Съобщение за студентите II, III и IV курс – относно здравно осигуряване / семестриална такса, зимен семестър, уч. 2021/2022 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНАТА ТАКСА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, УЧ. 2021/2022 г.

И

ПОДАВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Е ДО 30.09.2021 г.

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО НЯМАТ НАПРАВЕНО ПЛАЩАНЕ ДО ТАЗИ ДАТА, ПОДЛЕЖАТ НА ОТСТРАНЯВАНЕ СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАТФИЗ “КРЪСТЬО САРАФОВ”.

Плащането на семестриалната такса е само по банков път.

 

ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

IBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BG16BNBG96613100176501

BIC НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BNBGBGSD

ПРИ БАНКА: БНБ ЦУ

ОСНОВАНИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ: ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦ………………………., КУРС…………

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА СТУДЕНТА, ЕГН…………………………..

НАРЕДИТЕЛ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ВНОСИТЕЛЯ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ на студенти и докторанти редовно обучение

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ