Студентски стипендии

“Студентски стипендии” е проект по схема BG051РО001/4.2-02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година”

НАТФИЗ сключи договор за партньорство с Министерство на образованието, науката и младежта по проект “Студентски стипендии” през 2008. Основна цел на проекта е отпускане на допълнителни стипендии за добри резултати в обучението. По проекта могат да кандидатстват всички студенти редовна форма на обучение.

ПО-ВИСОКИ РАЗМЕРИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТИПЕНДИИТЕ

ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Размерът на стипендията за успех се увеличава от 120 на 150 лв. месечно,
а за специални постижения – от 200 на 300 лв.
КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА
ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ
за ЛЕТЕН семестър на учебната 2016/2017 г.
по проект BG05М2ОP0001-2.003-0001„Студентски стипендии”
От 17 април до 14 май 2017 г. (неделя, 23:59 ч.)
Класирането ще бъде публикувано на 5 юни 2017 г.
КАНДИДАТСТВАЙТЕ
за

СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ и/или за СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ:

1. Онлайн – чрез сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg,

     2. Подайте на хартиен носител –
от 9,30 до 11,00 ч., от понеделник до петък,
в Учебен отдел – Лора Златанова
от 15,30 до 18,00 ч. понеделник;
от 14,00 до 17,00 ч. вторник
в Студентски съвет – Боян Арсов

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ:

– Право за кандидатстване за стипендии имат всички студенти, редовна форма на обучение, които имат успех не по-нисък от 4.00 и с всички взети изпити по учебен план,  до началото на семестъра, за който кандидатстват.

– Критерият за класиране за стипендия за успех е средният успех от предходните два семестъра на обучение (зимен 2016/2017 и летен на учебната 2015/2016 година).

– Стипендията за успех е в размер на 150 лв. месечно

– Класирането се извършва по низходящ ред на успеха, до изчерпване на определения брой стипендии за съответното висше училище.

СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ

по 300лв

– За специална стипендия могат да кандидатстват всички студенти с награди и/или участия ИЗВЪН УЧЕБНАТА ПРОГРАМА в научни, изследователски или практически разработки или художествено-творчески дейности: фестивали, изложби, постановки, филми, публикации и др., за които НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

– Освен попълнения Формуляр в http://eurostipendii.mon.bg се прилага и Удостоверение за стипендия за специални постижения, което може да изтеглите от сайта www.natfiz.bg, придружено с доказателствен материал (грамота, снимка, афиш и т.н. )

– Наградите и/или участията трябва да са от текущия или предишния семестър (зимен и/или летен 2016/2017)

– Кандидатства се със средния успех от ЗИМЕН семестър на 2016/2017 уч. г., който е не по-нисък от 4.

– Един студент може да кандидатства и получи не повече от 3 стипендии

ИЗТЕГЛЕТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ ТУК