На­ци­о­нал­на­та ака­де­мия за те­ат­рал­но и фил­мо­во из­кус­т­во „Кр. Сарафов“ (НАТФИЗ) е първото българско висше училище и една от най-престижните европейски и български образователни институции в областта на сценичните и екранни изкуства. От създаването си през 1948 г. до днес Академията е единственото учебно заведение в България с такъв специализиран предмет на дейност, което се финансира преимуществено от Министерството на образованието и науката.

Историята на НАТФИЗ е неразривно свързана с историята на българската театрална и филмова култура.

Днес нашата Академия е модерен, образователен институт с утвърдени специалности, и стандарти на образование. Работим в партньорство с престижни научни, културни, нестопански, продуцентски и бизнес организации по национални и международни програми. Сътрудничим си активно и с международни университети и академии по изкуствата.

Нашата мисия, цели и задачи съответстват на образователната философия, споделените организационни ценности, тенденциите на развитие в образователната сфера в България и по света, както и на спецификата и организационната характеристика на Академията.

Ака­де­мич­ни­ят със­тав на НАТ­ФИЗ включ­ва водещи експерти в съответните научни и практически области, професионални ар­тис­ти, кри­ти­ци, из­с­ле­до­ва­те­ли и пе­да­го­зи в об­ласт­та на сце­нич­ни­те и екранни­те из­кус­т­ва, продуцентството, арт мениджмънта, предприемачеството, авторското право, маркетинга, Европейската културна политика и други ключови области.  Много от нашите преподаватели са автори на учебници, книги, изследвания и публикации, участват в различни национални и международни форми на обмен (симпозиуми, конференции, колоквиуми и др.), създават филми и театрални постановки, журират международни фестивали.

Селекция от изследвания и научни разработки публикуваме в „Годишник на НАТФИЗ”.

Меж­ду­на­род­но­то сът­руд­ни­чес­т­во на всич­ки ни­ва на ар­тис­ти­чен и ака­де­ми­чен обмен  е сред во­де­щи­те при­о­ри­те­ти на НАТ­ФИЗ. Ус­та­но­вили сме и поддържаме дъл­гос­роч­ни кон­так­ти с универ­си­те­ти и ака­де­мии по из­кус­т­ва­та в Европа и по света, както и пол­зотвор­ни пар­т­ньор­с­т­ва в про­ек­ти по раз­лич­ни об­ра­зо­ва­тел­ни, изследователски и обучителни прог­ра­ми. От 1982 г. нашата академия е пъл­ноп­ра­вен член на CILECT (Меж­ду­на­род­на­та асо­ци­а­ция на фил­мо­ви­те и те­ле­ви­зи­он­ни­те учи­ли­ща), от 1990 г. е пъл­ноп­ра­вен член на ELIA – Европейс­ка­та ли­га на ин­с­ти­ту­ти­те по из­кус­т­ва, от 2016 г. е член на WTEA (Световна организация за образованието по театър), от 2018 г. е член на WMO (Световна организация по пантомима), от 2020 г. е член на CUMULUS (Международна асоциация на университетите и колежите по изкуство, дизайн и медии), а от 2020г. е пълноправен член и на ENCATC (Европейска мрежа за културен мениджмънт и политика).

В НАТФИЗ провеждаме обучение в трите степени на висше образование – „бакалавър, „магистър” и „доктор”, в областта на сценичните и екранните изкуства. Кандидатстудентските изпити се провеждат между 1 и 10 септември всяка година, а приетите първокурсници са около 220. Документите, издадени от НАТФИЗ за придобита професионална правоспособност и образователно-квалификационна степен са с международна валидност и въз основа на всички сключени от България международни конвенции.

НАТ­ФИЗ се по­ме­ща­ва в четири сгра­ди три от които са в цен­тъ­ра на Со­фия. Наб­ли­зо се на­ми­рат Национал­ни­ят дво­рец на кул­ту­ра­та, На­ци­о­нал­ни­ят те­а­тър, На­ци­о­нал­на­та опе­ра и ба­лет и Национални­ят кук­лен те­а­тър.

В то­зи ра­йон се на­ми­ра и най-го­ле­ми­ят от­к­рит па­зар за кни­ги на Балкани­те, ог­ром­но раз­но­об­ра­зие от тър­гов­с­ки цен­т­ро­ве, по­ве­че от 10 мо­дер­ни ки­но­за­ли, както и някои от най-из­вес­т­ни­те те­ат­ри в Со­фия.

НАТ­ФИЗ раз­по­ла­га с учебна база включваща: Те­а­тър НАТФИЗ, Кук­лен те­а­тър НАТФИЗ, Академичната библиотека и архив, Учебен аудио-визуален комплекс, обо­руд­ван из­ця­ло с ди­ги­тал­на апа­ра­ту­ра и Учебен производствен център.

На разположение на студентите и преподавателите са също: Ди­ги­та­лен мул­ти­ме­ди­ен цен­тър, Учебен телевизионен център, Учебна киностудия, ком­пю­тъ­рен цен­тър, вир­ту­а­лен уни­вер­си­тет, звукозапис­но сту­дио, сту­диа за ли­не­ен и ком­пю­тъ­рен мон­таж, фо­тола­бо­ра­то­рия, мо­дер­ни ау­ди­то­рии, танцови зали и раз­но­об­ра­зие от ви­со­ко про­фе­си­о­нал­ни ате­ли­е­та.

Тези съвременни материални и технологични ресурси съдействат за поддържане на високо професионално ниво на обучението и изследванията в Академията.

Всич­ки наши сту­ден­ти мо­гат да ползват студентския стол на НАТФИЗ и да бъ­дат нас­та­не­ни в об­ще­жи­ти­е­то на НАТ­ФИЗ , на­ми­ра­що се в Сту­ден­т­с­кия град, където жи­во­тът ни­ко­га не спи­ра.

Ин­ф­рас­т­рук­ту­рата на Студентския град включ­ва: спор­т­ни съ­о­ръ­же­ния, го­ля­мо раз­но­об­ра­зие от рес­то­ран­ти, цен­т­ро­ве за от­дих и раз­в­ле­че­ния, спе­ци­а­ли­зи­ра­на по­лик­ли­ни­ка, магазини, дет­с­ки гра­ди­ни и пло­щад­ки за иг­ра, сту­ден­т­с­ки сто­ло­ве, удоб­на тран­с­пор­т­на мре­жа.

 

Адрес на НАТФИЗ: България, София 1000, ул. „Г.С. Раковски” 108А,

Телефони: 02/ 9231 303 (271, 233, 231)

e-mail: rector.office@natfiz.bg