Мисията, целите и задачите на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” съответстват на образователната философия, споделените организационни ценности, тенденциите на развитие в образователната сфера в България и по света, както и на спецификата и организационната характеристика на Академията.

 

Мисия:

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” е специализирано държавно висше учебно заведение, което:

• Предлага широк спектър от съвременни уникални специалности и програми на бакалавърско, магистърско и докторско ниво в областта на екранните и сценичните изкуства, театрознанието и кинознанието, както и продължаващо образование, следдипломна квалификация и преквалификация по предлаганите образователни направления и специалности.
• Подготвя висококвалифицирани специалисти, адаптивни към динамично променящите се културни и обществени потребности и способни да развиват успешна творческа кариера.
• Развива изследователска, научна и творческа дейност, която подпомага и обогатява учебния процес и развитието на специализирани научни области в България.
• Съчетава теоретичните аспекти на образователния процес с практически опит в съответните специалности и дисциплини, което съдейства за бъдещата професионалната реализация на завършилите студенти в България и по света.
• Сътрудничи активно с национални и международни партньори по комплексни програми и проекти от взаимна полза.

Екипът на Академията работи на основата на демокатичните ценности и принципи на толерантност, диалогичност, сътрудничество, активност и инициативност. Основен фокус в образователния процес е развитието на творческите възможности, аналитичните и комуникативни умения на студентите, стимулиране на тяхното критическо мислене и иновативни аспекти в творческата работа.

 

Визия:

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” е авторитетно, модерно държавно висше училище, утвърдено в България и международен аспект като уникален творчески, културен и научно-изследователски център за подготовка на високообразовани професионални кадри в областта на сценичните и екранни изкуства, театрознанието и кинознанието.

Учи в НАТФИЗ: Завладей света!

Стратегически направления на развитие:

• Образователна и творческа дейност
• Научна и изследователскта дейност
• Международна дейност
• Педагогическа квалификация и методическа подготовка
• Вътрешно-организационно развитие

 

Задачи:

Нашият екип осъществява мисията, визията и стратегическите направления в развитието на НАТФИЗ “Кр. Сарафов” чрез изпълнението на следните основни задачи:

• Подготовка на студенти, докторанти и специализанти по програми, отговарящи на съвременните образователни изисквания и на развитието на сценичните и екранни изкуства спрямо тенденциите на 21 век, включително приложението на дигиталните технологии.
• Разширяване на интердисциплинарната насоченост на обучението и изследователската дейност.
• Оптимизиране и ефективно прилагане на академичните стандарти за качеството на обучението и на критериите за оценка по различните предмети, специалности, образователно-квалификационни степени.
• Осигуряване на баланс между теория и практика, между фундаментални знания и практически форми на обучение, между специалните и общи умения.
• Продължаващо усъвършенстване на конкурсния принцип и на системата на кандидатстудентските консултации и изпити за осъществяване на най-ефективен подбор на кандидатите в различните специалности.
• Поддържане на пълноценна обратна връзка със студентите, докторантите и специализантите относно качеството на преподаваните знания и умения, степента на тяхното усвояване и критериите на оценяването им.
• Осигуряване на благоприятни условия и адекватна организация на творческа и научноизследователска дейност на преподавателите, докторантите, специализантите и студентите,
• Разширяване на дейностите във връзка с ранното издирване на талантливи деца и младежи, работа с тях в школите на НАТФИЗ и осигуряване на подготовка за тяхното по-нататъшно развитие и образование.
• Укрепване и развитие на основните, обслужващите и спомагателните академични отдели и екипи.
• Поддържане и развитие на материалните ресурси.

Спецификата на НАТФИЗ “Кр. Сарафов” позволява Академията ни да работи за изпълнението както на националните и регионални приоритети и цели в областта на висшето образование, така и за развитието на българската култура, според Закона за закрила и развитие на културата.