Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности: Театрознание и театрално изкуство: Стратегии и методи на управление на учебен театър – 1 редовно,  Специфика и особености на актьорското превъплъщение в кукления театър. Прилики и отлики с актьорското превъплъщение в драматичния театър – 1 редовно, Естетически изисквания към словото и гласа в дигитална среда – 1 редовно, Персонажът в драмата – класически и съвременни измерения и сценични предизвикателства – 1 редовно, Когато куклата срещне драмата: българската театрална реалност след 1989 г.- 1 редовно,  Алтернативни проявления на куклата и куклеността през втората половина на XX век – 1 редовно. Кинознание, киноизкуство и телевизия: Творчески и технически проблеми в цифровата реставрация на филмови фонограми – 1 редовно;  Монтажни принципи от игралното кино в съвременните хибридни документални филми – 1 редовно, Новото фотографско изкуство в контекста на цифровите технологии и Интернет – 1 редовно, Ролята на семиотиката при създаването на авторски драматургичен текст за театър – 1 редовно,  Стратегии и модели за управление на риска в независимите продуцентски организации – 1 редовно, Пространството и костюмът във филмовия трилър през ХХI век – 1 редовно.

Всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 303. Такса за кандидатстване – 150 лв.

Публикувано в Държавен вестник бр. 92 от 5 ноември 2021 г.

 

Необходими  документи

  1. Заявление до Ректора
  2. Автобиография с актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция
  3. Нотариално заверено копие от дипломата за магистърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  4. Нотариално заверено копие от дипломата за бакалавърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  5. Списък на публикациите, ако има такива
  6. Копие от документ за самоличност и две снимки
  7. Квитанция за платена такса (банкова сметка)

 


 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” провежда обучение на докторанти в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката по научната специалност “Театрознание и театрално изкуство” с шифър 05.08.01, “Кинознание, киноизкуство и телевизия” с шифър 05.08.03

Приемането на докторанти се осъществява по акредитирани научни специалности в съответствие със ЗРАСРБ .

Обучението на докторанти се провежда в редовна и самостоятелна форма. По писмено заявено искане от лице, подготвило самостоятелно дисертационен труд, НАТФИЗ може да организира обсъждане в научно звено на труда му, според изискванията на ЗРАСРБ и след положително оценка да бъде приет като докторант в самостоятелна форма на обучение. Организацията и провеждането на конкурсните изпити и контролът върху процедурата по избор на докторанти се осъществява съгласно държавните изискванията и процедурите на Закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото приложение.

 

Годишни такси за обучение за учебната 2021/2022 г.:

Български докторанти:

– редовно обучение – 2200 лв.

Чуждестранни докторанти /в евро/:

– редовно обучение – 8000 евро