ШКОЛА „ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР ЗА 8 УРОКА“

 

ПРЕДСТАВЯНЕ:

 

Динамичното ежедневие налага забързано темпо на общуване. Така от думите, които произнасяме изчезват звукове, дори срички, звук Л се трансформира в У (подмяната се наблюдава вече и в правописа). Не чуваме цялата информация, а я тълкуваме по подразбиране. Проблемите в общуването се задълбочават. Дори нещо повече – наблюдават се конструктивни промени в говорния апарат на мнозинството от хората.

Горепосочените факти станаха повод Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“ да създаде школа „Правилен изговор в 8 урока“. Тя се провежда онлайн и е насочена към всички желаещи да подобрят културата си на говорно общуване. Иновативният метод, създаден от професор д-р Катерина Илкова отчита динамиката на съвременното ежедневие, споменатите конструктивни изменения и предлага нови решения за преодоляване на затруднената комуникативност.

 

Информацията по-долу съдържа:

 1. Защо да се запиша в школа „Правилен изговор в 8 урока“;
 2. От кого и по какви теми се провежда курсът;
 3. Предимствата на дистанционното обучение;
 4. Стъпки, които трябва да следваме, за да се запишем безпроблемно;
 5. Кога ще се провежда школата през учебната 2023/24 г.

 

1. ЗАЩО ДА СЕ ЗАПИША В ШКОЛА „Правилен изговор в 8 урока“

 1. Всички забелязваме немарливия говор – завалени думи, които не чуваме докрай, меки говори и т.н. Но защото и ние говорим така, не си даваме сметка, че също допринасяме за „замърсената говорна среда“ – всеки от нас е сигурен, че говори правилно. И това е нормално, защото ако сме общували 20-тина и повече години по определен начин, няма как да чуем действителното състояние на нашия говор.
 2. Ако се съмнявате дали имате нужда от този курс, звъннете за консултация на телефон 0896 65 75 47 (всеки вторник от 17.00 до 19.00 ч.)
 3. Времетраенето на курса е само 8 срещи в рамките на един месец, а иновативният метод на проф. д-р Катерина Илкова гарантира резултати.
 4. Цената на курса е само 200.00 (двеста) лв., което е 12,50 лв. за академичен час.
 5. При успешно завършване на курса, получавате сертификат.

 

2. ОТ КОГО И ПО КАКВИ ТЕМИ СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

Програмата на школа „Правилен изговор в 8 урока“ е изработена и предложена на Вашето внимание от професор д-р Катерина Илкова, многогодишен преподавател по Сценично слово, правоговор и дикция в НАТФИЗ. Изминалите 14 издания на школата са показателни за успешното й провеждане. След всеки курс, участниците попълват анкета за обратна връзка.

 

ТЕМИ:

 1. Въведение – общи понятия. Индивидуална дикционна и правоговорна диагностика – 2 академични часа;
 2. Работа върху установените проблемни звукове – 4 академични часа;
 3. Общуване – 2 академични часа;
 4. Упражнения за изграждане на правилен говор и комуникативни умения – 8 академични часа;

 

Школа „ ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР в 8 УРОКА“ прилага следните правила:

 1. Курсът се провежда от професор доктор Катерина Илкова;
 2. Работи се, както върху общите, така и върху индивидуалните проблеми, за постигане на ЗВУЧЕН и КОМУНИКАТИВЕН говор – основа за въздействащо общуване.
 3. След завършване на курса можете да проверявате периодично своите постижения, като се включвате безплатно в предварително обявените от проф. Илкова дистанционни срещи.
 4. За сигурност ставате член на затворена група „8хН“, където „Н“ е номерът на изданието, в което сте се записали. В групата се осъществяват разговорите между членовете й, обсъждат се с преподавателя въпросите, които Ви вълнуват. В нея се качват и учебните материали.
 5. Самите срещи се провеждат в платформата GOOGLE KLASROOM на НАТФИЗ.
 6. По време на последната среща се проверяват придобитите комуникативни умения. Покрилите изискванията, които се оповестяват за всеки индивидуално, веднага след първоначалната диагностика, получават сертификат за успешно завършили курса на обучение.

 

3. ПРЕДИМСТВА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

3.1. Не се влияе от епидемични и обществени промени;

3.2. Може да се запишете от територията на цялата страна;

3.3. Курсът се провежда в малки групи – максимум 6 човека;

3.4. При установени от преподавателя по-тежки проблеми, ще се провеждат и индивидуални занимания в рамките на курса или ще бъдете насочен към логопед;

3.5. Няма да се налага пътуване в задръствания и търсене на паркоместа в платените зони около НАТФИЗ.

 

4. СТЪПКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЛЕДВАМЕ, ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕМ БЕЗПРОБЛЕМНО

 

1.Направете банков превод като попълните бланка ОТ/КЪМ БЮДЖЕТА по следния образец:

– ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:    НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ“

– IBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:    BG 16 BNBG 9661 3100 1765 01

– BIC НА БАНКАТА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:    BNBGBGSD

– ПРИ БАНКА:    БНБ ЦУ

– СУМА BGN:    200.00

– ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:    ШКОЛА 8 УРОКА

– ВИД ДОКУМЕНТ:    9

– ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ:     ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА КУРСИСТА, ЕГН

– НАРЕДИТЕЛ:     ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ВНОСИТЕЛЯ

 

2. Удостоверете плащането, като ИЗПРАТИТЕ КОПИЕ НА ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ И БАНКОВОТО БОРДЕРО (сканирано или снимано) НА E-mail: ilkova.k.prof@abv.bg , на същата електронна поща изпратете Ваш телефон за връзка и най-важното Ваш актуален E-mail адрес.

 

3. За да станете член на групата “8хН урока”: След потвърждение на плащането, ще бъдете поканен в група „8хН урока“, като получите съобщение на електронната си поща за датата и времето на присъединяването Ви към класната стая.

 

5. КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ШКОЛАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

 

През учебната 2023/2024 г. ще се проведат само 3 издания на школа „Правилен изговор в 8 урока“, както следва:

ИЗДАНИЕ 15 – датите за записване са от 02 до 24 октомври 2023 г.; курсът ще се проведе от 26 октомври до 20 ноември 2023 г. всеки четвъртък и понеделник от 19.30 до 21.00 ч.

ИЗДАНИЕ 16 – датите за записване са от 15 януари до 01 февруари 2024 г.; курсът ще се проведе от 05 до 29 февруари 2024 г. всеки понеделник и четвъртък от 19.30 до 21.00 ч.

ИЗДАНИЕ 17 – датите за записване са от 13 до 31 май 2024 г.; курсът ще се проведе от 03 до 27 юни 2024 г. всеки понеделник и четвъртък от 19.30 до 21.00 ч.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ следете сайта на НАТФИЗ, фейсбук страницата „ГЛАС И ГОВОР“, в която се публикува текуща информация, или се обадете на телефон: 0896 65 75 47