Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности: Театрознание и театрално изкуство: Мястото на класическия танц в обучението на актьора – 1 редовно, Педагогически аспекти в дейността на непрофесионалните театрални школи в България – 1 редовно, Обучението по невербален синтез и съвременни тенденции в постдраматичния театър – 1 редовно, Технология на превръщане на неживата материя в театрална кукла – 1 редовно. Кинознание, киноизкуство и телевизия: Философски и социални перспективи в използването на изкуствен интелект за генериране на аудиовизуално съдържание – 1 редовно; Поглед на и поглед към жените в българската фотография през последните 50 год. (1970-2020) – 1 редовно, Метавселената среща аудиовизуалната реалност – 1 редовно, Психоаналитични аспекти на рецепцията на жанровото кино – 1 редовно, Светлината като елемент на киноезика – 1 редовно.

Всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация: тел. 02/ 9231 225, 9231 359, подаване на документи – ул. “Г. С. Раковски” № 108А, ет. 3, стая А 303. Такса за кандидатстване – 250 лв.

Публикувано в Държавен вестник бр. 87 от 17 октомври 2023 г.

 

Необходими  документи

  1. Заявление до Ректора
  2. Автобиография с актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция
  3. Нотариално заверено копие от дипломата за магистърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  4. Нотариално заверено копие от дипломата за бакалавърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  5. Списък на публикациите, ако има такива
  6. Копие от документ за самоличност и две снимки
  7. Квитанция за платена такса

Банкова сметка на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ


 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” провежда обучение на докторанти в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката по научната специалност “Театрознание и театрално изкуство” с шифър 05.08.01, “Кинознание, киноизкуство и телевизия” с шифър 05.08.03

Приемането на докторанти се осъществява по акредитирани научни специалности в съответствие със ЗРАСРБ .

Обучението на докторанти се провежда в редовна и самостоятелна форма. По писмено заявено искане от лице, подготвило самостоятелно дисертационен труд, НАТФИЗ може да организира обсъждане в научно звено на труда му, според изискванията на ЗРАСРБ и след положително оценка да бъде приет като докторант в самостоятелна форма на обучение. Организацията и провеждането на конкурсните изпити и контролът върху процедурата по избор на докторанти се осъществява съгласно държавните изискванията и процедурите на Закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото приложение.

 

Годишни такси за обучение за учебната 2024/2025 г.:

Български докторанти:

– редовно обучение – 2500 лв.

Чуждестранни докторанти /в евро/:

– редовно обучение – 8000 евро