Условия и ред за кандидатстване

1. Чуж­ден­ци, има­щи ста­тут на бе­жан­ци или на пос­то­ян­но пре­би­ва­ва­щи на територи­я­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия, мо­гат да кан­ди­дат­с­т­ват спо­ред ус­ло­ви­я­та и ре­да, опре­де­лен за българс­ки граж­да­ни. Пос­то­ян­но­то пре­би­ва­ва­не се удос­то­ве­ря­ва с до­ку­мент за са­мо­лич­ност.

2. Чуж­ден­ци от бъл­гар­с­ка на­род­ност, удос­то­ве­ре­на по ре­да на Пос­та­нов­ле­ние № 103 на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет от 1993 и Пос­та­нов­ле­ние № 228 на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет от 1998 г. за осъ­щес­т­вя­ва­не на об­ра­зо­ва­тел­на дей­ност сред бъл­га­ри­те в чуж­би­на, по­да­ват доку­мен­ти­те си в Ми­нис­тер­с­т­во на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та и се при­е­мат по ус­ло­ви­я­та и реда, оп­ре­де­ле­ни в съот­вет­ния акт на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет.

3. Чуж­ден­ци, ко­и­то зап­ла­щат обу­че­ни­е­то си, по­да­ват в НАТ­ФИЗ до 1 сеп­тем­в­ри (вклю­чи­тел­но) на те­ку­ща­та ка­лен­дар­на го­ди­на, след­ни­те до­ку­мен­ти:

1. За­яв­ле­ние до Рек­то­ра;

2. Крат­ка ав­то­би­ог­ра­фия;

3. Ко­пие от дип­ло­ма за за­вър­ше­но сред­но или вис­ше об­ра­зо­ва­ние – ле­га­ли­зи­ра­на, преведе­на и за­ве­ре­на;

4. До­ку­мент, из­да­ден от ком­пе­тен­тен ор­ган, с кой­то да се удос­то­ве­ри пра­во­то на кандидата да про­дъл­жи обу­че­ни­е­то си във вис­ши­те учи­ли­ща на стра­на­та, в ко­я­то е придоби­то сред­но­то об­ра­зо­ва­ние;

5. Пре­ве­де­но и ле­га­ли­зи­ра­но ме­ди­цин­с­ко сви­де­тел­с­т­во, удос­то­веря­ва­що лип­са на за­бо­ля­ва­ния, проти­во­по­каз­ни за обу­че­ние по же­ла­ни­те спе­ци­ал­нос­ти (Приложение 1) – из­да­де­но в ед­но­ме­се­чен срок пре­ди да­та­та на кан­ди­дат­с­т­ва­не­то и за­ве­ре­но от съ­от­вет­ни­те ор­га­ни в стра­на­та, от ко­я­то ли­це­то кандидатст­ва.