Факултет „Екранни изкуства“ в НАТФИЗ е създаден през 1973 година и е приет за член на Световната асоциация на филмовите и телевизионни висши училища (CILECT) през 1982 година. Учебните планове съчетават специализирано аудиовизуално и общо хуманитарно обучение. Преподавателският състав включва най-добрите български режисьори, сценаристи, оператори, монтажисти, звукорежисьори, дизайнери, аниматори, фотографи, продуценти, изследователи и критици, доказали високия си професионализъм в страната и чужбина.

 

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

 

ПРИЕМ:

 1. При подаване на документите, всеки кандидат задължително депозира портфолио с творчески изяви (валидно за всички специалности едновременно).Целта на портфолиото е кандидатите да представят по най-добрия начин своите творчески възможности и естетически интереси. Всички материали трябва да бъдат качени и споделени в облачното пространство Google Drive в обем до 3 GB. В деня на изпита, всеки кандидат задължително носи със себе си и флашка, на която е дублирано депозираното портфолио.
 2. При подаване на документите, всеки кандидат подрежда по реда на желанието си всички специалности във факултет „Екранни изкуства“.Крайното класиране се извършва общо за всички кандидати. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.
 3. Приемният изпит във факултет “Екранни изкуства” се състои в събеседване с комисия (включваща декана и ръководителите на всички бакалавърски специалности) върху материалите от представеното портфолио. По време на събеседването, комисията може да възложи на кандидатите и практически задачи, за да получи по-задълбочена представа за техните умения, знания и художествена рефлективност.

 

ПОРТФОЛИОТО задължително съдържа автобиография на кандидата, представяща къде и кога е роден, какво образование е придобил и къде, какви материали предлага в портфолиото и защо, какви са причините за желанието му да получи образование в областта на аудиовизията в НАТФИЗ и какви са (според него) най-силните и най-слабите му личностни качества.

 

ПОРТФОЛИОТО може да съдържа:

 1. Литературни материали (сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, анализи, рецензии и др.) във формат .pdf, които не надхвърлят общо 15 страници.
 2. Изобразителни материали (картини, рисунки, колажи, фотографии, архитектурни проекти, костюмни и декорни проекти, и др.) във формат .jpg, които не надхвърлят общо 20 броя.
 3. Звукови материали (авторска музика, звукови колажи, вокални и музикални изпълнения, и др.) във формат .mp3, които не надхвърлят общо времетраене от 10 минути.
 4. Аудиовизуални материали (игрални, документални, анимационни, хибридни и др. филми, ТВ жанрове и др.) във формат 264 (.mp4), които не надхвърлят общо времетраене от 15 минути.

 

NB: Кандидати с подчертан интерес към областите „Филмово и ТВ операторство“ и „Фотография“ задължително депозират и 20 фотографии на фо­то­хар­тия, ка­то резолю­ци­я­та на вся­ка от тях е не по-мал­ка от 300 dpi, при раз­мер 20х30 см. За предимство се смята представянето на фотографии, които показват умения в класическата филмова черно-бяла и цветна технология. Оригиналите в RAW формат трябва да бъдат качени на флашка и депозирани заедно с хартиените копия.

 

Пей­за­жи  – 2 бро­я­

На­тюр­мор­ти – 2 броя (по 1 при ес­тес­т­ве­но и при из­кус­т­ве­но ос­вет­ле­ние)

Ре­пор­та­жи – 2 бро­я ­(по 1 при ес­тес­т­ве­но и при из­кус­т­ве­но ос­вет­ле­ние)

Пор­т­ре­ти – 4 броя (по 2 при ес­тес­т­ве­но и при из­кус­т­ве­но ос­вет­ле­ние)

Фо­тог­раф­с­ка по­ре­ди­ца на сво­бод­на те­ма­ти­ка – 10 бро­я­ (номерирани от 1 до 10)

 

Вър­ху гър­ба на вся­ка фо­тог­ра­фия се от­бе­ляз­ват:

 1. Мяс­то и да­та на сни­ма­не (го­ди­на, ме­сец, ден).
 2. На­и­ме­но­ва­ние на фо­то­ка­ме­ра­та.
 3. На­и­ме­но­ва­ние на обек­ти­ва, свет­ло­си­ла­та и фо­кус­но­то раз­с­то­я­ние.
 4. Фил­т­ри и дру­ги оп­ти­чес­ки и ме­ха­ни­чес­ки прис­тав­ки.

 

 

ОБУЧЕНИЕ – общи условия:

 1. Обучението в първи курс на всички приети студенти се извършва интердисциплинарно и едновременно по всички съществуващи във факултет „Екранни изкуства“ профили: Филмова и телевизионна режисура; Филмово и телевизионно операторство; Филмов и телевизионен монтаж; Филмов и телевизионен звук; Филмов и телевизионен дизайн; Филмово и телевизионно продуцентство; Филмова и телевизионна журналистика; Драматургия; Фотография; Анимация;
 2. Спрямо постигнатите резултати, в края на първи курс всеки студент получава възможност за ре-профилизация по следната схема:
 • При среден успех 5.00-6.00 от всички упражнения за годината, студентът има правото да избере профил, в който да продължи обучението си. Задължително условие е средният успех и по желания профил да бъде най-малко 5.00. Класацията във всеки профил се извършва по низходящ ред на успеха на всички студенти, желаещи да се обучават в него, при спазване на определени от Факултетния съвет количествени параметри за профила.
 • При среден успех 4.00-4.99 от всички упражнения за годината, студентът продължава втори курс в профила, в който е приет. Задължително условие е и средният успех по профила да бъде най-малко 4.00.
 • При среден успех 3.00-3.99 от всички упражнения за годината и/или от упражненията по профила, в който е бил приет, комисията предлага на студента в какъв профил да продължи. Ако студентът не е съгласен, с цел да постигне по-висок резултат може да повтори годината срещу заплащане на обучението си; ако и през следващата година не постигне изисквания резултат и отново не желае да изпълни предписанието на комисията, студентът се отстранява от НАТФИЗ.
 1. Цялостното обучение се извършва по график, изграден на модулен принцип.
 2. Практическото обучение се изгражда върху три основни принципа:
 • Състезателност: всеки студент от всеки профил може да предложи проект за реализация по зададено упражнение, но броят на одобрените от комисията проекти е предварително ограничен, според учебния план.
 • Свободен избор: всеки студент, чийто проект е одобрен, избира каква функция да изпълнява в него и с какъв екип да работи.
 • Обективирана оценка на резултата: всеки реализиран проект се оценява по показатели, включващи равноправно оценка за индивидуалното постижение на студента и оценка за участието му в екипната работа (състояща се от три сегмента: количествен, качествен и комуникативен).