Специалност “Режисура за драматичен театър”

Основана: 1948 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на клас специалност

“Режисура за драматичен театър”, Випуск 2021/2025

проф. Пламен Марков

 

 

Преподавателски екип:

проф. Пламен Марков (Режисура за драматичен театър, Актьорство за драматичен театър), проф. Здравко Митков (Режисура за драматичен театър, Актьорство за драматичен театър), проф. Маргарита Младенова (Режисура за драматичен театър, Актьорство за драматичен театър), проф. д.н. Камелия Николова (Увод в историята на европейския театър, История на европейския театър, Теория и история на режисурата), проф. д.н. Анна Топалджикова (История на българския театър), проф. д-р Венета Дойчева (Теория на драмата), проф. д-р Веселина Раева (Езикови кодове), проф. д-р Спаска Зафирова (История на философията, Естетика), проф. Николай Йорданов (Теория на представлението), проф. Юлиан Куюмджиев (История на музиката), доц. д-р Бойка Доневска (История на пластичните изкуства), доц. д-р Мира Каланова (Сценография за драматичен театър), д-р Маргарита Божилова-Андонова (Сценично движене), д-р Красимир Кастелов (Увод в историята на киното), д-р Диана Андреева (Маркетинг и реклама), д-р Десислава Стойчева (Арт мениджмънт), д-р Ина Божидарова (Културна политика), Калин Ангелов (Режисура за  драматичен театър), Явор Гърдев (Режисура за  драматичен театър), Людмила Стоин (Режисура за драматичен театър, Актьорство за драматичен театър), Асен Аврамов (Звук и музика в спектакъла);

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на театралната режисура, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност.

В организацията на театралния процес, те трябва да усвоят технологията на постановъчния процес и методика, координацията и зависимостите на отделните части на театралната структура, а в творческата част – спецификата на режисьорския труд във взаимоотношенията с другите творци, които режисьорът трябва да опитва да превърне в свои сътрудници.

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се осъществява в класове, които понякога са само отделни, а понякога са обединени с актьорски клас. Ръководителят на класа подбира необходимия за обучението на младите режисьори екип от преподаватели измежду академичния състав на НАТФИЗ.

Обучението по специалността е само редовно, с продължителност 4 години. Завършва с дипломен спектакъл и теоретичната му защита.

3. ДИПЛОМИРАНЕ

Обучението завършва с дипломен спектакъл и теоретичната му защита.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Режисьор за драматичен театър”. Това им дава широки възможности за реализация като режисьори в държавни, общински, частни и независими театрални трупи, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

 

І. КРЪГ (анонимен)

Есе върху зададена тема на базата задължителния набор от пиеси. Продължителност: 4 часа.

 

ІІ. КРЪГ
Театрална интерпретация по задължителните материали.
Задачи, поставени от комисията, върху избраните материали и задължителния набор от пиеси.

 

ІІІ. КРЪГ
Анализ на драматургичен фрагмент от задължителния набор от пиеси. Разговори, провокиращи ерудицията, въображението и аналитичността на кандидата върху основата на показани му репродукции на картини, музикални фрагменти, фотографии, непознат текст и т.н. Интервю-събеседване с приемната комисия.

 

Задължителни кандидатстудентски материали за II кръг – по личен избор: монолог, откъс от проза, друг материал по избор.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НАБОР ОТ ПИЕСИ:

  • УИЛЯМ ШЕКСПИР „Хамлет”
  • УИЛЯМ ШЕКСПИР „Ричард III“
  • УИЛЯМ ШЕКСПИР „Както ви харесва”
  • АНТОН ЧЕХОВ „Вуйчо Ваньо“
  • НИКОЛАЙ ГОГОЛ „Ревизор”
  • СТ. Л. КОСТОВ  „Големанов“
  • ЙОРДАН РАДИЧКОВ „Опит за летене”
  • РАЧО СТОЯНОВ  „Майстори“
  • ПЕЙО ЯВОРОВ „В полите на Витоша”
  • СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ „От другата страна“