Актьорство за драматичен театър

  Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1948 г.   Образователна степен: Бакалавър   1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище (по-късно ВИТИЗ, сега НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на актьорското изкуство, […]

Актьорство за куклен театър

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1962 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХА­РАК­ТЕ­РИС­ТИ­КА НА СПЕ­ЦИ­АЛ­НОСТ­ТА Спе­ци­ал­ност­та  “Ак­тьор­с­т­во за кук­лен те­а­тър” съ­щес­т­ву­ва от 1962 г. и се при­до­би­ва един­с­т­ве­но в НАТ­ФИЗ “Кръстьо Са­ра­фов”. Целта на об­ра­зо­ва­ни­е­то е сту­ден­ти­те да ус­во­ят базисните прин­ци­пи на кукленото изкус­т­во; да овладеят класическите и съвременни системи […]

Театър на движението – Танцов театър

  Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1990 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Съвременният театър на физическото движение е пространство за изява на човешкото тяло, глас и емоции, с неогра­ничена възможност за сценично представяне от сюррелистичен авангард до гротесков реализъм. Специалността е създадена на базата на съществуващите “Танцов театър” и […]

Режисура за драматичен театър

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1948 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище, (по-късно ВИТИЗ, по-късно НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на театралната режисура, да се […]

Режисура за куклен театър

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1972 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА: НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” е сред няколкото академии по света, които предлагат образование в специалността “Режисура за куклен театър”. Главна задача на образованието е студентите да усвоят основните принципи на театралната режисура чрез богатите изразни възможности […]

Сценография

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 2004 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА: Специалността съществува от 2004 г. Целта и е да създава квалифицирани художници – сценографи, които в бъдеще да намерят своята реализация в драматичния театър, кукления театър и киното. Студентите от специалността се обучават съвместно с […]

Театрознание и театрален мениджмънт

Форма на обучение: Редовна, с продължителност 4 години   Основана: 1990 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността “Театрознание и театрален мениджмънт” наследява специалността “Театрознание”, създадена в НАТФИЗ през 1950 г. Обучението в нея е единственото в страната, което подготвя висококвалифицирани професионалисти в областта на театралната история и теория, на театралната критика […]

Театрална продукция (НОВО)

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността е създадена с цел да отговори на нуждата в българските театри от качествен средно управленски персонал в администрацията и художествено-техническите служби, както и от необходимостта от обучени педагози по театрално изкуство за извънучилищни дейности, културни центрове и читалища.. […]

Филмова и телевизионна режисура

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1973 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е да подготви асистент-режисьори и режисьори за всички жанрове на игралното и неигралното кино, за телевизионни предавания, сериали, реклами и новинарски програми. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху […]

Филмово и телевизионно операторство

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1973 г.   Образователна степен: Бакалавър ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е придобиване на максимални научни, теоретични, естетически и професионални познания в дисциплината, както и в останалите области на филмовите и телевизионни компоненти – като режисура, драматургия, линеен и електронен монтаж, музика и звук, […]

Филмов и телевизионен монтаж

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1990 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е подготовка и възпитание на асистенти и режисьори по монтажа, реализатори на художествено-творческия монтажно-озвучителен, технологично-производствен процес при създаване на аудиовизуални произведения за всички филмови и телевизионни жанрове. След интердисциплинарното обучение в първи […]

Филмов и телевизионен звук

ХАРАТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е подготовка и възпитание на звукорежисьори, реализатори на творческия и технологичен процес в снимачен период и пост-продукция при създаване на аудиовизуални произведения за всички филмови и телевизионни жанрове. Образователният процес цели да развие, чрез творческо-практически задачи общи и специфични качества като артистичност и въображение, както и професионални технологични и […]

Филмов и телевизионен дизайн

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Обучението по специалността „Филмов и телевизионен дизайн“ осигурява широкопро­филни теоретични знания и практически умения и придобиване на професио­нални навици за работа в екип. В учебния процес студентите защитават проекти, които реализират като годишни курсови работи – от създаване на визуална концепция и превизуализация за филмови или телевизионни произведения от различни жанрове, през […]

Драматургия

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1991 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Обучението по специалността “Драматургия” разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: драматичен театър и игрално кино. В учебния план са предвидени и специализирани курсове по драматургия за куклен, музикален, пантомимен и танцов театър; документално и […]

Филмово и телевизионно продуцентство

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е да подготви продуценти (изпълнителни, делегирани, теренни, и др.), мениджъри на продукция, организатори и асистенти на продукция за всички жанрове на игралното и неигралното кино, за телевизионни предавания, сериали, реклами и новинарски програми. В учебния процес […]

Фотография

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1993 г.   Образователна степен: Бакалавър ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Художествената и приложната фотография са еднакво значими за българското изкуство и култура. Методиката на обучение включва теоретични лекции и семинари по всички дисциплини и практически занятия по основните дисциплини във вид на индивидуални упражнения, реферати и […]

Анимация

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1980 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Обучението осигурява широкопро­филни теоретични знания и практически умения и придобиване на професио­нални навици за работа в екип. В учебния процес студентите защитават проекти, които реализират като годишни курсови работи – сторибордове и филми от различни […]

Екранни изследвания и журналистика

  Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1973 г.   Образователна степен: Бакалавър     ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността „Екранни изследвания и журналистика” подготвя студентите за работа във всички области на теорията, историята и практиката на писането за аудивизията. По време на обучението студентите подготвят публикации в печатни и електронни медии, […]