Специалност „Режисура в сценичните изкуства“

Основана: 2012 г.

Образователна степен: Магистър

Продължителност: 1 година (2 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

Ръководител на специалността:

доц. д-р Антон Угринов

Основен преподавателски екип:

доц. д-р Антон Угринов (Предпостановъчна дейност; Постановъчна дейност), ас. Диана Добрева (Предпостановъчна дейност; Постановъчна дейност), ас. Калин Ангелов (Предпостановъчна дейност; Постановъчна дейност), проф. д-р Мира Каланова (Визуална сценична концепция), проф. д-р Васил Рокоманов (Театрална техника и технология)

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността има за цел да отговори на нуждата в българските театри от качествени кадри в управлението на художествени проекти, както и от творци с по-задълбочено организационно и научно познание, предполагащо бъдеща художествено-ръководна или творческо-академична кариера.

По време на обучението си студентите усвояват и прецизират умения за подготовка, осигуряване и провеждане на качествен репетиционен процес. Придобиват се и се задълбочават теоретични знания и практически умения за създаването и изпълнението на театралния продукт, както за художествените, така и за организационните и управленските аспекти на сценичното творчество.

В хода на обучението студентите трябва да изградят и развият професионални умения и навици, да се запознаят с основни школи, методи, технологии и техники в театралното творчество, да се научат да работят в екип, като се създават рефлекси за бърза и пълноценна приспособимост в богатия спектър от естетически и организационни направления в съвременните сценични изкуства.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовно – 2 семестъра и практическа работа по дипломен спектакъл, съгласно приет учебен план на специалността.

По време на практическата си работа студентите преминават пълни репетиционни процеси на два режисьорски откъса (или едноактни пиеси), както и интензивна подготовка на дипломен спектакъл, чийто идеен проект са представили при кандидатстването. През учебната година в 2 семестъра студентите преминават през постановъчни задачи и натоварен теоретико-практически курс, насочен към овладяване на знания и умения по цялостната дейност на режисьора в съвременните сценични изкуства.

Дипломният спектакъл се осъществява по един от следните начини:

  • като постановка в професионален театър (препоръчително);
  • като проектен спектакъл в Театър НАТФИЗ;
  • като копродукция между НАТФИЗ и друг културен институт;
  • като независим проект;
  • на учебна сцена в НАТФИЗ (при наличие на възможност).

Дипломирането е чрез защита на магистърска теза, след публичен показ на дипломен спектакъл и покриване на необходимия брой кредити.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността РСИ придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Режисьор в сценичните изкуства“. Те могат да работят на творчески позиции или да заемат ръководни длъжности в театрални и други културни институти, както и в театралната педагогика.


4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Редовен прием: 01-10 септември 2023 г.

При подаването на документите кандидатите депозират комплект документи – идеен проект за бъдещ дипломен спектакъл. Комплектът трябва да съдържа:

  • Мотиви за избор на конкретната пиеса / текст за театър / драматизация или тема за импровизационен репетиционен процес (до 2 стандартни страници);
  • Режисьорска експликация на бъдещия спектакъл (до 5 стандартни страници);
  • Портфолио с информация за досегашната творческа дейност на кандидата.

(Кандидатите трябва да носят разпечатан списък със заглавията на подготвените материали – 4 бр. )

Портфолиото може да съдържа и: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат MP-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, естетически критерии, художествени наклонности и кръгозор. При изпращане на документите за аудиовизуалните, визуалните и аудио-материалите се прилагат линкове към интернет платформи или облачни пространства, където могат да бъдат видени с предоставена парола.

Приемните изпити по специалността „Режисура в сценичните изкуства” се провеждат в два кръга:

I кръг (писмен, анонимен)

Есе по зададена тема, свързана с естетическите и емоционалните преживявания на кандидата. Продължителност: 4 часа.

II кръг (устен изпит) – Събеседване с комисията за общата и театрална култура на кандидата. Поставени устно задачи от страна на комисията, свързани с представения проект, с цел установяване на художествени критерии и организационни умения.

 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: дипломиращите се в магистърската програма РСИ могат да участват след семестриалното си завършване в конкурса за проект „Млад режисьор“ с цел реализация на дипломния си спектакъл.