Покана - Доставка на техника за нуждите на НАТФИЗ”Кр.Сарафов

                                                                                       ДО

                                                                                    ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

                                                 ПОКАНА

За участие в обществена поръчка, възлагана с публична покана с предмет: „Доставка на техника за нуждите на НАТФИЗ”Кр.Сарафов”, в три  обособени позиции: обособена позиция №1: „Доставка на озвучителна техника в УКТ”; обособена позиция №2: „Доставка на осветителна техника в УКТ”; обособена позиция №3: Доставка на осветителна техника в УДТ”,  публикувана в АОП под номер 9032201.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП ректорът на НАТФИЗ”Кр.Сарафов”, гр.София, ул.”Г.С.Раковски” № 108а ви отправя покана за участие в обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет: „Доставка на техника за нуждите на НАТФИЗ”Кр.Сарафов”, в три  обособени позиции: обособена позиция №1: „Доставка на озвучителна техника в УКТ”; обособена позиция №2: Доставка на осветителна техника в УКТ”; обособена позиция №3: „Доставка на осветителна техника в УДТ”

Поканата за представяне на оферти се обявава публично чрез интернет страницата на Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов”– www.natfiz.bg и чрез портала за обществени поръчки. Настоящата покана цели да ви помогне да се запознаете с изискванията на възложителя, за да подготвите офертите си за участие.

Обхватът на обществената поръчка е посочен в тръжната документация.

Прогнозната стойност на поръчката по трите обособени позиции - максималната стойност е до 42002 лв.,  без ДДС. Прогнозната стойност на всяка обособена позиция е както следва:

1. За обособена позиция №1: „Доставка на озвучителна техника в УКТ”-22584 лв;                        
 2.  За обособена позиция №2: Доставка на осветителна техника в УКТ”-14627 лв.;
3. За обособена позиция №3: „Доставка на осветителна техника в УДТ”- 4791 лв

Източникът на финансиране е бюджетът на НАТФИЗ ”Кр.Сарафов” за 2014 г.

Лицата, които подават оферти следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци и условия в тръжната документация към поканата.

Офертите се подават в деловодството на НАТФИЗ”Ср.Сарафов”- гр.София, ул.”Г.С.Раковски” № 108А, 3 ет., деловодство или по пощата с обратна разписка. Рискът за спазване на срока при подаване по пощата е за участника.

Крайният срок за подаване на оферти е 16,00 часа на 05.08.2014 год..

Длъжностните лица, които ще разгледат и оценят офертите ще бъдат определени със заповед. Комисията ще започне своята работа на 06.08.2014 год.,първия работен ден, следващ датата на подаване на офертите, в 11,00 ч. на четвъртия етаж, стая №А406, когато ще бъдат отворени офертите.

Комисията ще разгледа и оцени офертите съобразно утвърдената в тръжната документация методика, като критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.

 РЕКТОР:
Проф.д.н. Любомир Халачев