Резултати от кандидатдокторантски изпити 2020 / 2021 г. – Факултет “Сценични изкуства”

Резултати от кандидатдокторантски изпити 2020 / 2021 г. – Факултет “Екранни изкуства”

 

Резултати от приемни изпити за докторанти, Факултет “Сценични изкуства” – академична 2020/2021 година

Резултати от приемни изпити за докторанти, Факултет “Екранни изкуства” – академична 2020/2021 година

 

 

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности:

Театрознание и театрално изкуство: Драматургичната функция на филма в театралния спектакъл – 1 редовно,  Клоунадата като система за усъвършенстване на актьорската техника – 1 редовно, Специфика и особености на системата импровизирани кукли – 1 редовно, Стратегии и модели за връзка с обществеността в творческите организации – 1 редовно, Концепции за пластическо обучение на актьора от края на ХХ и началото на ХХI век – 1 редовно,  Сцената като архитектура в четири измерения. Творчеството на  Йозеф Свобода – модерност без граници – 1 редовно.

Кинознание, киноизкуство и телевизия: Наративът в интерактивния филм – 1 редовно;  Режисьорски инструментариум на хибридното документално кино – 1 редовно, Митопоетични контексти в трансмедиите – 1 редовно, Екранна среда и костюм в психологическия филмов трилър през ХХІ век – 1 редовно,  Дигитални трансформации на изображението при създаване на нискобюджетно кино в България – 1 редовно, Развитието на хибридни фотографски техники като нов изобразителен метод – 1 редовно.

Всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 303. Такса за кандидатстване – 150 лв.

Публикувано в ДВ, бр. 81 от 15 септември 2020 г.

 

Необходими  документи

  1. Заявление до Ректора
  2. Автобиография с актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция
  3. Нотариално заверено копие от дипломата за магистърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  4. Нотариално заверено копие от дипломата за бакалавърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  5. Списък на публикациите, ако има такива
  6. Копие от документ за самоличност и две снимки
  7. Квитанция за платена такса (банкова сметка)

 


 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” провежда обучение на докторанти в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката по научната специалност “Театрознание и театрално изкуство” с шифър 05.08.01, “Кинознание, киноизкуство и телевизия” с шифър 05.08.03

Изкуствоведческият характер на обучението по научните специалност “Театрознание и театрално изкуство” и “Кинознание, киноизкуство и телевизия” определя следните основни профили в подготовката на докторанти:

 

Факултет “Сценични изкуства”
– “Театрознание”;
– “Актьорство за драматичен театър”;
– “Режисура за драматичен театър”;
– “Сценичен и екранен дизаин”;
– “Актьорство за куклен театър”;
– “Режисура за куклен театър”;
– “Сценография за куклен театър”;
– “Театър на движението”;
– “Сценична реч”;
– “Публична реч”

 

Факултет “Екранни изкуства”
– “Кинознание и филмова и телевизионна критика”;
– “Филмова и телевизионна драматургия”;
– “Филмова и телевизионна режисура”;
– “Филмов и телевизионен монтаж”;
– “Класическа и компютърна анимация”;
– “Филмово и телевизионно операторство”;
– “Фотография”

Приемането на докторанти се осъществява по акредитирани научни специалности в съответствие със ЗРАСРБ .

Обучението на докторанти се провежда в редовна и самостоятелна форма. По писмено заявено искане от лице, подготвило самостоятелно дисертационен труд, НАТФИЗ може да организира обсъждане в научно звено на труда му, според изискванията на ЗРАСРБ и след положително оценка да бъде приет като докторант в самостоятелна форма на обучение. Организацията и провеждането на конкурсните изпити и контролът върху процедурата по избор на докторанти се осъществява съгласно държавните изискванията и процедурите на Закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото приложение.

 

Годишни такси за обучение за учебната 2020/2021 г.:

Български докторанти:

– редовно обучение – 1850 лв.

Чуждестранни докторанти /в евро/:

– редовно обучение – 8000 евро