Специалност “Сценография”

Основана: 2004 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността съществува от 2004 г. Целта и е да създава квалифицирани художници – сценографи, които в бъдеще да намерят своята реализация в драматичния театър, кукления театър и киното. Студентите от специалността се обучават съвместно с колегите си режисьори и актьори, работят в екипи по реализацията на курсови и дипломни работи.

Всички курсове в програмата целят създаването на  базисни за професията на сценографа знания в областта на сценичния дизайн, костюма, осветлението, грима. Обръща внимание на различните жанрове, драматургии и практики в драматичното,  кукленото и кино изкуството.

Програмата има интердисциплинарен характер. Целта и е да създаде бъдещи автори с богата култура, високи пластични и изобразителни умения и модерен поглед върху различните сценични, екранни и визуални изкуства и съществуващите връзки между тях.

Усвояването на всички умения, необходими за професионалното изграждане на студентите, започва с програми по рисуване, живопис, скулптура, основи на композицията за драматичен и куклен театър, техники и технологии, макетиране, история на костюма, перспектива – през първата година. Обучението по тези предмети продължава  и през следващите учебни години, давайки възможност студентите да обогатят знанията и практическите си умения в използването на различни техники и материали и владеене на разнообразен пластичен и изобразителен език, с които те да боравят свободно в създаването на авторските си проекти.

През втората година се изучават допълнително сценография за драматичен и куклен театър, екранен дизайн, режисура за драматичен и куклен театър, конструиране и моделиране на костюма, история на пластичните изкуства. Сценично и екранно осветление, грим, компютърни технологии и дизайн са програми, които допълват обучението в третата година и подготвят студентите за последната, четвърта година от обучението им, в което те подготвят два дипломни проекта – по един за драматичен и куклен театър, избирайки свободно  драматургичните произведения и жанра.

Ръководител на специалност “Сценография” 

проф. д-р Мира Каланова

 

 

 

 

 

През учебната 2024/25 г. клас взима: 

доц. Марина Райчинова

 

 

 

 

 


Дипломните проекти включват  разработване на авторска сценография, костюми, кукли, създаване на технически спецификации и светлинни картини. Представянето на проектите се реализира чрез сценографски макети и 3D проекти , реализирани кукли, проекти на костюми и светлинни картини, чертежи. Като неделим компонент от обучението, необходим за развитието на студентите, са включените в програмата избираеми дисциплини, които дават допълнителни знания свързани с теорията и историята на българския и европейския театър и литература, драматургия, естетика, философия, музика. Курсовете по мит и религия, семиотика на изкуството, модерен и постмодерен театър, теория на спектакъла разширяват кръгозора на студентите и ги правят съпричастни към съвременните практики в развитието на сценичния език.

През третата и четвъртата година на обучението си най-изявените студенти работят заедно със студентите по режисура и реализират на учебните сцени съвместно с тях дипломните им спектакли. Участват също като автори сценографи в дипломните актьорски спектакли на голямата сцена на Театър „НАТФИЗ“ в екип с професионални режисьори, както и като асистент сценографи в театрите в София и страната. Преподавателите в специалността са изявени, уважавани, активно работещи сценографи и художници, което дава възможност на студентите, освен добрата теоретична подготовка, да получават  актуални практически знания и познания за реалностите на професията.

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно с продължителност 4 години. Всеки семестър завършва с публичен изпит – конферанс, на който студентите представят пред комисия от преподаватели и студенти реализираните си авторски проекти и ги защитават, представяйки идеите си пред аудиторията и отговаряйки на зададени въпроси. Обучението завършва с публична защита и теоретична разработка върху две произведения за драматичен и куклен театър, както и представяне на реализирани спектакли.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършващите специалността придобиват образователно – квалификационна степен „Бакалавър“, с професионална квалификация „Сценограф“. Придобитите знания и умения ги правят конкурентноспособни и им дават възможност да се развиват, повишавайки образованието и квалификацията си в магистърски програми, предлагани от различни академии и университети в България и чужбина. Завършилите специалност „Сценография“ могат да се реализират като сценографи и костюмографи в драматичния, кукления театър, и киното.

 

4. ПРИЕМ

Условия за кандидатстване:

Документите за кандидатстване в НАТФИЗ могат да се подават и онлайн. При подаване на документите за специалност „Сценография“, кандидат-студентите задължително представят предварително изготвено портфолио в папка качена в Google Drive.

Името на папката трябва да носи името на кандидат-студента.

Портфолиото трябва да съдържа не по-малко от 20 оригинални рисунки, живописни или графични авторски произведения, както и проекти, скици, подготвителни рисунки и др. Портфолиото може да съдържа авторски произведения на пластичните изкуства, дизайна и фотографията. Снимковият материал трябва да е защитен с оригинални ескизи и проекти, както и скици, показващи етапите на работа и развитието на идеите.

Чрез портфолиото всеки кандидат трябва да покаже творческите си интереси и търсения, темите и идеите, които го вълнуват, умението си да работи с различни материали, да покаже авторски подход и индивидуалност в работата, да разкрие по най- добър начин творческия си потенциал

Освен портфолиото всеки кандидат-студент трябва да предаде  мотивационно писмо до 250 думи, в което да представи себе си (съвсем кратко) и да изложи личните причини, поради които избира сценографията като област, в която да се развива, да опише  интересите си в областта на визуалните изкуства, театъра, киното и сценичния дизайн, да сподели впечатления от спектакли, филми или творци, които са го мотивирали и вдъхновили.

Мотивационното писмо и портфолиото се коментират от комисията в присъствието на кандидатите на втория кръг от изпитната сесия.

Въпроси свързани със специалността, изпитите и консултациите могат да се отправят адрес: kandidatstudenti.sc@gmail.com

 

I кръг

Практически изпит в два етапа. Обща продължителност 240 мин.

 

Първи етап:

Ескиз на седнала фигура от натура с графичен материал в размер 35/50см.

Материал по избор: молив, въглен, туш, креда и други.

Продължителност: 120 мин.

Кандидат-студентите трябва да направят графичен ескиз на седнала фигура от натура, в който да покажат уменията си добре  да конструират човешката фигура и да я композират в картинното поле.

 

Втори етап:

Цветен ескиз на седнала фигура от натура в размер 35/50см.

Материал по избор: темпера, акварел, пастел и други.

Продължителност: 120 мин.

Кандидат-студентите трябва да направят цветен ескиз на седнала фигура от натура, в който да покажат уменията си добре да конструират фигурата и да я разположат в пространството. Да уловят характера и състоянието на модела, да предадат настроението, атмосферата и цветната хармония. Да демонстрират добро владеене на избрания цветен материал.

 

II кръг

Интервю:

Всеки кандидат-студент има на разположение 25 минути да представи пред членовете на комисията портфолиото си, да коментира отделните проекти, процеса на създаване и крайния резултат, да отговаря на въпроси, свързани с избора на теми, материали, изразни средства, да демонстрира интересите и знанията си в областта на визуалните изкуства и сценичния дизайн, да защити идеите и мотивите и интереса си към избраната специалност.

 

Кандидат-студентски консултации:

Консултациите са свързани с изработването на портфолио. Студентите получават инструкции за начина, по който да изготвят портфолиото си – тематично, приоритетно и дизайнерски, така че да представят себе си като автори с творчески потенциал, свободни да изразяват идеите си и да боравят с широк спектър от изразни средства и материали.

Консултацията е в рамките на 2 дни и се провежда от преподавател от специалността. В условията на продължаваща пандемия, консултациите могат да бъдат провеждани и он-лайн.  

 

В помощ на кандидат-студентите:

Цел на портфолиото

Целта на портфолиото е разкриване на творческия потенциал на кандидата като автор с разнообразни интереси, със способности да работи с различни материали и изобразителни средства, да покаже  възможности за поетапно следване на поставените цели и развиване на идеи. Портфолиото трябва да заявява интересна личност, която има творческа индивидуалност и страст, с която да развива себе си в изкуството.

 

Как да се изготви портфолио?

Съберете колкото можете разнообразни ваши авторски творби – скици, рисунки, живопис, графика, склуптура, фотография, мода, дизайн и др. Всяка малка рисунка и скица, която може да покаже етапи от развитието на ваша идея може да стане част от портфолието.

Разделете ги по вида на използвания материал, по теми и  идеи, по хронология или по друг начин, който смятате за подходящ.

Подберете материалите за всеки един раздел. Подредете ги върху бяло, черно или цветно паспарту. Може да изберете различна основа за всеки от разделите или темите. Паспартуто придава завършеност на вашите творби и влияе на възприемането им. Можете да добавите надписи, заглавия, теми.

Ако представяте фотографии  на ваши произведени те трябва да са подкрепени от оригинални ескизи и рисунки, на етапи от създаването им, с които да докажете авторството си.

Към портфолиото можете да добавите скицници, пластики или други произведения, които да покажете на комисията в деня на изпита.

Помнете, че трябва да направите портфолиото си така, че то да ви отличи от другите кандидат-струденти и да впечатли изпитната комисия.

Въпроси за 2 кръг – Интервю

Може да бъдат зададени:

1.Въпроси върху посочените по-долу пиеси, които да показват тяхното добро познаване, както и размислите и емоциите, които са предизвикали.

Например: В какви връзки и взаимоотношения са  героите Ромео, Жулиета, Меркуцио и Тибалт един спрямо друг?

2. Въпроси разкриващи интереса на кандидата към театъра и киното чрез споделяне на впечатления от гледани наскоро спектакли и филми. Изразяване на собствения вкус и предпочитания.

Например: Кой спектакъл или филм ви е впечатлил с визията си и защо?

3. Въпроси, чиито отговори демонстрират базови познания върху историята на изобразителното изкуство чрез разпознаване на емблематични произведения, течения и автори от световното културно наследсто.

Например: Кое е другото име на картината „Мона Лиза“ и кой е нейният автор?

4. Въпроси от областта на литературата, историята, политиката и други, разкриващи общата култура и отношението към проблемите на съвременния свят на бъдещите сценографи.

Например: Какво е Холокоста?

 

Пиеси, които трябва да се прочетат за приемния изпит:

„Ромео и Жулиета“ Уилям Шекспир

„Ревизор“ Н. Гогол

„Чайка“ А.П.Чехов

“Стъклената менажерия“ Т. Уйлямс

„Албена“ Й. Йовков

„В полите на Витоша“ П. Яворов

„Януари“ Й. Радичков