КОНКУРСИ ПО ЗРАСРБ

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности: Театрознание и театрално изкуство: за доцент по сценично движение – един; Кинознание, киноизкуство и телевизия: за професор по филмов и телевизионен дизайн – един, за доцент по филмово и телевизионно продуцентство – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 02/ 9231 359, подаване на документи – ул. “Г. С. Раковски” № 108 А, ет. 3, стая А 301.

Публикувана в ДВ бр. 95 от 14 ноември 2023 г.

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности: Театрознание и театрално изкуство: Мястото на класическия танц в обучението на актьора – 1 редовно, Педагогически аспекти в дейността на непрофесионалните театрални школи в България – 1 редовно, Обучението по невербален синтез и съвременни тенденции в постдраматичния театър – 1 редовно, Технология на превръщане на неживата материя в театрална кукла – 1 редовно. Кинознание, киноизкуство и телевизия: Философски и социални перспективи в използването на изкуствен интелект за генериране на аудиовизуално съдържание – 1 редовно; Поглед на и поглед към жените в българската фотография през последните 50 год. (1970-2020) – 1 редовно, Метавселената среща аудиовизуалната реалност – 1 редовно, Психоаналитични аспекти на рецепцията на жанровото кино – 1 редовно, Светлината като елемент на киноезика – 1 редовно.

Всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация: тел. 02/ 9231 225, 9231 359, подаване на документи – ул. “Г. С. Раковски” № 108А, ет. 3, стая А 303. Такса за кандидатстване – 200 лв.

Публикувано в Държавен вестник бр. 87 от 17 октомври 2023 г.

 

НАДЯ КЕРАНОВА

1. обява

2.автореферат на Н. Керанова

3. рецензия от проф. д-р В. Дойчева

4. рецензия от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

5. становище от проф. д. н. Р. Попилиев

6. становище от проф. д-р П. Господинов

7. становище от проф. д-р Андр. Мартонова

ИВАЙЛО СЕФЕРОВ

1. обява

2. автореферат на Ив. Сеферов

3. рецензия от проф. Хр. Харалампиев

4. рецензия от доц. д-р В.Фиданова

5. становище от проф. д-р Кр. Андонов

6. становище от проф. д-р Н. Младенов

7. становище от проф. д-р Цв. Недков

БОЯН ЦЕНЕВ

1. обява

2. автореферат на Б. Ценев

3. рецензия от проф. д.н. М. Дачев

4. рецензия от доц. д.н. Ал. Донев

5. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

6. становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

7. становище от проф. д-р Андр. Мартонова

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

1. обява

2. автореферат на Д. Димитров

3. рецензия от доц. д-р М. Тюлева

4. рецензия от доц. д-р Д. Щерева

5. становище от проф. д-р К. Каракостов

6. становище от проф. д-р Ив. Димитров

7. становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

 

МАРТИЧКА БОЖИЛОВА

1. обява

2. резюме на д-р М. Божилова

3. рецензия от проф. д. н. Л. Халачев

4. рецензия от проф. д-р Св. Овчаров

5. становище от проф. д. н. Б. Манов

6. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

7. становище от проф. д-р М. Лазарова

8. становище от проф. д-р М. Дамянов

9. становище от доц. д. н. Ал. Донев

 

ЕЛЕНА ТРЕНЧЕВА 

1. обява

2. резюме на доц. д-р Е. Тренчева

3. рецензия от проф. д-р Д. Боджаков

4. рецензия от проф. д-р Р. Нейкова

5. рецензия от проф. д-р Ст. Трифонов

6. становище от проф. д. н. М. Дачев

7. становище от проф. д-р Кр. Андонов

8. становище от проф. д-р Цв. Недков

9. становище от доц. д-р Кл. Камбурова

 

ВЕСЕЛА ХАДЖИНИКОЛОВА

1. обява

2. резюме на ас. д-р В. Хаджиниколова

3. рецензия от проф. д-р Ат. Атанасов

4. рецензия от проф. д-р Здр. Аракчийски

5. становище от проф. д-р П. Господинов

6. становище от проф. д-р К. Каракостов

7. становище от проф. д-р Л. Гърбев

8. становище от проф. д-р Ал. Илиев

9. становище от доц. д-р М. Тюлева

 

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

1. обява

2. автореферат на Д. Георгиева

3. рецензия от доц. д-р В. Крачунова-Попова_2024

4. рецензия от доц. д-р М. Ценова

5. становище от проф. д-р Д. Боджаков

6. становище от проф. д-р Цв. Недков

7. становище от доц. д-р Кл. Камбурова

 

СВЕТЛАНА СЛАВКОВА

1. обява

2. автореферат на Св. Славкова

3. рецензия от проф. д. н. В. Найденова

4. рецензия от доц. д-р В. Фиданова-Коларова

5. становище от проф. д. н. П. Александрова

6. становище от проф. д-р М. Дамянов

7. становище от доц. д. н. Ал. Донев

 

БОЯН ЖЕЛЯЗКОВ

1. обява

2. автореферат на Б. Желязков

3. рецензия от проф. д.н. Ив. Кабаков

4. рецензия от доц. д-р А. Терзиев

5. становище от проф. д-р П. Господинов

6. становище от проф. д-р Л. Караджов

7. становище от проф. д-р М. Георгиев

 

ГЕРГАНА ИВАНОВА

1. обява

2. автореферат на Г. Иванова

3. рецензия от проф. д-р Е. Стоева

4. рецензия от доц. д-р Н. Лаутлиев

5. становище от проф. д. н. П. Цанев

6. становище от проф. д-р Св. Стойчева

7. становище от проф. д-р Г. Лардева

 

ДИМИТЪР ГЕНОВСКИ

1. обява

2. автореферат на Д. Геновски

3. рецензия от проф. д. н. Б. Манов

4. рецензия от проф. д-р Д. Боджаков

5. становище от проф. д-р М. Лазарова

6. становище от проф. д-р М. Мелтев

7. становище от доц. д-р Ал. Донев

 

БОЯН КРАЧОЛОВ

1. обява

2. автореферат на Б. Крачолов

3. рецензия от проф. д. н. Н. Йорданов

4. рецензия от проф. д-р В. Дойчева

5. становище от проф. д. н. Г. Каприев

6. становище от проф. д-р П. Господинов

7. становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

 

СТИЛИЯН ПЕТРОВ

1. обява

2. резюме от д-р Ст. Петров

3. рецензия от проф. д. н. К. Николова

4. рецензия от проф. д-р В. Шурелов

5. становище от проф. д. н. Н. Йорданов

6. становище от проф. д-р П. Господинов

7. становище от доц. д-р А. Терзиев

8. становище от доц. д-р А. Угринов

9. становище от доц. К. Бонев

 

ПЕТЯ ДИМАНОВА

1. обява

2. резюме на гл. ас. д-р П. Диманова

3. рецензия от проф. д-р М. Каланова

4. рецензия от проф. д-р Адр. Георгиев

5. становище от проф. д. н. Р. Попилиев

6. становище от проф. д-р Ат. Атанасов

7. становище от проф. д-р Г. Неделчева

8. становище от доц. д-р Л. Мутишева

9. становище от доц. д-р Ал. Манджуков

 

МИРЯНА ДИМИТРОВА

1. обява

2. автореферат на М. Димитрова

3. рецензия от проф. д. н. Р. Попилиев

4. рецензия от проф. д-р В. Дойчева

5. становище от проф. д-р П. Господинов

6. становище от проф. д-р К. Славова

7. становище на доц. д-р А. Бурова

 

МАРТИН КИСЕЛОВ

1. обява

2. автореферат на М. Киселов

3. рецензия от проф. д.н. Б. Манов

4. рецензия от проф. д-р Ат. Атанасов

5. становище от проф. д.н. В. Найденова

6. становище от проф. д-р П. Господинов

7. становище от доц. д-р М. Анева

 

МАРИЯ АВЕРИНА

1. обява

2. автореферат на Мария Аверина

3. рецензия от проф. д.н. П. Александрова

4. рецензия от проф. д-р Д. Боджаков

5. становище от проф. д.н. Б. Манов

6. становище от проф. д-р Св. Овчаров

7. становище от доц. д-р Кл. Камбурова

 

БОЯ ХАРИЗАНОВА

1. обява

2. автореферат на Боя Харизанова

3. рецензия от проф. д.н. В. Найденова

4. рецензия от проф. д-р Св. Овчаров

5. становище от проф. д.н. П. Александрова

6. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

7. становище от доц. д-р Ал. Донев

 

МАРИАН РАНГЕЛОВ

1. обява

2. автореферат Мариан Рангелов

3. рецензия от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

4. рецензия от доц. д-р В. Кардашевска

5. становище от проф. д. н. В. Найденова

6. становище от проф. д-р К. Каракостов

7. становище от проф. д-р Л. Гърбев

 

ЗДРАВКО РУЖЕВ

1. обява

2. автореферат на Здр. Ружев

3. рецензия от проф. д. н. П. Александрова

4. рецензия от проф. д-р М. Димитров

5. рецензия от проф. д-р Цв. Недков

6. становище от проф. д-р Ст. Трифонов

7. становище от доц. д-р Ал. Нишков

 

АНТОН УГРИНОВ

1. обява

2. резюме на гл. ас. д-р А. Угринов

3. рецензия от проф. д-р В. Велев

4. рецензия от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

5. становище от проф. д-р Ат. Атанасов

6. становище от проф. д-р П. Господинов

7. становище от доц. д-р М. Гоговска

8. становище от доц. д-р В. Пърликов

9. становище от доц. д-р В. Шурелов

 

АЛЕКСАНДЪР МАНДЖУКОВ

1. обява

2. резюме на гл. ас. д-р Ал. Манджуков

3. рецензия от проф. д. н. Н. Йорданов

4. рецензия от проф. д-р В. Велев

5. становище от проф. д. н. К. Николова

6. становище от проф. д. н. М. Дачев

7. становище от проф. д. н. К. Андонов

8. становище от проф. д-р Б. Димитрова

9. становище от доц. д-р М. Божилова-Андонова

 

РАЛИЦА АСЕНОВА

1. обява

2. автореферат на Р. Асенова

3. рецензия от проф. д-р Ст. Семерджиев

4. рецензия от доц. д-р Андр. Мартонова

5. становище от проф. д.н. М. Дачев

6. становище от проф. д.н. П. Александрова

7. становище от доц. д-р В. Божилова

 

ВЕСЕЛА ХАДЖИНИКОЛОВА

1. обява

2. автореферат на В. Хаджиниколова

3. рецензия от доц. д-р М. Гоговска

4. рецензия от проф. д-р Ал. Илиев

5. становище от проф. д.н. Н. Недкова

6. становище от проф. д-р Ат. Атанасов

7. становище от проф. д-р Здр. Аракчийски

 

 

 

Конкурси по ЗРАСРБ /АРХИВ/