КОНКУРСИ ПО ЗРАСРБ

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кр. Сарафов” – София, обявява конкурс: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за главен асистент (филмово и телевизионно продуцентство) – един,  със срок два месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в НАТФИЗ, ул.”Раковски” 108 А, ет.3, стая А 303, тел. 02/9231 225

Публикувана в ДВ бр. 103 от 24 декември 2022 г.

 

Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кр. Сарафов” – София, обявява конкурсив област на висшето образование

8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за „доцент“ по „Режисура за драматичен театър“ – един, със срок два месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за „доцент“ по „Танцов театър“ – един,  със срок два месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в НАТФИЗ, ул.”Раковски” 108 А, ет.3, стая А 303, тел. 02/9231 – 225

Публикувани в ДВ, бр. 91 от 15 ноември 2022 г.

 

Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кр. Сарафов” – София, обявява конкурс: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за професор (мениджмънт в екранните изкуства (авторско право)) – един,  със срок два месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в НАТФИЗ, ул.”Раковски” 108 А, ет.3, стая А 303, тел. 9231 – 225

Публикувана в ДВ, бр. 37 от 17 май 2022 г.

 

Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кр. Сарафов” – София, обявява конкурс: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за главен асистент (филмова и телевизионна режисура) – един,  със срок два месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в НАТФИЗ, ул.”Раковски” 108 А, ет.3, стая А 303, тел. 9231 225

Публикувана в ДВ, бр. 32 от 26 април 2022 г.

 

РАЛИЦА АСЕНОВА

1. обява

2. автореферат на Р. Асенова

3. рецензия от проф. д-р Ст. Семерджиев

4. рецензия от доц. д-р Андр. Мартонова

5. становище от проф. д.н. М. Дачев

6. становище от проф. д.н. П. Александрова

7. становище от доц. д-р В. Божилова

 

ВЕСЕЛА ХАДЖИНИКОЛОВА

1. обява

2. автореферат на В. Хаджиниколова

3. рецензия от доц. д-р М. Гоговска

4. рецензия от проф. д-р Ал. Илиев

5. становище от проф. д.н. Н. Недкова

6. становище от проф. д-р Ат. Атанасов

7. становище от проф. д-р Здр. Аракчийски

 

доц. д-р МАРИЯНА ЛАЗАРОВА

1. обява за професор

2. резюме на доц. д-р М. Лазарова

3. рецензия от проф. д.н. Л. Халачев

4. рецензия от проф. д-р Г. Димитров

5. рецензия от проф. д-р Т. Тренчева

6. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

7. становище от проф. д-р Св. Овчаров

8. становище от проф. д-р Г. Белова

9. становище от доц. д-р Е. Константинова

 

ГОСПОДИН НЕДЕЛЧЕВ

РАДОСТИНА НЕЙКОВА

1. обява_професор

2. резюме от доц. д-р Г. Неделчев

3. резюме от доц. д-р Р. Нейкова

4. рецензия от проф. д-р Н. Маринчевска

5. рецензия от проф. д-р Инг. Братоева-Даракчиева

6. рецензия от доц. д-р Е. Константинова

7. становище от проф. д.н. М. Дачев

8. становище от проф. д-р Л. Халачев

9. становище от доц. д-р Н. Алтъпармакова

10. становище на доц. д-р Н. Попова

 

КРАСИМИР АНДОНОВ

1. обява_професор

2. резюме от доц. д-р К. Андонов

3. рецензия от проф. д.н. М. Дачев

4. рецензия от проф. д-р Цв. Недков

5. рецензия от проф. д-р Св. Стойчева

6. становище от проф. д-р Ив. Драганов

7. становище от проф. д-р М. Дамянов

8. становище от доц. д-р М. Каланова

9. становище на доц. д-р Андр. Мартонова

 

МИХАЕЛА ТЮЛЕВА

1. обява_доцент

2. резюме на гл. ас. д-р Михаела Тюлева

3. рецензия от проф. д.н. Д. Синигерска

4. рецензия от проф. д-р К. Илкова

5. становище от проф. д.н. Ив. Димитров

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от проф. д-р Л. Гърбев

8. становище от проф. д-р В. Дойчева

9. становище от доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

 

КРАСИМИР СТОИЧКОВ

1. обява_доцент

2. резюме от ас. д-р Кр. Стоичков

3. рецензия от проф. д-р Ем. Стоева

4. рецензия от проф. д-р Ст. Трифонов

5. становище от проф. д.н. П. Александрова

6. становище от проф. д-р М. Мелтев

7. становище от доц. д-р Кр. Андонов

8. становище от доц. д-р В. Крачунова-Попова

9. становище от доц. д-р В. Фиданова-Коларова

 

ПЕНКО ГОСПОДИНОВ

1. обява_професор

2. резюме от доц. д-р П. Господинов

3. рецензия от проф. д-р Ат. Атанасов

4. рецензия от проф. д-р Д. Боджаков

5. рецензия от доц. К. Бонев

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от проф. д-р В. Велев

8. становище от проф. д-р Ст. Трифонов

9. становище от доц. д-р М. Каланова

 

МАРТИН ДИМИТРОВ

1. обява_професор

2. резюме на доц. д-р М. Димитров

3. рецензия от проф. д.н. Б. Манов

4. рецензия от проф. д.н. П. Александрова

5. рецензия от проф. д-р Л. Халачев

6. становище от проф. д-р М. Дамянов

7. становище от проф. д-р Св. Овчаров

8. становище от проф. д-р Ст. Трифонов

9. становище от проф. д-р Инг. Братоева-Даракчиева

 

НИНА АЛТЪПАРМАКОВА

1. обява_професор

2. резюме от доц. д-р Н. Алтъпармакова

3. рецензия от проф. д-р Д. Боджаков

4. рецензия от проф. д-р Св. Овчаров

5. рецензия от доц. д-р Кл. Камбурова

6. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

7. становище от проф. д-р М. Мелтев

8. становище от доц. д-р Е. Константинова

9. становище от доц. К. Бонев

 

ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА

1. обява_доцент

2. резюме на гл. ас. Цв. Цветкова

3. рецензия от доц. д-р В. Крачунова-Попова

4. рецензия от доц. д-р Н. Алтъпармакова

5. рецензия от доц. д-р М. Ценова

6. становище от проф. д.н. Б. Манов

7. становище от проф. д-р Д. Боджаков

8. становище от доц. д-р В. Фиданова-Коларова

9. становище от доц. К. Бонев

 

МИРА КАЛАНОВА

1. обява за професор

2. резюме от доц. д-р М. Каланова

3. рецензия от проф. д.н. К. Николова

4. рецензия от проф. д-р В. Рокоманов

5. рецензия от доц. д-р В. Шурелов

6. становище от проф. д-р Ат. Атанасов

7. становище от проф. д-р В. Велев

8. становище от проф. д-р Ст. Трифонов

9. становище от доц. д-р П. Господинов

 

СТИЛИЯН ПЕТРОВ

1. обява

2. автореферат на Стилиян Петров

3. рецензия от проф. д.н. Н. Йорданов

4. рецензия от проф. д-р Ат. Атанасов

5. становище от проф. д.н. Л. Липчева

6. становище от доц. д.н. Н. Папучиев

7. становище от доц. д-р П. Господинов

 

КОНСТАНТИН КАРАКОСТОВ

1. обява за професор

2. резюме от доц. д-р К. Каракостов

3. рецензия от проф. д.н. Д. Синигерска

4. рецензия от проф. д-р Л. Гърбев

5. рецензия от доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от проф. д-р В. Дойчева

8. становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

9. становище от доц. д-р В. Кардашевска

 

МАРГАРИТА БОЖИЛОВА-АНДОНОВА

1. обява

2. резюме на гл. ас. д-р М. Божилова-Андонова

3. рецензия от проф. д-р В. Велев

4. рецензия от проф. д-р Ал. Илиев

5. становище от проф. д.н. А. Янева

6. становище от проф. д-р Здр. Аракчийски

7. становище от доц. д-р П. Господинов

8. становище от доц. д-р П. Кауков

9. становище от доц. д-р Ас. Терзиев

 

МИРОСЛАВА ГОГОВСКА

1.обява

2. резюме на М. Гоговска

3. рецензия от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

4. рецензия от от доц. д-р П. Господинов

5. становище от проф. д.н. Г. Каприев

6. становище от проф. д-р В. Велев

7. становище от проф. д-р Г. Дянкова

8. становище от доц. д-р Лора Мутишева

9. становище от доц. д-р П. Кауков

 

ТОДОР ДИМИТРОВ-МЕЧКАРСКИ

1. обява

2. автореферат на доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

3. рецензия от проф. д.н. Ив. Мавродиева

4. рецензия от проф. д.н. М. Алмалех

5. рецензия от проф. д-р К. Илкова

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от проф. д-р К. Стефанова

8. становище от проф. д-р Св. Стойчева

9. становище от проф. д-р Й. Тишева

 

МАРИГОНА БЕКТЕШИ ФЕРАТИ

1. обява

2. автореферат

3. рецензия от проф. д-р Л. Гърбев

4. рецензия от проф. д.н. Д. Синигерска

5. становище от проф. д.н. В. Найденова

6. становище от доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

7. становище от доц. д-р Русана Бейлери

 

ВЕНЕРА МЕЛЕКИ

1. обява

2. автореферат

3. рецензия от доц. д-р В. Кардашевска

4. рецензия от доц. д-р Николай Моцов

5. становище от проф. д.н. М. Ганева

6. становище от проф. д-р С. Лазаров

7. становище от проф. Д. Мичева

 

ТЕМЕНУГА ПЕРВАЗОВА

1. обява

2. автореферат

3. рецензия от доц. д-р Л. Мутишева

4. рецензия от проф. д.н. М. Ганева

5. становище от проф. д-р С. Лазаров

6. становище от проф. д-р Г. Неделчева

7. становище от доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

 

 

Конкурси по ЗРАСРБ /АРХИВ/