ПРОЕКТ № BG16RFOP001-3.003-0008-C01

„Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

ПОКАНА

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

ви кани на 15 декември 2016 г. (четвъртък) от 10.00 ч.

в Конферентна зала, НАТФИЗ, ул. „Г. С. Раковски“, №114

на НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект:

 

BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” по Процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“, Договор РД-02-37-226/25.10.2016 с Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 при Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Проект BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът се изпълнява от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, а общата му стойност е 3 018 750.16 лв., от които 2 998 319.56 лв. европейско финансиране и 20 430.60 лв. собствени средства.

Дата на стартиране на проекта е 25.10.2016 г., а дата на приключването му е 25.03.2019 г.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

www.eufunds.bg

 

СНИМКИ ОТ ПЪРВАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК