КАНДИДАТДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТИ 2022/2023

Резултати от кандидатдокторантски изпити – Факултет “Сценични изкуства”

Резултати от кандидатдокторантски изпити – Факултет “Екранни изкуства”

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности: Театрознание и театрално изкуство: Особености на словесното действие при изграждане на сценичен образ в кукления спектакъл – 1 редовно,  Принципи на документалния театър и тяхното практическо приложение при изграждане на представления с документален и/или фикционален характер – 1 редовно, Н. В. Гогол: символни светове и театрални практики – 1 редовно, Актуални предизвикателства в обучението по сценична реч – 1 редовно, Телевизионният театър в България – 1 редовно,  Представлението като колаборативен процес – форми на колективно творчество в съвременния театър от края на ХХ и началото на ХХI в. – 1 редовно. Кинознание, киноизкуство и телевизия: Еволюция на режисьорските изразни средства в авторското кино на ХХI век – 1 редовно; Светлината от LED технологията – алтернатива на класическите светлинни похвати в съвременното операторство – 1 редовно, Иновативни технологии в създаването на кукления анимационен филм – 1 редовно, Технологични и творчески предизвикателства пред оператора във филми с дигитална среда – 1 редовно, Интерпретации на голотата във фотографското изкуство – 1 редовно, Технология и естетика на триизмерното моделиране и печат за игрално кино – 1 редовно.
Всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 303. Такса за кандидатстване – 200 лв.

Публикувана в ДВ бр. 80 от 7 октомври 2022 г.

 

Необходими  документи

  1. Заявление до Ректора
  2. Автобиография с актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция
  3. Нотариално заверено копие от дипломата за магистърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  4. Нотариално заверено копие от дипломата за бакалавърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  5. Списък на публикациите, ако има такива
  6. Копие от документ за самоличност и две снимки
  7. Квитанция за платена такса

Банкова сметка на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ


 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” провежда обучение на докторанти в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката по научната специалност “Театрознание и театрално изкуство” с шифър 05.08.01, “Кинознание, киноизкуство и телевизия” с шифър 05.08.03

Приемането на докторанти се осъществява по акредитирани научни специалности в съответствие със ЗРАСРБ .

Обучението на докторанти се провежда в редовна и самостоятелна форма. По писмено заявено искане от лице, подготвило самостоятелно дисертационен труд, НАТФИЗ може да организира обсъждане в научно звено на труда му, според изискванията на ЗРАСРБ и след положително оценка да бъде приет като докторант в самостоятелна форма на обучение. Организацията и провеждането на конкурсните изпити и контролът върху процедурата по избор на докторанти се осъществява съгласно държавните изискванията и процедурите на Закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото приложение.

 

Годишни такси за обучение за учебната 2022/2023 г.:

Български докторанти:

– редовно обучение – 2500 лв.

Чуждестранни докторанти /в евро/:

– редовно обучение – 8000 евро