РЕЗУЛТАТИ ОТ КАНДИДАТДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТИ

 

ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности:

Театрознание и театрално изкуство: Трансформационни взаимодействия между новите технологии и драмата – 1 редовно, Възпитаниците на студиите към Московския художествен театър – основоположници на национално значими педагогически школи за театър между двете световни войни – 1 редовно, Театърът на открито: съвременни тенденции – 1 редовно, Интерпретации в подхода към историческия костюм в съвременния театрален дизайн  – 1 редовно, Аспекти на актьорското изкуство и влиянието на далекоизточния театър – 1 редовно, Семиотични аспекти на драматургията на речевия акт – 1 редовно, Взаимодействието режисьор – актьор в създаването на театрален спектакъл – между традицията на режисьорския и предизвикателствата на постдраматичния театър

Кинознание, киноизкуство и телевизия: Работа с непрофесионални актьори в игралното кино – 1 редовно; Развитие на българските дългометражни драматични сериали (2000 – 2020)  – 1 редовно, Театралният драматургичен текст като основа на филмов сценарий в съвременното европейско кино – 1 редовно, Монтажни принципи при изграждане на документални филми от архивни кадри – 1 редовно, Звукозаписното студио – пресечна точка на технология и творчество – 1 редовно.

Всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 303. Такса за кандидатстване – 100 лв.

 

Публикувано в Държавен вестник бр. 81 от 2 октомври 2018.

 

Необходими  документи

  1. Заявление до Ректора
  2. Автобиография с актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция
  3. Нотариално заверено копие от дипломата за магистърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  4. Нотариално заверено копие от дипломата за бакалавърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  5. Списък на публикациите, ако има такива
  6. Копие от документ за самоличност и две снимки
  7. Квитанция за платена такса (банкова сметка на НАТФИЗ)

 

 

На основание ПМС № 286 / 26.04.2018 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2018/2019 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидат-докторантски изпити са в размер 100 лв.

За информация тел. 9231 271, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 301.

 

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” провежда обучение на докторанти в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката по научната специалност “Театрознание и театрално изкуство” с шифър 05.08.01, “Кинознание, киноизкуство и телевизия” с шифър 05.08.03

Изкуствоведческият характер на обучението по научните специалност “Театрознание и театрално изкуство” и “Кинознание, киноизкуство и телевизия” определя следните основни профили в подготовката на докторанти:

Факултет “Сценични изкуства”
– “Театрознание”;
– “Актьорство за драматичен театър”;
– “Режисура за драматичен театър”;
– “Сценичен и екранен дизаин”;
– “Актьорство за куклен театър”;
– “Режисура за куклен театър”;
– “Сценография за куклен театър”;
– “Театър на движението”;
– “Сценична реч”;
– “Публична реч”

Факултет “Екранни изкуства”
– “Кинознание и филмова и телевизионна критика”;
– “Филмова и телевизионна драматургия”;
– “Филмова и телевизионна режисура”;
– “Филмов и телевизионен монтаж”;
– “Класическа и компютърна анимация”;
– “Филмово и телевизионно операторство”;
– “Фотография”

Приемането на докторанти се осъществява по акредитирани научни специалности в съответствие със ЗРАСРБ .

Обучението на докторанти се провежда в редовна и самостоятелна форма. По писмено заявено искане от лице, подготвило самостоятелно дисертационен труд, НАТФИЗ може да организира обсъждане в научно звено на труда му, според изискванията на ЗРАСРБ и след положително оценка да бъде приет като докторант в самостоятелна форма на обучение. Организацията и провеждането на конкурсните изпити и контролът върху процедурата по избор на докторанти се осъществява съгласно държавните изискванията и процедурите на Закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото приложение.

Годишни такси за обучение за учебната 2018/2019 г.:

Български докторанти:

– редовно обучение – 1700 лв.

Чуждестранни докторанти /в евро/:

– редовно обучение – 8000 евро