Студентски стипендии

“Студентски стипендии” е проект по схема BG051РО001/4.2-02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година”

НАТФИЗ сключи договор за партньорство с Министерство на образованието, науката и младежта по проект “Студентски стипендии” през 2008. Основна цел на проекта е отпускане на допълнителни стипендии за добри резултати в обучението. По проекта могат да кандидатстват всички студенти редовна форма на обучение.

 

КАМПАНИЯ

ДЪРЖАВНИ  СТИПЕНДИИ  

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020/2021

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

1.Стипендия за успех – могат да кандидатстват студенти с успех над 5.50 за зимен семестър на учебната 2020/2021 год.
/студенти с един родител, получават допълнителни 0.50 стотни към успеха си от зимен семестър на учебната 2020/2021 год.; при подаване на документите се изисква и копие от смъртен акт на починалия родител/.

Заявление за стипендия за успех

ВАЖНО : Студентите имат право да кандидатстват едновременно за стипендия за успех и за социална стипендия, но могат да получат само една от двете!

 

2. Социална стипендия – критерий в класирането накрая е декларираният доход в семейството.
/студенти, подали невярна информация, носят пълна отговорност за това/
– бележка от родители (или от съпруг/съпруга, в случай , че кандидатът е семеен) за доходи през последните 6 месеца /септември – февруари или октомври – март / от заплати, хонорари, пенсии, обезщетения за безработни, социални помощи и т.н.
– копие от трудова книжка /в случай, че родителят е безработен/
– копие от съдебно решение за развод /при разведени родители/
– копие от свидетелство за брак /в случай, че кандидатът е семеен/
– уверение от училище, колеж, ВУЗ /в случай, че кандидатът има брат или сестра/; да се отбележи дали получава стипендия и в какъв размер
– бележка за личните доходи на кандидата през последните 6 месеца /април – септември или май – октомври/ от заплати, пенсии, стипендии /без стипендията от НАТФИЗ/

Заявление за социална стипендия

ВАЖНО : Студентите имат право да кандидатстват едновременно за социална стипендия и за стипендия за успех, но могат да получат само една от двете!

 

3. Стипендия МИС /майки, инвалиди, сираци/
– копие от смъртен акт /при двама починали родители; ако студентът е с един починал родител, не попада в тази графа и може да кандидатства за някоя от другите стипендии/
– копие от ТЕЛК /при родител инвалид/
– в случай, че кандидатът има дете – копие от удостоверение за раждане на детето
– копие от свидетелство за брак /в случай, че кандидатът е семеен/

Заявление за стипендия М.И.С.

Ако сте взимали такава стипендия миналия семестър, няма нужда да подавате документи отново.

 

4. Стипендия за чужденци

– заявление в свободен текст, в което кандидатът декларира, че е студент на НАТФИЗ и желае да кандидатства за стипендия.

Ако сте взимали такава стипендия миналия семестър, няма нужда да подавате документи отново.

 

 Телефон за връзка: 0885971728

Екипът на Студентски съвет

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

  1. Прочетете общите условия за кандидатстване за
    Държавна стипендия за летен семестър 2020/2021г.
    в изброените 4 направления.
  2. Попълнете своето заявление.
  3. Изпратете попълненото заявление, заедно с прикачените към него документи /ако има такива/ на е-mail адрес: stipendiq.2020@abv.bg
    в срок – до 09.04.2021 г.

ВАЖНО: Имате право да кандидатствате едновременно за стипендия за успех и за социална стипендия, но можете да получите само една от двете!