Кандидатстудентски консултации за специалност “ЕКРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА”

Кандидатстудентски консултации за специалност “ЕКРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА”

 

 

Кандидастудентските консултации за специалност “Екранни изследвания и журналистика”

ще се проведат онлайн през периода 17.07 – 25.07.2020 г., (групови и индивидуални консултации)

Консултациите ще се водят от проф. д.н. Мая Димитрова 

 

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални. Груповите консултации са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в тях се заплаща сумата от 300 лв.

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на писмено заявление до декана на съответния факултет и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

 

Заплащането на таксата за груповите и индивидуалните консултации се извършва по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501

BIC: BNBGBGSD

БАНКА: БНБ

 

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

Кандидатстудентски консултации – КСК – групови/индивидуални

Име на специалността –  ЕИЖ

Датите на кандидатстудентската консултация

 

Пример: КСК – ЕИЖ – 17.07 – 19.07.2020 г.

 

Как да се запиша:

1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации и броя на заявените от Вас часове.
3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на имейл: eij@natfiz.bg

 

 

Наредба за прием на студенти

Заповед за такси за участие в кандидатстудентски изпити

 

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2020г.

Подаване на документи онлайн за кандидатстудентските изпити – от 17 до 28 август 2020 г.

 

За допълнителна информация: eij@natfiz.bg

и тел. 0889 002 331