Специалност “Режисура за драматичен театър”

Основана: 1948 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

Ръководител на специалност “Режисура за драматичен театър”:

доц. д-р Антон Угринов

Ръководители на клас “Режисура за драматичен театър”,

випуск 2024/2028:

проф. Маргарита Младеновапроф. Иван Добчев

доц. д-р Антон Угринов

доц. д-р Стилиян Петров 

 

През учебната 2024/25 г. клас взима: 

доц. д-р Стилиян Петров 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на театралната режисура, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност.

В организацията на театралния процес, те трябва да усвоят технологията на постановъчния процес и методика, координацията и зависимостите на отделните части на театралната структура, а в творческата част – спецификата на режисьорския труд във взаимоотношенията с другите творци, които режисьорът трябва да опитва да превърне в свои сътрудници.

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се осъществява в класове, които понякога са само отделни, а понякога са обединени с актьорски клас. Ръководителят на класа подбира необходимия за обучението на младите режисьори екип от преподаватели измежду академичния състав на НАТФИЗ.

Обучението по специалността е само редовно, с продължителност 4 години. Завършва с дипломен спектакъл и теоретичната му защита.

3. ДИПЛОМИРАНЕ

Обучението завършва с дипломен спектакъл и теоретичната му защита.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Режисьор за драматичен театър”. Това им дава широки възможности за реализация като режисьори в държавни, общински, частни и независими театрални трупи, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Задължителни кандидатстудентски материали по личен избор:

 1. Монолог от драматургия
 2. Откъс от проза

Задължителен минимум от пиеси:

 • У. ШЕКСПИР – Хамлет, Бурята
 • МОЛИЕР – Тартюф
 • ГОГОЛ – Женитба
 • А. П. ЧЕХОВ – Чайка, Вуйчо Ваньо, Три сестри
 • ИБСЕН – Куклен дом
 • Б. БРЕХТ – Добрият човек от Сечуан
 • Г. БЮХНЕР – Леонс и Лена
 • Ф. ШИЛЕР – Коварство и любов
 • П. ЯВОРОВ – В полите на Витоша
 • ЙОВКОВ – Албена, Боряна
 • С. БЕКЕТ – В очакване на Годо
 • РАДИЧКОВ – Януари
 • К. ИЛИЕВ – Нирвана

 

I КРЪГ (анонимен)

Есе върху зададена тема. Продължителност – 4 астрономически часа.

 

II КРЪГ

Представяне на подготвените от кандидата монолог и откъс от проза.

(Кандидат-студентите трябва да носят разпечатан списък със заглавията на подготвените материали – 3 бр. )

Поставени от комисията задачи върху представените материали.

Интерпретация и задачи върху непознат текст, зададен от комисията.

 

III КРЪГ

Анализ на драматургичен фрагмент от задължителния минимум от пиеси.

Събеседване с комисията за проверка на общата култура, интересите, въображението и аналитичното мислене на кандидатите.

Коментиране на произведения на изобразителното изкуство, музиката, фотографията.

Събеседване с комисията.