Общо събрание на Академията – 25.01.2022 г. (вторник), 10.00 ч., Аула

 

 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКАДЕМИЯТА при следния дневен ред:

  1. Годишен отчет на ректора на основание чл.9, ал.1,т.8
  2. Годишен отчет на Контролния съвет на основание чл.9, ал.1, т.5
  3. Предложения за промени в Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”
  4. Разни.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Списъчният състав на всички хабилитирани преподаватели, работещи на основно трудово правоотношение с НАТФИЗ, заедно с избраните представители от квотите на студентите и докторантите, на нехабилитираните преподаватели и на служителите в Общото събрание ще бъдат оповестени след провеждане на съответните събрания.