Образователна степен: Магистър

Продължителност: 2 семестъра (1 година)

Форма на обучение: Редовно

 

Художествен ръководител:

проф. Славчо Маленов

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

проф. Славчо Маленов и ас. Димитър Димитров (Режисура в куклено-театралните практики; Съвременни куклено-театрални практики; Сценично художествено осветление; Куклен театър на марионетките), проф. д.н. Николай Йорданов (Теория на представлението), проф. д-р Венета Дойчева (Теория на драмата), проф. д.н. Мирослав Дачев (Семиотика на изкуството), доц. д-р Ивайло Костов (История на митологията и религията), д-р Екатерина Кънчева (Управление на творчески екипи), д-р Петя Караджова (Сценография за куклен театър),

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Магистърската специалност „Режисура в куклено-театралните практики” (РКТП) е насочена към студенти завършили бакалавърските специалности в катедра „Актьорство, режисура и сценография за куклен театър”, както и други специалности в професионалното направление „Театрално и филмово изкуство“, желаещи да навлязат в спецификата куклено-театралната режисура. Учебната програма по специалността проследява подходите и процесите в творчеството на режисьора, от първоначалната идея до реализация на спектакъла.

Целта на обучението е надграждане на предварително натрупаните базови знания в сферата на театралното изкуство. Учебният план на специалността и включените в него учебни дисциплини са насочени към придобиването на нови специализирани професионални знания и умения.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението по специалността РКТП е редовно, в което са включени, както аудиторни така и извънаудиторни форми на обучение.

Аудиторните форми протичат в два семестъра, като студентите разработват магистърска теза, по теми от сферата на куклено-театралното изкуство. Също така, студентите подготвят свои самостоятелни творчески проекти, в подкрепа на тезата си. Така те овладяват знания, натрупват опит и придобиват умения за отделните етапи на режисьорското творчество в кукления театър.

Паралелно с основната дисциплина, студентите изучават: дисциплини за развитието на естетическите нагласи в кукления театър през модернизма и постмодернизма; дизайн на сценичното осветление; сценография за куклен театър; дигитални технологии в кукления театър и др.

Дипломното задание се състои от две части – теоретична и практическа. В рамките на аудиторните форми на обучение студентите завършват подготвителния период на заданието, което включва:

 • проучване на избраната тема и събиране на информационни източници;
 • режисьорски анализи върху текстове и създаване на собствена драматургия;
 • изграждане на идейно-художествен замисъл;
 • създаване на визуално-образно решение (проекти за кукли, костюми, декор и плакат);
 • намиране на продуцент за реализиране на изготвения проект;
 • оформяне на магистърска теза;.

Акцент в извънаудиторната форма на обучение е практическото реализиране на спектакъла, свързано със самостоятелна работа в професионална среда:

 • работа в ателие за производство на материалната част;
 • работа с актьори – постановъчно-репетиционен процес;
 • представяне пред публика;

Публичната защитата се извършва в рамките на шест месеца след семестриалното завършване, на базата на реализирания спектакъл и подготвената магистърска теза.

Магистърската програма по РКТП е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по индивидуален план с 10 % увеличен хорариум от избираеми дисциплини, носещи специализирани знания от областта на куклено-театралната специфика.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Успешно завършилите специалността РКТП придобиват образователно­квалификационната степен “магистър” и професионалната квалификация “режисьор в куклено-театралните практики”.

 

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

I. Кръг (анонимен, писмен)

Разработка на тема върху проблемите на съвременните куклено­театрални практики.

Продължителност: 4 астрономически часа.

Цел: Запознаване с възможностите на кандидата за писмено изразяване, логическо, асоциативно и образно мислене, с естетическите му нагласи, както и с общата му и театрална култура.

 

ІІ. Кръг (устен)

За приемните изпити кандидатите трябва да представят предварително разработен идеен режисьорски проект за реализиране на куклено-­театрален спектакъл, провокиран от литературата, музиката, изобразителното изкуство. Проектът се предава в писмен вид още при подаване на документите за кандидатстване. В събеседване с комисията кандидатът има възможност да защити намеренията си.

Кандидатите представят също своя творческа документация, която доказва професионалната им реализация до момента, интересите и способностите им, като видео, фотографии, скици, рисунки и др..

Цел: Проверка на интересите и възможностите на кандидата в избраната от него област на театралното изкуство.

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Березкин, Виктор, „Театр художника, Мастера, искусство сценографии мирового театра – 2007 г.: ISBN 978-5-484-00694-6
 2. Брехт, Бертолт „За театъра”, С., НИ, 1964.
 3. Владова, Елена, „Българската куклена пиеса от Модерността до 90-те години на 20 век (Текстове за куклен театър в България до 90-­те години на 20 век), ИК. “Симолини”, С., 2009Даниел, Леон „Пътешествие в театъра”, С., НМ, 1975.
 4. Голдовский, Борис, „Режиссерское искусство театра кукол России XX века“, 2013
 5. Евреинов Николай „Демон театтральности“, 535 с.
 6. Евреинов Николай, „История русского театра“ 1953 г.
 7. Крейг, Гордън „Избрани произведения”, С., НИ, 1987.
 8. Маленов, Славчо Трудът М., С., 2005.
 9. Образцов, Сергей „Моя профессия”, М., Искусство, 1975.
 10. Рокоманов, Васил, „Куклена сценография за вълшебна приказка”, ГЕА 2000, С., 2013.
 11. Синигерска, Дойчина „Актьор и кукла – безкрайност на вариантите, В., 2002.
 12. Смирнова, Наталия „Искусство играющих кукол“, М., 1983г.
 13. Стефанов, Васил „Съвременен куклен театьр”, С., НИ, 1971.
 14. Юбилеен сборник „50 години висше образование за куклен театър в НАТФИЗ – Кръстьо Сарафов”, С., 2012.
 15. Юрковски, Хенрик „Метаморфози на кукления театър през ХХ век”, Стара Загора, 2007.
 16. Bettelheim, Bruno, „The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales“, („Необходимостта от вълшебства“ служ. Превод Сл. Маленов.)
 17. Jurkowski, Henrik: „Craig i marionetki“, Dialog, br. 5/88, str. 85-93)
 18. McCormick, John, McCormick, Clodagh, Phillips, John „The Victorian Marionette Theatre“ Copyright © 2004 by University of Iowa Press.
 19. Struve-Dencher, Goesta “Theatre is my Skin” – Tracing Julie Taymor’s Creative Ethos