ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

Специализацията е индивидуална форма за повишаване на квалификацията на лица със завършено висше образование. Специализантът сам определя областта , в която желае да се обучава, продължителността на обучението и преподавателя, когото избира за ръководител. Той трябва да бъде хабилитиран преподавател по основно трудово правоотношение с НАТФИЗ.

НАТФИЗ осъществява специализации за повишаване на квалификацията на лица със завършено висше образование, по една или няколко дисциплини от областа на сценичните и екранните изкуства, със срок на обучение не по-късно от шест месеца и не по-дълъг от една година и хорариум не по-малък от 120 часа обща аудиторна заетост.

Занятията се провеждат според индивидуалната заетост на специализанта и преподавателите. Не са обвързани с учебни семестри и заверки.
За записване се изисква копие от диплома за завършена образователна степен „бакалавър” или „магистър” във всяко акредитирано висше училище, творческо CV на кандидата, заявление по образец.
Преди да бъде записан кандидат-специализантът се явява на устен изпит пред комисия, която проверява областта на професионалните му прояви и интереси, както и причините, поради които желае да специализира. Оценяването на изпита се извършва с оценка „да” или „не”.

Записването на специализанта протича в следния ред: изготвяне на индивидуален учебен план, план-сметка, договор със специализанта, заповед за зачисляване, внасяне на 50% от определената в договора сума. Останалата част се внася не по-късно от изтичане на половината от срока за специализация.

Обучението на специализанта и проверката на знанията и уменията, му се осъществява по индивидуален учебен план и учебен график, изготвени съвместно от него, ръководителя на специализацията и Учебен отдел.
Цената на специализацията зависи от научното звание на преподавателите, броят на часовете, върху която се начисляват допълнителни разходи – аудитории, отопление, осветление, административни услуги и др.

След приключване на обучението по всяка дисциплина се полага изпит. След вземането на всички изпити от индивидуалния учебния план на специализанта, той се явява на ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ИЗПИТ пред назначена от Ректора комисия в състав от най-малко 3-ма хабилитирани преподаватели, в съответната професионална област, включително и ръководителя на специализацията.

При завършване на специализацията , специализантът получава СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ , в което задължително се вписват изучаваните дисциплини, техния хорариум и оценките от изпитите.

ВАЖНО: Специализацията НЕ ПОВИШАВА образователната степен.