Факултет „Екранни изкуства“ в НАТФИЗ е създаден през 1973 година и е приет за член на Световната асоциация на филмовите и телевизионни висши училища (CILECT) през 1982 година. Учебните планове съчетават специализирано аудиовизуално и общо хуманитарно обучение. Преподавателският състав включва най-добрите български режисьори, сценаристи, оператори, монтажисти, звукорежисьори, дизайнери, аниматори, фотографи, продуценти, изследователи и критици, доказали високия си професионализъм в страната и чужбина.

 

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

 

ПРИЕМ – общи условия:

 1. При подаване на документите, всеки кандидат задължително представя портфолио с различни свои творчески изяви.
 2. Всеки кандидат има право да се яви на два специализирани изпита във факултет „Екранни изкуства“.
 3. Всеки кандидат се явява на два кръга по всеки специализиран изпит. Работата на първия кръг се оценява анонимно (без среща с комисията). Допуснатите до втори кръг кандидати се явяват пред обща комисия от преподаватели, представящи всички профили във факултет „Екранни изкуства“.
 4. Крайното класиране се извършва общо за всички профили във факултет „Екранни изкуства“, като в бала се включва най-високата постигната от кандидата оценка по специализиран изпит.

 

ОБУЧЕНИЕ – общи условия:

 1. Обучението в първи курс на всички приети студенти се извършва интердисциплинарно и едновременно по всички съществуващи във факултет „Екранни изкуства“ профили: Филмова и телевизионна режисура; Филмово и телевизионно операторство; Филмов и телевизионен монтаж; Филмов и телевизионен звук; Филмов и телевизионен дизайн; Филмово и телевизионно продуцентство, Фотография; Анимация; Драматургия; Екранни изследвания и журналистика.
 2. Спрямо постигнатите резултати, в края на първи курс всеки студент получава възможност за ре-профилизация по следната схема:
 • При среден успех 5.00-6.00 от всички упражнения за годината, студентът има правото да избере профил, в който да продължи обучението си. Задължително условие е средният успех и по желания профил да бъде най-малко 5.00. Класацията във всеки профил се извършва по низходящ ред на успеха на всички студенти, желаещи да се обучават в него, при спазване на определени от Факултетния съвет количествени параметри за профила.
 • При среден успех 4.00-4.99 от всички упражнения за годината, студентът продължава втори курс в профила, в който е приет. Задължително условие е и средният успех по профила да бъде най-малко 4.00.
 • При среден успех 3.00-3.99 от всички упражнения за годината и/или от упражненията по профила, в който е бил приет, комисията предлага на студента в какъв профил да продължи. Ако студентът не е съгласен, с цел да постигне по-висок резултат може да повтори годината срещу заплащане на обучението си; ако и през следващата година не постигне изисквания резултат и отново не желае да изпълни предписанието на комисията, студентът се отстранява от НАТФИЗ.
 1. Цялостното обучение се извършва по график, изграден на модулен принцип.
 2. Практическото обучение се изгражда върху три основни принципа:
 • Състезателност: всеки студент от всеки профил може да предложи проект за реализация по зададено упражнение, но броят на одобрените от комисията проекти е предварително ограничен, според учебния план.
 • Свободен избор: всеки студент, чийто проект е одобрен, избира каква функция да изпълнява в него и с какъв екип да работи.
 • Обективирана оценка на резултата: всеки реализиран проект се оценява по показатели, включващи равноправно оценка за индивидуалното постижение на студента и оценка за участието му в екипната работа (състояща се от три сегмента: количествен, качествен и комуникативен).