ПРОЕКТ № BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

 

 

На 17 февруари 2020 г., находящата се на ул. „Стефан Караджа“ сграда „Б“ на НАТФИЗ, беше приета без забележки от Държавната приемателна комисия (ДПК) след извършен основен ремонт по проект BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ Кръстьо Сарафов“ по Процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Договор РД-02-37-226/25.10.2016

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът се изпълни от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Общата му стойност е 3 018 750,16 лв., от които европейско съфинансиране: 2 548 571,63 лв., национално съфинансиране: 449 747,93 лв. и собствен принос на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”: 20 430,60 лв.

С помощта на проект BG16RFOP001-3.003-0008-C01 НАТФИЗ успя да създаде съвременни и модерни условия за образование на студентите си, чрез обновяване и модернизация  на  образователната инфраструктура; обновяване на материалната база; осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане; осигуряване условия за социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, до качествена и привлекателна академично-образователна среда.

Предстои издаването на разрешение за ползване и възобновяване на пълноценния учебен процес в обновената среда.