ОФИЦИАЛНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ № BG16RFOP001-3.003-0008-C01

ОФИЦИАЛНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ № BG16RFOP001-3.003-0008-C01

 

 

Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

 

На 25 март 2020 г. НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ официално приключва проект BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ Кръстьо Сарафов“ по Процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Договор РД-02-37-226/25.10.2016

На 17 февруари 2020 г. Държавната приемателна комисия (ДПК) прие всички извършени дейности по проект BG16RFOP001-3.003-0008-C01: Инженеринг /Изготвяне на технически проекти, авторски надзор и извършване на СМР за обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура/; Доставка на съвременно оборудване и обзавеждане; Оценка за съответствие; Строителен надзор; Инвестиционен контрол; Дейности по  осигуряване на публичност и визуализация; Управление на проекта; Въвеждане в експлоатация и прие без забележки находящата се на ул. „Стефан Караджа“ сграда „Б“ на НАТФИЗ.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът се изпълни от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Общата му стойност е 3 018 750,16 лв., от които европейско съфинансиране: 2 548 571,63 лв., национално съфинансиране: 449 747,93 лв. и собствен принос на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”: 20 430,60 лв.

Екипът по управление на проекта изказва специална благодарност към екипа в МРРБ, за указаната подкрепа при изпълнението на проекта.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

www.eufunds.bg

 

 

 

 

НАТФИЗ открива обновената си сграда на ул. “Стефан Караджа” (duma.bg, 24.03.2020)

НАТФИЗ с обновени ателиета и учебен куклен театър (БНР, Програма “Хоризонт”, 24.03.2020)

НАТФИЗ вложи 3 млн. лева в сградата си на ул. “Стефан Караджа” (24chasa.bg, 23.03.2020)

 

НАТФИЗ открива обновена част от сградата си (dariknews.bg, 23.03.2020)

 

НАТФИЗ открива ремонтирана учебна сграда (monitor.bg, 23.03.2020)