Заповед №601/17.06.2022 – такси за кандидатстване и обучение за уч. 2022/2023 г.

 

За участие в приемните изпити се внася такса, определена с постановление на Министерски съвет. Внесената такса не се връща в случай, че кандидатът не се е явил на съответен изпит.

На основание РМС № 283/5.05.2022 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2022/2023 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 80 лв. за 1-ви кръг, 65 лв. за 2-ри кръг, и 50 лв. за 3-ти кръг.

 

Таксата за учас­тие в при­ем­ни­те из­пи­ти се заплаща по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Такса за КСК и име на специалността, за която кандидатствате (името може да е абревиатура)

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: Име, презиме, фамилия на кандидат-студента, ЕГН

НАРЕДИТЕЛ: Име, презиме, фамилия на наредителя