КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020 – подаване на документи онлайн 17-28 август, кандидатстудентски изпити 1-10 септември

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020 – подаване на документи онлайн 17-28 август, кандидатстудентски изпити 1-10 септември

 

 

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

 

 

ПРИЕМ В БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ /след средно образование/

 

Ръководители на класове

Факултет “Сценични изкуства”

проф. Маргарита Младенова и доц. д-р Пенко Господинов – “Актьорство за драматичен театър”
проф. Здравко Митков – “Режисура за драматичен театър”
проф. Жени Пашова – “Актьорство за куклен театър”
доц. д-р Марина Райчинова – “Сценография”
доц. Александра Хонг – “Театър на движението – Пантомима”

 

 

Ръководители на специалности

Факултет “Eкранни изкуства”

проф. д-р Станислав Семерджиев, проф. д-р Дочо Боджаков, проф. д-р Светослав Овчаров, проф. д.н. Мая Димитрова, доц. д-р Ема Константинова, доц. д-р Красимир Андонов, доц. д-р Емил Рашев, доц. д-р Елена Тренчева, доц. Росица Илиева, доц. д-р Господин Неделчев, доц. д-р Валерия Попова-Крачунова

 

 

ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските – в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.

За повече информация за приемните изпити, моля прочетете внимателно страницата на съответната специалност.

В НАТФИЗ всеки кандидатстудент може да кандидатства за две специалности от двата факултета – ф-т “Сценични изкуства” и ф-т “Екранни изкуства”.

За участие в приемните изпити се внася такса, определена с постановление на Министерски съвет. Внесената такса не се връща в случай, че кандидатът не се е явил на съответен изпит.

На основание РМС № 275 / 23.04.2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2020/2021 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит/кръг/.

Таксата за  учас­тие в при­ем­ни­те из­пи­ти се заплаща по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Такса за КСК и име на специалността, за която кандидатствате (името може да е абревиатура)

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: Име, презиме, фамилия на кандидат-студента, ЕГН

НАРЕДИТЕЛ: Име, презиме, фамилия на наредителя

 

 

⇒НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ⇐

 

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 г.

 

Подаване на документи онлайн за кандидатстване: 17 28 август (включително)

подаването на документи ще се извършва онлайн – информация може да намерите тук

/документи се подават до 17.30 ч. на 28.08/

 

Редовните приемни изпити в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември.

Графикът за изпитите се обявява на 31 август, до 14.00 ч.

 

⇒ СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ⇐

⇒ ПРИДОБИВКИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА НАТФИЗ ⇐

⇒СТУДЕНТСКО КРЕДИТИРАНЕ⇐

 

За повече информация – info@natfiz.bg

и тел. 0889 002 331