Проект: BG16RFOP001-3.003-0008-C01 – „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” по Оперативна програма: „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020

 

 

 

 

ОФИЦИАЛНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ № BG16RFOP001-3.003-0008-C01

 

 

 

ПРОЕКТ № BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” (17.02.2020 г.)

 

 

НАТФИЗ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ:

BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” по Процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“, Договор РД-02-37-226/25.10.2016 с Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 при Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“.

На 25.10.2016 г. НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020,

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 “Подкрепа за висшите училища в Република България

за изпълнението на проект: № BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”. Проектът се изпълнява от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, а общата му стойност е 3 018 750.16 лв., от които 2 998 319.56 лв. европейско финансиране и 20 430.60 лв. собствени средства. Дата на стартиране на проекта е 25.10.2016 г., а дата на приключването му е 25.03.2019 г.

Основната цел на настоящия проект е: създаване на съвременни и модерни условия за образование в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, чрез обновяване и модернизация  на  образователната инфраструктура на Академията; обновяване на материалната база; осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане; осигуряване условия за социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, до качествена и привлекателна академично-образователна среда.

Дейностите по проекта подпомагат прилагането на политика за устойчиво развитие, подобряване на конкурентоспособността на Академията и създаването на работни места:

Инженеринг /Изготвяне на технически проекти, авторски надзор и извършване на СМР за обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура/

Доставка на съвременно оборудване и обзавеждане

Оценка за съответствие

Строителен надзор

Инвестиционен контрол

Дейности по  осигуряване на публичност и визуализация

Управление на проекта

Въвеждане в експлоатация

Резултати, които ще постигне настоящият проект са:

Подобряване на качеството на образователната инфраструктура в Академията и съответно повишаване на нейната привлекателност.

Подобряване на материално-техническата база на Академията и съответно повишаване възможностите за образование;

Подобряване на условията за достъпна среда за хората с увреждания;

Проектът включва:

Реконструкция и ремонт на учебната сграда;

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебната сграда;

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

www.eufunds.bg

 

 

ПЪРВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ – 15.12.2016 г. – по проект № BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” по Оперативна програма “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020

 

“ПЪРВА КОПКА”  03.10.2017 г. – Проект № BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” по Оперативна програма: „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020

 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ за проект: № BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” по Оперативна програма: „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЯ за проект: № BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” по Оперативна програма: „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020

 

ОТЗИВИ – проект: № BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” по Оперативна програма: „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020