Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кр.Сарафов” – София, обявява конкурс: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за главен асистент (вокално обучение) – един,  със срок два месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в НАТФИЗ, ул.”Раковски” 108 А, ет.3, стая А 303, тел. 9231 – 225

Публикувано в ДВ, бр. 33/20.04.2021 г.

 

 

Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кр.Сарафов” – София, обявява конкурси за главен асистент в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност Театрознание и театрално изкуство:  актьорство за драматичен театър – един, вокално обучение – един,  със срок два месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в НАТФИЗ, ул.”Раковски” 108 А, ет.3, стая А 303, тел. 9231 – 225

Публикувано в ДВ, бр. 30/13.04.2021 г.

 

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурс: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за доцент (актьорство за драматичен театър) – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски” № 108 А, ет.3, стая А 303.

Публикувана в ДВ, бр.22/16.03.2021 г.

 


 

ИВАН ПАНЕВ

1. обява

2. автореферат на Иван Панев

3. рецензия от акад. проф. Л. Стайков

4. рецензия от проф. д-р Д. Боджаков

5. становище от проф. д-р А. Янева

6. становище от проф. Б. Арнаудова

7. становище от доц. Л. Христов

 

 

ИВА ПАНЕВА

1. обява

2. автореферат на И. Панева

3. рецензия от чл.-кор. проф. Пл. Марков

4. рецензия от доц. д-р К. Ханчева

5. становище от проф. Р. Рачев

6. становище от проф. д-р Е. Ангелова

7. становище от проф. д.н. Д. Синигерска

 

ТОДОР ДИМИТРОВ-МЕЧКАРСКИ

1. обява_доцент

2. резюме на Т. Димитров

3. рецензия от проф. д-р Л. Гърбев

4. рецензия от проф. д-р Ем. Ангелова

5. становище от проф. д.н. Ив. Мавродиева

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от проф. д-р Ат. Атанасов

8. становище от проф. д-р К. Стефанова

9. становище от доц. д-р П. Господинов

 

СВЕТЛА НЕЙКОВА

1. обява

2. автореферат на Св. Нейкова

3. рецензия от доц. д-р Ем. Рашев

4. рецензия от проф. д-р Ив. Драганов

5. становище от проф. д-р Теодор Янев

6. становище от проф. д-р М. Мелтев

7. становище от проф. Л. Христов

 

КРАСИМИР СТОИЧКОВ

1. обява

2. автореферат на Кр. Стоичков

3. рецензия от доц. д-р Кр. Андонов

4. рецензия от проф. д-р М. Мелтев

5. становище от проф. д-р Е. Стоева

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от доц. Хр.Тотев

 

МАРТИН КАРОВ

1. обява

2. автореферат на М. Каров

3. рецензия от доц. д-р П. Господинов

4. рецензия от проф. Савинова

5. становище от проф. д-р Ивайло Христов

6. становище от проф. Ив. Бенчева

7. становище от доц. д.н. Петя Александрова

 

 

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА

1. обява

2. автореферат на Е. Ангелова

3. рецензия от проф. д.н. К. Николова

4. рецензия от проф. д.н. Н. Йорданов

5. становище от проф. д.н. А. Топалджикова

6. становище от проф. д.н. Р. Попилиев

7. становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

 

 

ПЕТЯ ДИМАНОВА

1. обява

2. автореферат на П. Диманова

3. рецензия от проф. д-р А. Атанасов

4. рецензия от проф. д-р А. Георгиев

5. становище от чл.-кор. проф. Пл. Марков

6. становище от проф. д-р Г. Неделчева

7. становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

 

 

ЛОРА МУТИШЕВА

1.обява

2. резюме Лора Мутишева

3.рецензия от проф. д-р Л. Гърбев

4. рецензия от проф. д-р Е. Ангелова

5. становище от проф.д.н. Ив.Мавродиева

6. становище от проф.д.н. Вера Найденова

7. становище на проф. д-р Ат. Атанасов

8. становище на проф. д-р В. Дойчева

9. становище на доц. д-р П. Господинов

 

 

ПЕТЪР КАУКОВ

1.обява

2. резюме на П.Кауков

3. рецензия от проф. д.н. К. Николова

4. рецензия от проф.д.н. Н. Йорданов

5. становище от проф. д.н. А. Топалджикова

6. становище от проф. д-р В. Велев

7. становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

8. становище от доц. д-р П. Господинов

9. становище от доц. д-р В. Пърликов

 

 

РАДОСЛАВ КАМБУРОВ

1. обява

2. Автореферат на Р. Камбуров

3. рецензия от проф. д-р Ст. Семерджиев

4. рецензия от доц. д-р Р. Нейкова

5. становище от проф. д.н. М. Дачев

6. становище от проф. д-р Н. Михайлова

7. становище от доц. д.н. П. Александрова

 

 

ПЕНЮ КИРАЦОВ

1. обява

2. Автореферат на Пеню Кирацов

3. рецензия от проф. д-р Ал. Грозев

4. рецензия от доц. д-р Г. Неделчев

5. становище от проф. Хр. Харалампиев

6. становище от доц. Вл. Будинов

7. становище от доц. д-р Н. Попова

 

 

ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА

1. обява

2. автореферат на Цветелина Цветкова

3. рецензия на проф. д-р Св. Овчаров

4. рецензия на проф. д-р Р. Йовчев

5. становище на проф. д-р Д. Боджаков

6. становище на доц. д-р П. Стефанов

7. становище от доц. д-р Кл. Камбурова

 

 

ПАВЕЛ ПАВЛОВ

1. обява

2. автореферат на Павел Павлов

3. рецензия от проф. д.н. Мая Димитрова

4. рецензия от проф. д-р В. Грамадски

5. становище от доц. Ю. Дачев

6. становище от доц. д-р Р. Нейкова

7. становище от доц. К. Бонев

 

 

 

ЕМА КОНСТАНТИНОВА

1.обява_доцент

2.резюме Ема Константинова

3.рецензия от проф.д.н. В. Найденова

4.рецензия от проф.д.н. Л. Халачев

5.становище от проф.д.н. Б. Манов

6.становище от проф.д.н. М.Дачев

7.становище от проф.д-р Ст. Семерджиев

8.становище от проф.д-р Н. Михайлова

9.становище от доц.д.н. П. Александрова

 

 

ВАЛЕРИЯ ПОПОВА

1.обява_доцент

2.резюме от В. Попова

3.рецензия от проф.д.н. Б. Манов

4.рецензия от проф.д.н. В. Найденова

5.становище от проф.д-р Д. Боджаков

6.становище от проф.д-р Ем. Ангелова

7.становище от проф.д-р Ем. Стоева

8.становище от проф.д-рСв. Овчаров

9.становище от доц. К. Бонев

 

 

Конкурси по ЗРАСРБ /архив/