КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ

2022/2023


Кандидат-студентите, желаещи да се запознаят лично с мотивите за оценка на писмените си работи, да подадат заявление до Ректора на НАТФИЗ. Заявленията се приемат онлайн на имейл – rector.office@natfiz.bg – до 14.09 (сряда), включително. 

В заявлението да бъдат посочени трите имена,  вх. номер и специалност.

Допълнително ще бъде публикуван график, по който ще се приемат кандидат-студентите, подали заявление.