Специалност „Театър на движението – Танцов театър“

Основана: 2002 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

 

Ръководител на специалност „Театър на движението – Танцов театър“:

доц. д-р Александър Манджуков

 

 

 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Съвременният театър на физическото движение е пространство за изява на човешкото тяло, глас и емоции, с неогра­ничена възможност за сценично представяне на стилове от сюрреалистичен авангард до постдраматичния театър. Специалността Танцов театър е създадена в отговор на изискванията в развитието на европейските школи за танцов театър, както и на потребностите на съвременната зрителска аудитория. Целта на об­ра­зо­ва­ни­е­то е сту­ден­ти­те да ус­во­ят класическите и съвременни танцови техники и технологии за развитие на човешкото тяло; да се за­поз­на­ят с водещите европейски школи; да се научат да ра­бо­тят в екип за разкриване на творческия си потенциал и ин­ди­ви­ду­ал­ност на сцената на танцовия театър.

Обучението включва: танцов синтез (4 модула: танцов етюд, танцов монолог, танцова миниатюра и танцов спектакъл); танцови, бойни и акробатични техники; актьорство за драматичен театър; изграждане на сценичен образ. Усвояването им започва с основополагащи танцови техники: български, класически и съвременни с акцент върху 4те модула на танцовия синтез; актьорство за драматичен театър – през първата и втората година; сценична реч – през първата година; движенска импровизация, театър на маските. Така селектираните задължителни дисциплини са допълнени от теория на европейския театър, биомеханика и история на танца и от много други свободноизбираеми и факултативни. Като неотделим компонент за развитието на студентите са включени и избираеми дисциплини, даващи теоретико-исторически знания в областта на музиката, изобразителното изкуство, психологията, философията, естетиката, митологията и религията, както и практически умения в областите на дублажа, вокалните и музикални техники, актьорство в екранните изкуства и др.

В 4-те години на обучение бъдещите студенти имат възможността да работят с поканени водещи международни творци от сцената на танцовия театър.

 

Преподавателски екип:

проф. д-р Петя Цветкова (Танцов синтез, Съвременни танцови техники, Джаз танц), доц. Ясен Вълчанов (Техника на класическия танц, Етнофолклорни танци, Характерни танци), доц. д-р Александър Манджуков (Съвременни танцови техники, Модерни танцови техники, Танцов синтез, Джаз танц), д-р Тея Сугарева и Боян Арсов (Актьорство за драматичен театър), проф. д-р Диана Борисова (Сценична реч), проф. д.н. Камелия Николова (Увод в историята на европейския театър, История на европейския театър, Съвременен европейски театър), проф. Светослав Иванов (Биомеханика), проф. д-р Велимир Велев (Театър на маските, Клоунада) проф. д.н. Анелия Янева (История на танца), Венера Мелеки (Интерпретация на вокални жанрове, Музикално обучение), доц. д-р Дария Колева (Народни танци, Етнофолклорни танци),  доц. д-р Маргарита Божилова (Класическа пантомима, д-р Камен Иванов (Сценични бойни техники, Джаз танци), Весела Хаджиниколова (Сценична акробатика, Танцова акробатика, Въздушна акробатика), Ивайло Димитров (Движенческа импровизация), д-р Росица Николова (корепетитор) Христо Чакъров (Етнофолклорни, български и ритуални танци), Силвия Манолова (Танцов синтез), Бойка Кръстева (Терапевтични практики), Михаил Гергинов (Танцов синтез);


 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението по специалността е редовно, в класове, с про­дължителност 4 години.  Подготовката се осъществява чрез лекции, упражнения – общи и индивидуални, семестриални и годишни проекти, творчески разработки и практики. Дипломирането се осъществява със спектакли на сцената на Театър НАТФИЗ.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите студенти придобиват образователно-квалифи­кационна степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Актьор за театър на движението – танцов театър”. Те имат възможност за изяви в съвременните форми на драматичен, физически, невербален театър, както и в киното, телевизията и рекламата, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Кандидатите трябва да подготвят: три пластически етюда (до 1.5 мин.); три танцови комбинации със съответната техника (класическа или историческа, съвременна, фолклорна с време до 1.5 мин.); драматични материали — една басня, едно стихот­ворение, един монолог, една песен.

 

I КРЪГ

Кандидатите изпълняват един пластически етюд и един танц по собствен избор.

Цел: Проверка на физическите данни, танцовата техника и пластически умения.

 

II КРЪГ

Изпълнение на подготвените словесни материали и песента, като кандидатите започват с материал по свой избор.

По избор на комисията изпълняват останалите танцови ком­бинации.

Цел: Проверка на артистичната природа, музикалността и доразкриване на техническите танцови умения.

 

III КРЪГ

Първа част. По избор на комисията кандидатите представят останалите материали и изпълняват задачи за: асоциативност и адаптивност към нестандартно поставени задачи.

Цел: Проверка на импровизационните възможности и асо­циативното мислене.

 

Втора част. Разговор с кандидатите.

Цел: Проверка за познания в областта на изкуството и културата и разговор за тяхната мотивация.