Основана: 1948 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на клас специалност “Режисура за драматичен театър”, Випуск 2020/2024

проф. Здравко Митков

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

проф. Здравко Митков (Режисура за драматичен театър, Актьорство за драматичен театър), проф. Маргарита Младенова (Режисура за драматичен театър, Актьорство за драматичен театър), проф. Пламен Марков (Режисура за драматичен театър, Актьорство за драматичен театър), проф. Снежина Танковска (Режисура за драматичен театър, Актьорство за драматичен театър), проф. д.н. Камелия Николова (Увод в историята на европейския театър, История на европейския театър, Теория и история на режисурата), проф. д.н. Анна Топалджикова (История на българския театър), проф. д-р Венета Дойчева (Теория на драмата), проф. д-р Веселина Раева (Езикови кодове), проф. д-р Спаска Зафирова (История на философията, Естетика), проф. Николай Йорданов (Теория на представлението), проф. Юлиан Куюмджиев (История на музиката), доц. д-р Бойка Доневска (История на пластичните изкуства), доц. д-р Мира Каланова (Сценография за драматичен театър), гл. ас. д-р Маргарита Божилова-Андонова (Сценично движене), гл. ас. д-р Красимир Кастелов (Увод в историята на киното), д-р Диана Андреева (Маркетинг и реклама), д-р Десислава Стойчева (Арт мениджмънт), д-р Ина Божидарова (Културна политика), Явор Гърдев (Режисура за  ас. Людмила Стоин (Режисура за драматичен театър, Актьорство за драматичен театър), Асен Аврамов (Звук и музика в спектакъла

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище, (по-късно ВИТИЗ, по-късно НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на театралната режисура, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност. В организацията на театралния процес, те трябва да усвоят технологията на постановъчния процес и методика, координацията и зависимостите на отделните части на театралната структура, а в творческата част – спецификата на режисьорския труд във взаимоотношенията с другите творци, които режисьорът трябва да опитва да превърне в свои творчески съратници.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху осмислянето и усвояването на основополагащи принципи в областите на режисурата, актьорството, сценографията, осмислянето и усвояването на метод за изграждането на сценичния образ на бъдещото представление, сценичното движение и сценичната реч. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от история на пластичните изкуства, теория на драмата и зрелищните изкуства, история и теория на българския и европейския театър, литература, кино, музика, философия, психология, арт мениджмънт, естетика и др.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се осъществява в класове, които понякога са само отделни, а понякога са обединени с актьорски клас. Ръководителят на класа подбира необходимия за обучението на младите режисьори екип от преподаватели измежду академичния състав на НАТФИЗ. Обучението по специалността е само редовно, с продължителност 4 години. Завършва с дипломен спектакъл и теоретичната му защита.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „БАКАЛАВЪР“, с професионална квалификация „РЕЖИСЬОР  ЗА  ДРАМАТИЧЕН  ТЕАТЪР“. Това им дава широки възможности за реализация като режисьори в държавни, общински, частни и независими театрални трупи, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

 

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Задължителни кандидатстудентски материали по личен избор:

  1. Монолог от драматургия.
  2. Откъс от проза.

 

Задължителен минимум от пиеси:

  1. Уилиам Шекспир „Хамлет“, „Ромео и Жулиета“
  2. Жан Б. Молиер „Дон Жуан“
  3. Николай В. Гогол „Женитба“
  4. Тенеси Уилямс „Трамвай Желание“
  5. Йордан Йовков „Албена“
  6. Пейо Яворов „В полите на Витоша“
  7. Станислав Стратиев „Рейс“

 

I КРЪГ (анонимен)

Есе върху зададена тема. Продължителност – 4 астрономически часа.

 

II КРЪГ

Представяне на подготвените от кандидата монолог и откъс от проза.

Поставени от комисията задачи върху представените материали.

Интерпретация и задачи върху непознат текст, зададен от комисията.

 

III КРЪГ

Анализ на драматургичен фрагмент от задължителния минимум от пиеси.

Събеседване с комисията за проверка на общата култура, интересите, въображението и аналитичното мислене на кандидатите.

Коментиране на произведения на изобразителното изкуство, музиката, фотографията.