ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

Правилник за организиране и провеждане на онлайн обучение в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

Вътрешни правила за изграждане на системи за финансово управление и контрол

Вътрешни правила при управление на имоти и вещи – държавна собственост 2024 г.

Правилник за управление, стопанисване, условия за ползване и вътрешния ред на студентското общежитие и студентския стол

Правила за ползване на АБА

Правилник за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Стратегия за управление на риска

Наредба за прием на студенти в НАТФИЗ

Номенклатура на делата със срокове на съхраняване на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

 

ФОРМУЛЯРИ

Заявление за признаване на диплома, придобита в чуждестранно висше училище

Чуждестранни студенти – формуляр за кандидатстване

 

СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ

 

БАНКОВИ ДАННИ НА НАТФИЗ