Образователна степен: Магистър

Продължителност: 1 година (2 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на специалност “Публична реч”

проф. д-р Веселина Раева

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

проф. д-р Веселина Раева(Основи на публичната реч), доц. д-р Лора Мутишева (Основи на публичната реч), проф. д-р Божидар Матанов (Сценична реч, Правоговор), проф. д-р Емил Митрополитски (Интерпретация на текст),  проф. д.н. Мирослав Дачев (Семиотика на изкуството), проф. Диана Борисова (Сценична реч, Правоговор), проф. Иванка Бенчева (Сценична реч),  проф. Диляна Мичева (Двуединство – Слово и пеене), проф. Снежина Танковска (Актьорство в публичните комуникации), проф. д.н. Иванка Мавродиева (Реторика и ораторство), доц. д-р Валерия Кардашевска (Реторика и ораторство), доц. д-р Ваня Божилова (Обучение в неформална образователна среда), гл. ас. д-р Надежда Панайотова (Актьорство в публичните комуникации), гл. ас. д-р Маргарита Божилова-Андонова (Пластика и жест в поведението на актьора), гл. ас. д-р Ралица Ковачева-Бежан (Техника на говора), гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски (Правоговор, Интерпретация на текст), Десислава Георгиева (Психология на публичната реч), Десислава Димитрова (Връзки с обществеността), Венера Фингарова (Публична реч)

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Съвременното културно и политическо пространство, динамичното разширяване на информационните технологии, както и множеството медийни инициативи налагат необходимостта от висококвалифицирани специалисти в областта на звучащото слово. Устната реч има свои специфични закони и правила, които подобряват и улесняват комуникативния процес във всяка една сфера. Днес е осезаема потребността от усъвършенстване на говорния механизъм и овладяване на тънкостите на звуковата форма на езика. Единствена по рода си в сферата на висшето образование, тази програма дава задълбочени познания в областта на езика като основа на човешкото общуване и изгражда практически навици за използване на характерните за българската фонетика правила и норми, както и овладяване на невербалните средства на поведение. Магистратурата по Публична реч дава възможност за овладяване на ораторски и гласово-говорни техники за въздействие върху различен тип аудитории. Преподавателите в специалността са изтъкнати професионалисти в областта си. Стабилната теоретична основа се затвърждава от широк спектър практически занятия, сред които „Слово пред микрофон“, „Поведение пред камера“, „Бизнес етикет и протокол“, „Техника на говора“, „Интерпретация на текст“.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 1 година. Студентите се дипломират като полагат държавен изпит, който включва представяне на проект на тема, избрана от дипломанта, разработен по време на курса на обучение.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалност „Публична реч” придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър” и професионална квалификация „Магистър по публична реч”. Те имат възможност да работят навсякъде, където съществува потребност от квалифицирана говорна комуникация и разнообразни поведенчески умения: в електронните медии; в различни обществени, културни и бизнес организации; в рекламни агенции; в сферата на „Връзки с обществеността”. Получената подготовка може да бъде ценна допълнителна квалификация при заемане на отговорни длъжности и дава възможност за научно-приложни и теоретични изследвания в областта на обществените комуникации по проблемите на публичната реч.

 

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

При подаване на документите кандидатите представят предварително написано есе (до две страници) на свободно избрана тема и  автобиография.

 

І КРЪГ

Изпълнение на предварително подготвен прозаичен или поетичен текст по избор от българската или световната литература с времетраене до 5 минути.

Разговор с комисията за проверка на общата и езикова култура.

 

ІІ КРЪГ (анонимен)

Разработка на тема в сферата на изкуството и културата. Продължителност 2 часа.