Фонд „Научни изследвания“ ще подкрепи български научни проекти за над 20 млн. лв. чрез два нови конкурса

 

 

КОНКУРСИ ПО ЗРАСРБ

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурс: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност Театрознание и театрално изкуство, за професор (актьорство за куклен театър) – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

За информация: тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски” № 108 А, ет.3, стая А 303.

Публикувано в ДВ, бр. 65/06.08.2021 г.

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси за доцент: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност Театрознание и театрално изкуство: пантомима – един, сценични бойни техники – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски” № 108 А, ет.3, стая А 303.

Публикувана  в ДВ, бр. 49/11.06.2021 г.

 

Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кр.Сарафов” – София, обявява конкурс: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за главен асистент (вокално обучение) – един,  със срок два месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в НАТФИЗ, ул.”Раковски” 108 А, ет.3, стая А 303, тел. 9231 – 225

Публикувано в ДВ, бр. 33/20.04.2021 г.

 

Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кр.Сарафов” – София, обявява конкурси за главен асистент в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност Театрознание и театрално изкуство:  актьорство за драматичен театър – един, вокално обучение – един,  със срок два месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в НАТФИЗ, ул.”Раковски” 108 А, ет.3, стая А 303, тел. 9231 – 225

Публикувано в ДВ, бр. 30/13.04.2021 г.

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурс: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за доцент (актьорство за драматичен театър) – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски” № 108 А, ет.3, стая А 303.

Публикувана в ДВ, бр.22/16.03.2021 г.


 

МИРОСЛАВА ГОГОВСКА

1.обява

2. резюме на М. Гоговска

3. рецензия от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

4. рецензия от от доц. д-р П. Господинов

5. становище от проф. д.н. Г. Каприев

6. становище от проф. д-р В. Велев

7. становище от проф. д-р Г. Дянкова

8. становище от доц. д-р Лора Мутишева

9. становище от доц. д-р П. Кауков

 

ТОДОР ДИМИТРОВ-МЕЧКАРСКИ

1. обява

2. автореферат на доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

3. рецензия от проф. д.н. Ив. Мавродиева

4. рецензия от проф. д.н. М. Алмалех

5. рецензия от проф. д-р К. Илкова

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от проф. д-р К. Стефанова

8. становище от проф. д-р Св. Стойчева

9. становище от проф. д-р Й. Тишева

 

МАРИГОНА БЕКТЕШИ ФЕРАТИ

1. обява

2. автореферат

3. рецензия от проф. д-р Л. Гърбев

4. рецензия от проф. д.н. Д. Синигерска

5. становище от проф. д.н. В. Найденова

6. становище от доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

7. становище от доц. д-р Русана Бейлери

 

ВЕНЕРА МЕЛЕКИ

1. обява

2. автореферат

3. рецензия от доц. д-р В. Кардашевска

4. рецензия от доц. д-р Николай Моцов

5. становище от проф. д.н. М. Ганева

6. становище от проф. д-р С. Лазаров

7. становище от проф. Д. Мичева

 

ТЕМЕНУГА ПЕРВАЗОВА

1. обява

2. автореферат

3. рецензия от доц. д-р Л. Мутишева

4. рецензия от проф. д.н. М. Ганева

5. становище от проф. д-р С. Лазаров

6. становище от проф. д-р Г. Неделчева

7. становище от доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

 

 

Конкурси по ЗРАСРБ /АРХИВ/