ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

Чл. 83.(1) За специализанти в НАТФИЗ се приемат завър­шили висше образование български и чужди граждани.

(2) За участие в изпитите кандидат-специализантът подава:

 1. заявление, съдържащо: кратки биографични данни; дисциплината, в която кандидатът желае да специализира; предпочитан език, на който да се проведе изпитът и последващото обучение; предпочитан начален месец на специализацията; предпочитан ръ­ководител на специализацията;
 2. копие от дипломата за висше образование. За чужди граж­дани – заверена и легализирана, в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издадена, а при отсъствие на такива – по общия ред на за­верките, преводите и легализациите;
 3. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок от датата на кандидатстване. За чужди граждани – заверено и лега­лизирано, в съответствие с разпоредбите на международните до­говори на Република България с държавата, в която е издадено, а при отсъствие на такива – по общия ред на заверките, преводите и легализациите;
 4. копие от документ за самоличност, с изписани на латиница името на кандидата, датата и мястото на раждане;
 5. две снимки.
  • Чужди граждани, които имат статут на постоянно преби­ваващи на територията на Република България, могат да канди­датстват за специализация при условията и по реда за приемане на българските граждани.
  • Документите на одобрените за специализация чужди граж­дани се изпращат в Министерството на образованието и наукатаза изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочнопребиваване.
  • За ръководител на специализацията може да бъде посоч­ван само хабилитиран преподавател, работещ по основно трудовоправоотношение с НАТФИЗ.
  • Приемането за специализация става въз основа на устенизпит, пред назначена от ректора комисия, в състав от най-малкотрима хабилитирани преподаватели в съответната област и владее­щи посочения чужд език, договорен между НАТФИЗ и специализанта (вслучаите, когато кандидатите са чужди граждани).
  • Оценяването на изпита се извършва с оценка „да” или„не”. Изпитът се смята за успешно положен при оценка „да”. Резултатите от изпита се огласяват непосредствено следприключването му.
  • Записването на специализанта се осъществява, след склю­чване на договор с НАТФИЗ, в който се уреждат условията за про­веждане на специализацията, включително езика на обучение и условията за дипломиране.
  • Специализантът се записва в Специализантската книгана НАТФИЗ.

Чл. 84. (1) Обучението на специализанта и проверката на знанията и уменията му, се осъществяват по индивидуален учебен план и учебен график, изготвени съвместно от него, ръководителя на специализацията и Учебен отдел. Поради обективни причини, водещи до неспазване на учебния график, той може да бъде про­менян по взаимно съгласие на страните по договора за специали­зация. В случай, че такова не се постигне, ректорът определя окон­чателния график.

 • Специализантът има право да се яви само на един редовени/или на един поправителен изпит по всяка изучавана дисцип­лина.
 • Датите, часовете и местата за провеждане на изпитите се определят със заповед на ректора.
 • Всеки изпит се провежда пред назначена от ректора комисияв състав от най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната професионална област, включително ръководителя на спе­циализацията.
 • Специализант, неявил се на поправителен изпит, поради обективни причини, може да положи изпита допълнително с разре­шение на ректора. В този случай, специализантът подава до ректора писмено заявление с приложени документи, удостоверяващи причината за не­явяването на изпита, не по-късно от три дни след обявената дата на поправителния изпит.
 • Специализант, който не е положил успешно поправител­ния си изпит, се отстранява от НАТФИЗ.
 • При завършване на специализацията, специализантът получава свидетелство за професионална квалификация с реквизити, посочени в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, в което задължително се вписват изучаваната дисциплина, нейния хорариум и оценката от изпита.

 

 

ВАЖНО: Специализацията НЕ ПОВИШАВА образователната степен.