КОНКУРСИ ПО ЗРАСРБ

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кр. Сарафов” – София, обявява конкурс: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за главен асистент (филмово и телевизионно операторство) – един, със срок два месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в НАТФИЗ, ул.”Раковски” 108 А, ет.3, стая А 303, тел. 9231 – 225 или 359

Публикувано в ДВ бр. 61 от 18 юли 2023 г.

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София, обявява конкурси за доцент: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност Театрознание и театрално изкуство, по: режисура за драматичен театър – един, вокално обучение – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 359, подаване на документи – ул. “Г. С. Раковски” № 108 А, ет.3, стая А 315.

Публикувано в ДВ, бр. 38 от 28 април 2023 г.

 

СТИЛИЯН ПЕТРОВ

1. обява

2. резюме от д-р Ст. Петров

3. рецензия от проф. д. н. К. Николова

4. рецензия от проф. д-р В. Шурелов

5. становище от проф. д. н. Н. Йорданов

6. становище от проф. д-р П. Господинов

7. становище от доц. д-р А. Терзиев

8. становище от доц. д-р А. Угринов

9. становище от доц. К. Бонев

 

ПЕТЯ ДИМАНОВА

1. обява

2. резюме на гл. ас. д-р П. Диманова

3. рецензия от проф. д-р М. Каланова

4. рецензия от проф. д-р Адр. Георгиев

5. становище от проф. д. н. Р. Попилиев

6. становище от проф. д-р Ат. Атанасов

7. становище от проф. д-р Г. Неделчева

8. становище от доц. д-р Л. Мутишева

9. становище от доц. д-р Ал. Манджуков

 

МИРЯНА ДИМИТРОВА

1. обява

2. автореферат на М. Димитрова

3. рецензия от проф. д. н. Р. Попилиев

4. рецензия от проф. д-р В. Дойчева

5. становище от проф. д-р П. Господинов

6. становище от проф. д-р К. Славова

7. становище на доц. д-р А. Бурова

 

МАРТИН КИСЕЛОВ

1. обява

2. автореферат на М. Киселов

3. рецензия от проф. д.н. Б. Манов

4. рецензия от проф. д-р Ат. Атанасов

5. становище от проф. д.н. В. Найденова

6. становище от проф. д-р П. Господинов

7. становище от доц. д-р М. Анева

 

МАРИЯ АВЕРИНА

1. обява

2. автореферат на Мария Аверина

3. рецензия от проф. д.н. П. Александрова

4. рецензия от проф. д-р Д. Боджаков

5. становище от проф. д.н. Б. Манов

6. становище от проф. д-р Св. Овчаров

7. становище от доц. д-р Кл. Камбурова

 

БОЯ ХАРИЗАНОВА

1. обява

2. автореферат на Боя Харизанова

3. рецензия от проф. д.н. В. Найденова

4. рецензия от проф. д-р Св. Овчаров

5. становище от проф. д.н. П. Александрова

6. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

7. становище от доц. д-р Ал. Донев

 

МАРИАН РАНГЕЛОВ

1. обява

2. автореферат Мариан Рангелов

3. рецензия от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

4. рецензия от доц. д-р В. Кардашевска

5. становище от проф. д. н. В. Найденова

6. становище от проф. д-р К. Каракостов

7. становище от проф. д-р Л. Гърбев

 

ЗДРАВКО РУЖЕВ

1. обява

2. автореферат на Здр. Ружев

3. рецензия от проф. д. н. П. Александрова

4. рецензия от проф. д-р М. Димитров

5. рецензия от проф. д-р Цв. Недков

6. становище от проф. д-р Ст. Трифонов

7. становище от доц. д-р Ал. Нишков

 

АНТОН УГРИНОВ

1. обява

2. резюме на гл. ас. д-р А. Угринов

3. рецензия от проф. д-р В. Велев

4. рецензия от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

5. становище от проф. д-р Ат. Атанасов

6. становище от проф. д-р П. Господинов

7. становище от доц. д-р М. Гоговска

8. становище от доц. д-р В. Пърликов

9. становище от доц. д-р В. Шурелов

 

АЛЕКСАНДЪР МАНДЖУКОВ

1. обява

2. резюме на гл. ас. д-р Ал. Манджуков

3. рецензия от проф. д. н. Н. Йорданов

4. рецензия от проф. д-р В. Велев

5. становище от проф. д. н. К. Николова

6. становище от проф. д. н. М. Дачев

7. становище от проф. д. н. К. Андонов

8. становище от проф. д-р Б. Димитрова

9. становище от доц. д-р М. Божилова-Андонова

 

РАЛИЦА АСЕНОВА

1. обява

2. автореферат на Р. Асенова

3. рецензия от проф. д-р Ст. Семерджиев

4. рецензия от доц. д-р Андр. Мартонова

5. становище от проф. д.н. М. Дачев

6. становище от проф. д.н. П. Александрова

7. становище от доц. д-р В. Божилова

 

ВЕСЕЛА ХАДЖИНИКОЛОВА

1. обява

2. автореферат на В. Хаджиниколова

3. рецензия от доц. д-р М. Гоговска

4. рецензия от проф. д-р Ал. Илиев

5. становище от проф. д.н. Н. Недкова

6. становище от проф. д-р Ат. Атанасов

7. становище от проф. д-р Здр. Аракчийски

 

 

 

Конкурси по ЗРАСРБ /АРХИВ/