един брой плик №1 и пликове №2 и №3 отговарящ на броя на обособените позиции за които се кандидатства.

4. Техническото предложение се попълва само за конкретната обособената позиция или позиции за който се участва.