КОНКУРСИ ПО ЗРАСРБ

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност Театрознание и театрално изкуство: актьорство за драматичен театър – за професор – един, актьорство за куклен театър – за доцент – един; и в научна специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия: филмово и телевизионно операторство – за професор – един, и за доцент – един, филмов и телевизионен монтаж – за професор – един, фотография – за професор – един, анимация – за професор – един, филмов и телевизионен звук – за доцент – един; всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски” № 108 А, ет.3, стая А 303.

Публикувана в ДВ бр. 109/21.12.2021 г.

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурс: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност Театрознание и театрално изкуство, за професор (сценография) – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

За информация: тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски” № 108 А, ет.3, стая А 303.

Публикувано в Държавен вестник, брой 98 от 23.11.2021 г.

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурс: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност Театрознание и театрално изкуство, за професор (актьорство за куклен театър) – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

За информация: тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски” № 108 А, ет.3, стая А 303.

Публикувано в ДВ, бр. 65/06.08.2021 г.

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси за доцент: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност Театрознание и театрално изкуство: пантомима – един, сценични бойни техники – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски” № 108 А, ет.3, стая А 303.

Публикувана  в ДВ, бр. 49/11.06.2021 г.


 

КОНСТАНТИН КАРАКОСТОВ

1. обява за професор

2. резюме от доц. д-р К. Каракостов

3. рецензия от проф. д.н. Д. Синигерска

4. рецензия от проф. д-р Л. Гърбев

5. рецензия от доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от проф. д-р В. Дойчева

8. становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

9. становище от доц. д-р В. Кардашевска

 

МАРГАРИТА БОЖИЛОВА-АНДОНОВА

1. обява

2. резюме на гл. ас. д-р М. Божилова-Андонова

3. рецензия от проф. д-р В. Велев

4. рецензия от проф. д-р Ал. Илиев

5. становище от проф. д.н. А. Янева

6. становище от проф. д-р Здр. Аракчийски

7. становище от доц. д-р П. Господинов

8. становище от доц. д-р П. Кауков

9. становище от доц. д-р Ас. Терзиев

 

МИРОСЛАВА ГОГОВСКА

1.обява

2. резюме на М. Гоговска

3. рецензия от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

4. рецензия от от доц. д-р П. Господинов

5. становище от проф. д.н. Г. Каприев

6. становище от проф. д-р В. Велев

7. становище от проф. д-р Г. Дянкова

8. становище от доц. д-р Лора Мутишева

9. становище от доц. д-р П. Кауков

 

ТОДОР ДИМИТРОВ-МЕЧКАРСКИ

1. обява

2. автореферат на доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

3. рецензия от проф. д.н. Ив. Мавродиева

4. рецензия от проф. д.н. М. Алмалех

5. рецензия от проф. д-р К. Илкова

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от проф. д-р К. Стефанова

8. становище от проф. д-р Св. Стойчева

9. становище от проф. д-р Й. Тишева

 

МАРИГОНА БЕКТЕШИ ФЕРАТИ

1. обява

2. автореферат

3. рецензия от проф. д-р Л. Гърбев

4. рецензия от проф. д.н. Д. Синигерска

5. становище от проф. д.н. В. Найденова

6. становище от доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

7. становище от доц. д-р Русана Бейлери

 

ВЕНЕРА МЕЛЕКИ

1. обява

2. автореферат

3. рецензия от доц. д-р В. Кардашевска

4. рецензия от доц. д-р Николай Моцов

5. становище от проф. д.н. М. Ганева

6. становище от проф. д-р С. Лазаров

7. становище от проф. Д. Мичева

 

ТЕМЕНУГА ПЕРВАЗОВА

1. обява

2. автореферат

3. рецензия от доц. д-р Л. Мутишева

4. рецензия от проф. д.н. М. Ганева

5. становище от проф. д-р С. Лазаров

6. становище от проф. д-р Г. Неделчева

7. становище от доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

 

 

Конкурси по ЗРАСРБ /АРХИВ/