Корпоративната социална отговорност (КСО) е важно съвременно направление, което организациите внедряват в своите стратегии доброволно, за да покажат своята дългосрочна социална ангажираност към устойчивото развитие на обществото, към своите клиенти/потребители, към околната среда – икономическа, социална, екологична.

Зелената книга на Европейската Комисия дава следното определение за КСО:

“Концепция, която служи на компаниите като основа доброволно да интегрират социални и екологични аспекти в:
– своите бизнес стратегии
– във взаимоотношенията с всички заинтересовани страни.“

Декларирайки своята социална отговорност и доброволно поемайки задължения, надхвърлящи законовите изисквания, НАТФИЗ се стреми да отговори на съвременните стандарти за социално развитие, защита на околната среда и уважение на основните човешки права, включително и в дигитална среда.

Нашата академия се ангажира да развива своите дейности почтено и отговорно, да се развива съобразно основната си мисия и цели, като едновременно с това съдейства за подобряване живота на своята академична общност, студенти, служители и техните семейства, на местната общност и на обществото като цяло.

Положителният имидж на нашата академия извън България, силната разпознаваемост сред международната професионална общност, както и добрата ни международна репутация са също важни елементи на КСО на НАТФИЗ.