Предварителни кандидатстудентски изпити за специалност “Театрознание и театрален мениджмънт”

 

 

Списък на кандидат-студентите

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

Съобщение за II кръг

Резултати от II кръг

 

На 2 и 3 юни (сряда и четвъртък) 2021 г. за специалността “Театрознание и театрален мениджмънт” – една от основните специалности във факултет “Сценични изкуства” на Националната академия за театрално и филмово изкуство, ще се проведат предварителни онлайн кандидатстудентски изпити. Редовният кандидатстудентски прием е от 1 до 10 септември 2021 г.

Безплатни онлайн консултации (по индивидуална заявка) за предварителните кандидатстудентски изпити ще се провеждат всеки ден във време по взаимна договорка от понеделник до събота в периода от 22 март до 28 май  2021 г.

Обучението в специалността  “Театрознание и театрален мениджмънт” е единственото в страната, което подготвя високо квалифицирани професионалисти в областта на театралната история и теория, на театралната критика и на театралния мениджмънт, притежаващи широка информация и базисни умения както за работа в театъра, така и в сферата на журналистиката, другите изкуства и културата.

Студентите придобиват знания върху всички компоненти на театъра в съвременния културен контекст. Те се запознават в детайли с историята и теорията на българския, европейския и световния театър, с теорията на драмата, представлението и зрителското възприятие, както и с основните принципи на театралния мениджмънт, маркетинг и културна политика в областта на сценичните изкуства. В хода на следването студентите усвояват базисни умения за анализ на драматургични текстове, спектакли, общите театрални  процеси, състоянието на една театрална организация и на културния пазар.

Обучението има за цел да изгради практически способности за теоретични театрални изследвания, за критическо писане в широк спектър от специализирани и журналистически жанрове в печатни и електронни медии, както и за ръководна и експертна работа в субсидирани театри, независими трупи, проекти, фестивали и други формации.

В процеса на следването студентите развиват умения за работа в екип, участват в дейността на Театър НАТФИЗ, публикуват в Годишника на НАТФИЗ, участват в програмите за студентски обмен с много училища по театър в европейските страни, практикуват като сътрудници в провеждането на театрални фестивали и други форуми.

Обучението е редовно, с продължителност четири години.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с  професионална квалификация “Театровед”  и “Театрален мениджър”. Те могат да работят като:

 • Театрални критици и журналисти в печатните и електроните медии,
 • ръководители, драматурзи, консултанти на театри, трупи и медии,
 • ръководители и координатори на проекти в областта на сценичните изкуства и културата,
 • експерти в сферата на театралното производство, маркетинг и разпространение
 • служители в държавна и общинска администрация по култура
 • преподаватели в средните училища с профил “Изкуство”

 

Дипломиралите се студенти могат да продължат обучението си в магистърските програми „Театрално изкуство”, “Мениджмънт в сценичните изкуства”, както и в различни други магистърски програми у нас и в чужбина.

 

За участие в предварителния кандидатстудентски изпит се подават следните документи:

– Заявление за участие ( по образец).

Декларация за съгласие за използване на лични данни.

Квитанция за платена такса в размер на  50 лв. за  всеки кръг. При подаване онлайн тя може да е сканирана.

 

Банкови данни на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501

BIC: BNBGBGSD

БАНКА: БНБ

 

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Такса предв. изпити ТТМ

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: Име, презиме, фамилия на кандидат-студента, ЕГН

НАРЕДИТЕЛ: Име, презиме, фамилия на наредителя

 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПО ЕДИН ОТ ДВАТА НАЧИНА:

 • по имейл до ek.kancheva@natfiz.bg от 31 май до 18:00 ч на 1 юни 2021
 • в касата на Театър НАТФИЗ, ул. „Г. С. Раковски”108А само на 1 юни 2021 между 10:30 – 14:30 и 15:30 – 18:00 ч

 

Кандидатстудентите, явили се на предварителен изпит, могат да се явят и на конкурсния изпит от редовната кандидатстудентска сесия от 1 до 10 септември.

Балът получен на предварителния изпит се зачита за класиране в редовната кандидатстудентска сесия.

За крайното класиране се зачита по-високия бал, независимо кога е получен – на основната или предварителна кандидатстудентска сесия.

Резултатите получени на предварителния изпит важат за класирането, само ако кандидатите отговарят на изискванията на Наредба за приемане на студенти в НАТФИЗ.

Кандидатите, издържали успешно предварителния кандидатстудентски изпит, но не подали кандидатстудентски документи в регламентирания срок от Наредба за приемане на студенти в НАТФИЗ /чл.8, ал.1/, губят право да участват в конкурса.

Консултации за предварителния кандидатстудентски изпит ще се проведат от 22 април до 28 май 2021г. Консултациите са индивидуални и безплатни за кандидат-студентите.

 

Предварителните кандидатстудентски изпити ще се проведат онлайн на 2 и 3 юни 2021 г. След подаване на документите кандидатите ще получат подробни инструкции по имейл.

 

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2021 г.

Безплатни онлайн консултации – индивидуални заявки – от 22 март до 28 май 2021 г. Записвания за безплатни консултации – на телефон: + 359 886742406; + 359 888499284

Повече информация на телефони: + 359 886742406; + 359 888499284; +359(2) 9231 271

 

 

 

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

 

І КРЪГ (анонимен, писмен)

Есе върху тема, зададена от комисията, свързана с представите на кандидата за театъра

Продължителност: 4 астрономически часа.

Цел: Проверка на способността за оригинално творческо мислене, общата писмена култура и отношението на кандидатите към изкуството.

 

ІІ КРЪГ (устен)

Коментар на личните впечатления на кандидата от спектакъл, предложен от комисията. Събеседване с кандидатите върху общата и театралната им култура.

Цел: Проверка на възможностите на кандидатите за възприемане и осмисляне на театрално представление. Запознаване с мотивацията им за избора на специалността, с естетическите им вкусове и интерес към театъра.

 

Препоръчителна литература:

 

Пиеси

 1. Иван Вазов – “Службогонци”
 2. Антон Страшимиров – “Вампир”
 3. Пейо К. Яворов – “В полите на Витоша”
 4. П. Ю. Тодоров – “Змейова сватба”
 5. Рачо Стоянов – “Майстори”
 6. Ст. Л. Костов – “Големанов”
 7. Йордан Йовков – “Албена”
 8. Йордан Радичков – “Януари”
 9. Иван Радоев – “Човекоядката”
 10. Никола Русев – “От земята до небето”
 11. Константин Илиев – “Нирвана”
 12. Станислав Стратиев – “Сако от велур”
 13. Стефан Цанев – “Последната нощ на Сократ”
 14. Маргарит Минков – “Камината”

 

Теоретични текстове

 1. К. С. Станиславски. Моят живот в изкуството. Наука и изкуство. София. 1976
 2. Бертолт Брехт. Малък органон за театъра. В: Избрани творби в четири тома. Т. ІV. Народна култура. София. 1985
 3. Питър Брук . Празното пространство. В: Избрани произведения. Наука и изкуство. София. 1979