СЪБИТИЯ                 

Николай Йорданов

Проф. д.н. Николай Йорданов

Катедра "Театрознание"

Образование:
1983-88 Национална акедемия за театрално и филмово изкуство
Специалност: «Театрознание»

Звания и степени:
магистър (1988), доктор (1997), доцент (2002), професор

Професионална позиция:
Изпълнителен директор на международния театрален фестивал „Варненско лято” от 1995 г.

Други професионални дейности:
Старши научен сътрудник в Института по изкуствознание към БАН
Хоноруван преподавател в Националната академия за театрално и филмово изкуство и Нов Български Университет
Редактор на списание „Homo Ludens” – специализирано издание за театрална теория и практира

Професионален опит:
1994-95 – Главен секретар на Съюза на артистите в България
1992-93 – Главен експерт в департамент «Сценични изкуства» към Министерство на културата
1991-92 – Арт-мениджър на Младежки театър-София
1990-91 – Главен секретар на Съюза на артистите в България
1989-90 – Експерт в «Дирекция Театър» към Министерство на културата
1988-89 – Драматург на Фестивален и конгресен център – Варна

Чужди езици:
Английски език – английска езикова гимназия, положен изпит YELTS
Руски език – като предмет от образователната система
Френски език – завършено седмо ниво към Френски институт – София

Множество публикации по проблемите на драмата и театъра в специализирани вестници и списания.